Sig­nee: Sme nad­šení z postupu do dru­hej fázy Boos­tru

Ráchel Matušková / 21. december 2014 / Tools a produktivita

Prvý slo­ven­ský akce­le­rá­tor the Spot­Bo­os­ter, ukon­čil svoju prvú fázu Idea Mar­ket. V uto­rok 16.12. 2014 všet­kých sedem pro­jek­tov pre­zen­to­valo výsledky svo­jej práce a štyri naj­lep­šie zís­kali postup do dru­hej fázy Inku­bá­cie.
Medzi týmito úspeš­nými pro­jektmi je aj Sig­nee, kto­rých prácu som Vám pred­sta­vila v samos­tat­nom článku (Sig­nee: Elek­tro­nický pod­pis aj u kuri­éra sa tvorí v Boos­tri). Teraz Vám pri­ná­šam názor Sig­nee cha­la­nov na Boos­ter a ich pocity z postupu. 

Cha­lani Michal Miná­rik, Matej Šes­ták a Peter Nizl sú start-upoví nad­šenci. Ani jed­ného z nich však zatiaľ neos­vie­til zau­jí­mavý nápad, ale vôľa a chuť pono­riť sa do vôd start-upo­vého mora v nich naras­tala kaž­dým dňom. A tak sa všetci traja, nezá­visle od seba, pri­hlá­sili do akce­le­rá­tora Boos­ter z dielne the Spot.

Tu sa im zapá­čila myš­lienka Michala Hra­bovca, o elek­tro­nic­kom pod­pise, ktorý by mal rov­nakú plat­nosť ako kla­sický pod­pis na papieri a zjed­no­du­šil by pro­ces kuri­ér­skych doná­šok. Na to, že sa poznajú len niečo vyše mesiaca, sú zohratá trojka a vidno, že start-upový svet má na nich bla­ho­darné účinky :)

Chlapci na začia­tok GRA­TU­LU­JEM k postupu do Inku­bá­cie. Začnime však pekne od začiatku a pove­dzte mi ako to vyze­ralo v prvej fáze, ktorú ste aktu­álne ukon­čili, teda Idea mar­ket?

Michal: Stre­tá­vali sme sa pra­vi­delne 3krát do týždňa. Mali sme povinné pred­nášky, cvi­če­nia, works­hopy a pop­ri­tom sme sa stre­tá­vali s poten­ciál­nymi zákaz­níkmi.

Maťo: Zís­kali sme pred­stavu ako vlastne star­tupy fun­gujú. My sme mali vžité také olds­cho­olové fun­go­va­nie. Teda vytvo­rím busi­ness model, pro­jekt, niečo vytvo­rím, inves­tu­jem do toho peniaze a čas a nako­niec zis­tím, že to nefun­guje a všetko som stra­til. V Boos­tri sme sa pre­pli do star­tu­po­vého modelu, čo zna­mená všetko vali­do­vať, ove­ro­vať. Dôle­ži­tou vecou je teda najmä zis­ťo­va­nie postoja poten­ciál­nych zákaz­ní­kov k nášmu pro­duktu, resp. zatiaľ len nápadu.

Či naše rie­še­nie vní­majú rov­nako ako my, či sú pre nich fun­kcie, ktoré navrhu­jeme potrebné a využi­teľné. či je to niečo čo reálne nevy­užijú, alebo akú majú oni pred­stavu o tom. Čo by tam chceli mať aby to malo význam. Naučili sme sa, že my nemô­žeme hneď na začiatku prísť s pro­duk­tom, ktorý bude mať milión fun­kci­ona­lít, lebo to budeme potom vyví­jať dva roky. V tejto fáze musíme prísť s jed­ným základ­ným rie­še­ním prob­lému a rôzne dopl­nky budeme rie­šiť až po tom, ako budeme mať pro­dukt so základ­nou fun­kciou. V tomto nám Spot pomáha.

Peťo: Dôle­ži­tou vecou je aj to, že sme sa naučili ako dať dokopy uni­ver­zálnu sadu infor­má­cií o pro­jekte pre poten­ciál­nych inves­to­rov (vychá­dza­júc z už spo­me­nu­tej vali­dá­cie idey), ktorú vieme pre­zen­to­vať v akej­koľ­vek kra­jine sveta a bude to zro­zu­mi­teľné všet­kým. 

Aké máte pocity po vyhlá­sení výsled­kov?

Peter: Za mňa sa pri­znám, že som sa v prvom rade sústre­ďo­val myš­lien­kami na to, ako pokra­čo­vať v roz­ví­janí idey po novom roku, ak by to v Boos­tri nevyšlo. Keď sme sa dozve­deli výsledky, všetci sme pocí­tili veľkú radosť, že môžeme pokra­čo­vať na pôde Spotu a aj s par­tne­rom Ana­soft. A mys­lím si, že nám to stále nedo­chá­dza, čo sme za šesť týž­dňov doká­zali.

Ako pre­bie­hal Demo Day z Vášho pohľadu?

Michal: Tým, že som pre­zen­to­val, tak pre mňa to bolo veľmi stre­su­júce. Na dru­hej strane veľ­kou výho­dou bolo, že sme boli poriadne pri­pra­vený, tým pádom som vedel do čoho idem. Po odpre­zen­to­vaní, keď nasle­do­vali otázky som bol prí­jemne prek­va­pený, keďže dvaja z komi­sie rea­go­vali slo­vami: „Je to veľmi zau­jí­mavé rie­še­nie, radi s vami budeme spo­lu­pra­co­vať.“ Ďal­šie otázky boli v rámci oča­ká­vaní, takže nič neza­sko­čilo. Cel­kovo je to vyni­ka­júca skú­se­nosť.

Čím ste podľa Vás pre­sved­čili porotu?

Michal: Porota mala mož­nosť vidieť nás aj počas práce, tak je to súhrn via­ce­rých fak­to­rov — nápad, veľ­kosť trhu, výsledky, tím, a určite aj pitch na Demo Day.

Čo Vás čaká v dru­hej fáze?

Matej: V dru­hej fáze nazý­va­nej inku­bá­cia budeme naplno pra­co­vať na star­tupe a na konci by sme mali mať funkčný tzv. Mini­mal viable pro­duct, čo je pro­dukt, ktorý plní základnú fun­kciu, no ďal­šie dopl­n­kové fun­kcie nemá. Tie budeme vyví­jať na základe požia­da­viek. Tiež chceme mať prvého zákaz­níka zo slo­ven­ského trhu.

Ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa síl v Inku­bá­cii!! :)

Foto: Pat­ri­cia Mati­ová

Pridať komentár (0)