Zakla­da­teľ Surf Office Peter Fabor: Šikovní ľudia majú podobný pro­fil

Sim Kusalova / 21. máj 2014 / Tools a produktivita

Peter Fabor je skvelý prí­klad toho, ako sa dá spo­jiť prí­jemné s uži­toč­ným, ak člo­vek naozaj chce. Chcel robiť to, čo ho baví (dizajn a sur­fing) na mieste, ktoré ho baví ešte viac (roz­umej — dá sa tam sur­fo­vať a je tam stále super). Na celo­ročne slneč­nej Gran Cana­rii si preto v roku 2013 zalo­žil Surf Office — cowor­king, kde môžu fre­e­lan­ceri, digi­tálni nomádi, ale aj ľudia, ktorí si chcú vyskú­šať niečo odlišné, pra­co­vať vedľa podobne nala­de­ných jed­not­liv­cov a záro­veň sa učiť sur­fo­vať.

Vra­ca­júci sa zákaz­níci, noví, pri­chá­dza­júci na základe pozi­tív­nych refe­ren­cií, a kopa člán­kov na inter­nete naz­na­čujú, že kon­cept má úspech.

Prišla som sa preto pozrieť, či je Surf Office naozaj taký cool ako sa zdá (áno, je), a vyspo­ve­dať tro­chu Peťa o tom, ako vyze­rali počiatky Surf Officu, čo hovorí na domácu a glo­bálnu star­tu­povú scénu, a aké má plány do budúcna.

Ako vyzerá taký bežný deň surf offi­cera?

Väč­šina ľudí, ktorí prídu do Surf Office sa chce naučiť sur­fo­vať. Spra­vidla si zoberú kurz sur­fo­va­nia doobeda, potom prídu do office a pra­cujú na svo­jich veciach. Je to veľmi indi­vi­du­álne — nie­kto päť, iný osem hodín denne. Večer ideme väč­ši­nou spolu na večeru alebo na pivko. Často orga­ni­zu­jeme mee­tupy, gri­lo­vačky alebo movie nights. Kto chce, pridá sa. Občas má nie­kto veľa práce alebo sa mu nechce socia­li­zo­vať sa, tak ostane makať v office.

Môj deň vyzerá veľmi podobne. Väč­šinu dňa rie­šim veci okolo surf office alebo pra­cu­jem na svo­jich fre­e­lance pro­jek­toch. Okolo pia­tej-šies­tej cho­die­vam sur­fo­vať, to závisí hlavne od vĺn. Večer sa zvy­čajne pri­dám k ostat­ným na pivko.

Koľko ľudí teraz Surf Office využíva?

V tomto momente šesť, kapa­cita je pri­bližne dva­násť ľudí. Pre mňa je, samoz­rejme, ide­álne, ak príde nejaký firemný tím, alebo rovno celý star­tup. Je to jed­no­duch­šie na orga­ni­zá­ciu. Väč­šina ľudí pri­chá­dza indi­vi­du­álne na dva týždne až mesiac.

Vráťme sa na začia­tok celého Surf Officu. Aké bolo zakla­da­nie cowor­kingu na špa­niel­skom ostrove?

Keďže nie som rodený Špa­niel, bolo to pre mňa, samoz­rejme, o niečo kom­pli­ko­va­nej­šie. Domáci až tak neve­ria ľudom zo zahra­ni­čia. Mys­lia si, že si chceš pre­na­jať pries­tory na leto a potom zase zdr­hnúť na iné miesto.

Všetko tu trvá dlh­šie. Od zave­de­nia inter­netu až po vytvo­re­nie ban­ko­vého účtu. Na dru­hej strane si nemys­lím, že na Slo­ven­sku tieto veci fun­gujú nejak výrazne lep­šie, ale pove­dzme, že tam mám viac kon­tak­tov a slo­ven­činu ovlá­dam lep­šie ako špa­niel­činu.

Okrem nevy­hnut­nej komu­ni­ká­cie sa sna­žím vyhý­bať stretu so štát­nymi inšti­tú­ciami. Angli­čina tu tiež nie je veľmi uži­točná, keďže Las Pal­mas nie je až taká turis­tická oblasť a po anglicky tu hovorí mini­mum ľudí.

Zvy­kol si aj ty sám v minu­losti využí­vať cowor­kingy? Inšpi­ro­val si sa neja­kými pri zakla­daní toho svojho?

Inšpi­rá­cia skôr pochá­dzala z toho, že som nie­koľko rokov cho­die­val cez leto sur­fo­vať a s kama­rá­tom sme zvykli orga­ni­zo­vať pre ľudí zo Slo­ven­ska letné surf campy. Posledné dva roky sme ich robili na Gran Cana­rii a z toho to potom nejak vyply­nulo. Ako dizaj­nér som zis­til, že môžem pra­co­vať aj na diaľku a chcel som si vytvo­riť miesto, kde budú dobré pod­mienky na prácu a záro­veň môžem každý deň sur­fo­vať. Zro­dil sa nápad cowor­kingu s uby­to­va­ním na pláži, ktorý teraz môže nav­ští­viť kto­koľ­vek.

Kon­cept cowor­kingu je fajn, ale nie je to zis­ková zále­ži­tosť. Jed­no­du­chá mate­ma­tika — hodíš si do Excelu koľko môžeš pýtať za člen­stvo, koľko musíš mať čle­nov a aké máš náklady. Ak máš ešte zapla­tiť ďal­ších ľudí, ťažko z toho spra­víš zis­kovú zále­ži­tosť. Preto som to spo­jil aj s uby­to­va­ním — kom­bi­ná­cia cowor­kingu a uby­to­va­nia je hod­nota, za ktorú sú ľudia ochotní zapla­tiť.

Nav­ští­vil som nie­koľko cowor­kin­gov. Páči sa mi Hub v Prahe, nejaký čas som pra­co­val z bra­ti­slav­ského Brain­House. MOB v Bar­ce­lone je super, Beta­house v Ber­líne je tiež pekná inšpi­rá­cia.

Kto všetko vlastne teraz pra­cuje na pre­vádzke Surf Officu? Je to celé iba na tebe alebo máš okolo seba nejaký tím?

Našťas­tie tu mám okolo seba nie­koľko šikov­ných ľudí, ktorí mi pomá­hajú hlavne s admi­ni­stra­tí­vou a ope­ra­tí­vou. Ja sa môžem veno­vať roz­voju značky, biz­nis deve­lop­mentu a rôz­nym boč­ným pro­jek­tom.

Ako vyzerá typický surf offi­cer?

Všet­kých ľudí, ktorí pri­chá­dzajú do surf office, spája to, že dokážu pra­co­vať na diaľku. Asi 50 per­cent z nich sú prog­ra­má­tori, ostatní sú dizaj­néri, copy­wri­teri, social media mar­ke­téri, novi­nári a podobne. Mali sme tu aj tra­de­rov a účtov­ní­kov. Pri­bližne polo­vicu ľudí tvo­ria zamest­nanci, druhá polo­vica sú fre­e­lan­ceri.

Vekovo sa to zaška­tuľ­ko­vať nedá — najm­ladší surf offi­cer mal dvad­sať rokov, naj­star­šiu sme tu mali asi päť­de­siat­ročnú pani z Nemecka. Na veku fakt nezá­leží, všetko su to “open-min­ded” ľudia.

Od zalo­že­nia Surf Officu uply­nie čoskoro rok. Vieš popí­sať, ako si sa posu­nul ďalej a čo by si dnes uro­bil inak?

Zo začiatku som sa sna­žil mať čo naj­niž­šie náklady a inves­to­vať do toho čo naj­me­nej. Jed­no­du­cho som neve­del, či to vyjde. Terajší office je už taká výrazne “upg­rad­nutá ver­zia.” Keby som začí­nal znova, asi by som zo začiatku tro­chu viac inves­to­val. Teraz sa to ľahko hovorí, keď už veci poznám. Vtedy to bol úplne nový kon­cept a väč­šinu vecí som robil spon­tánne. Postu­pom čas som zis­til, aké dôle­žité sú detaily a začal som na nich pra­co­vať.

Na úpl­nom začiatku som vytvo­ril web­stránku v Blog­geri, kde som dal fotky zo surf tri­pov, ktoré som spo­mí­nal a story o Surf Office. Potom som zapol nejaké Face­book reklamy a čakal, či si to nie­kto objedná. To bolo asi pred rokom, v marci alebo apríli, vtedy som sa nachá­dzal v Prahe. Pri­hlá­sili sa nejakí ľudia, kto­rým som pove­dal, že prvé miesta máme voľné až v auguste. Keď súhla­sili a zapla­tili, vedel som, že tento kon­cept môže fun­go­vať. Odle­tel som na Kanár­ske, aby som to na ten august mohol pri­pra­viť.

Oproti môjmu postupu vidím kopec star­tu­pov a biz­ni­sov, ktoré začí­najú tým, že budujú pro­dukt. Až keď ho majú hotový, roz­mýš­ľajú, komu ho pre­dať a nako­niec ho nikto nechce kúpiť.

Takže čo sa týka pro­pa­gá­cie, fun­go­val si najprv iba na Face­book reklame a “word-of-mouth”?

Pou­ží­val som hlavne Face­book reklamy a posie­lal veľa per­so­na­li­zo­va­ných emai­lov — sna­žil som sa nakon­tak­to­vať na ľudí, ktorí majú cowor­kingy v iných mes­tách, alebo majú blog, ktorý sa tejto téme venuje. Nesna­žil som sa im pre­dá­vať svoj nápad, ale skôr sa ich spý­tať na feed­back. Veľa z nich o tom twe­etlo, a to bol vlastne ten prvotný mar­ke­ting. Stál mini­mum peňazí a fun­go­val. Teraz fun­gu­jem hlavne na odpo­rú­ča­niach, komu­nite a obsa­ho­vom mar­ke­tingu.

Čo ti viac pomáha pri­lá­kať ľudí do Surf officu — sur­fo­va­nie alebo cowor­king na takom super mieste, ako je Gran Cana­ria?

Mys­lím, že je to práve tá kom­bi­ná­cia a nedá sa to odde­liť. Na Gran Cana­rii je nie­koľko cowor­kin­gov. Nestoja viac ako v Bra­ti­slave, môžeš si k nim zapla­tiť uby­to­va­nie a sur­fovú školu, a môžeš mať teore­ticky to isté čo ponúka Surf Office. Ale sem prídu ľudia práve kvôli tej kom­bi­ná­cii, kvôli tomu, že majú všetko na jed­nom mieste pri­pra­vené a stretnú tu podob­ných ľudí.

V istom období sa na Slo­ven­sku cel­kom dosť hovo­rilo o star­tupe Fore­tas­ter, na kto­rom si pra­co­val. Aký bol v krát­kosti jeho prí­beh a čo si sa z neho naučil?

Fore­tas­ter bol pro­jekt, ktorý som začal s Maťom Boť­ťán­kom. Obaja sme mali backg­round vo webo­vej ana­ly­tike, orga­ni­zo­vali sme Web Ana­ly­tics Wed­nes­day. Mali sme nápad na ana­ly­tický pro­dukt, ktorý pod­robne sle­do­val ľudí, ktorí sa zare­gis­tro­vali alebo nakú­pili na tvo­jom webe. Robili sme také pekné vizu­ali­zá­cie nákup­ných ciest jed­not­li­vých zákaz­ní­kov vo forme info­gra­fík, ktoré ti prišli do emailu.

Prob­lém bol, že na začiatku ani jeden z nás neve­del prog­ra­mo­vať. Boli sme online mar­ke­téri, ktorí chceli robiť star­tup, čo je pre­dur­čené na fail. Veľmi dlho sme sa motali, mys­leli sme si, že náj­deme neja­kého prog­ra­má­tora. Nako­niec sa Maťo naučil prog­ra­mo­vať a ja som sa naučil základy dizajnu. Nakres­lil som wiref­ramy, ako to má celé fun­go­vať a s Maťom sme zbú­chali prvú funkčnú ver­ziu. Potom sa k nám pri­dal Jakub Pta­čin, ktorý tomu dal parádny vizu­álny upg­rade a pomo­hol nám aj s webom.

Mali sme asi 400 uží­va­te­ľov, keď sme sa na tri mesiace dostali do Sil­li­con Val­ley. Tam sme zis­tili, že to možno nie je také cool ako sme si mys­leli a trh, na ktorý cie­lime, je rela­tívne malý. Bol to prí­liš sofis­ti­ko­vaný pro­dukt a ťažko sa to vysvet­ľo­valo. Alebo sme to neve­deli vysvet­ľo­vať. Museli by sme ho zme­niť a na to sme už nemali ener­giu — po návrate z USA bol už každý v inom meste s novými výzvami, takže sme to už ďalej nerie­šili.

Ale Fore­tas­ter stále fun­guje, pou­ží­vam ho na Surf Office webe a máme pár pla­tia­cich zákaz­ní­kov, hoci ho nijak nepro­pa­gu­jeme a na webe sa nedá zare­gis­tro­vať.

Cez Fore­tas­ter som sa ale dostal k dizaj­no­va­niu, na základe čoho som sa potom zamest­nal v AVASTe a mohol som redi­zaj­no­vať ich hlavný pro­dukt, ktorý pou­žíva 200 mili­ó­nov ľudí. To bola pre mňa bru­tálna skú­se­nosť a nikdy by som sa k nej nedos­tal, keby som nemal pred­chá­dza­júce skú­se­nosti s Fore­tas­te­rom.

Sle­du­ješ ešte star­tu­povú scénu na Slo­ven­sku? Kto­rým star­tu­pom fan­díš?

Tro­cha to sle­du­jem, ale nie je tam toho veľa, čo by ma v posled­nej dobe zau­jalo. Páči sa mi, čo robia cha­lani zo Sli.do, Data­mo­lino a Get­gol­dee.

A čo star­tupy vo svete? Máš nie­ktoré fakt obľú­bené?

Bavia ma Zapier, Sho­pify, Fit­bit, Sketch a Source.

Spo­lu­pra­cu­ješ na pro­jek­toch s ľuďmi z celého sveta — vieš sa pode­liť o nejaké zau­jí­mavé pozo­ro­va­nia ohľa­dom práce s ľuďmi iných národ­ností?

Väč­ši­nou pra­cu­jem so Slo­vákmi, Čechmi a Špa­nielmi, hoci sú všade možne po svete. V Surf Office pekne vidieť to, že neexis­tuje niečo také ako “lenivý Talian”, sú to iba pred­sudky. Šikovní ľudia majú pri­bližne rov­naký pro­fil. Dobrý dizaj­nér z Nór­ska pra­cuje veľmi podobne ako dobrý dizaj­nér zo Slo­ven­ska.

Jed­ným z tvo­jich počet­ných side pro­jek­tov sú aj nálepky na pračku, ktoré majú mužom uľah­čiť pra­nie. Nejaké novinky v tomto pro­jekte? Neprih­lá­sil sa nejaký nad­ča­sový výrobca pra­čiek, ktorý by chcel tvoj nápad pou­žiť?

Pri­znám sa, že nie. Malo to veľký ohlas na Face­bo­oku a na Twit­teri, člá­nok mal dote­raz neja­kých 80-tisíc čítaní. Stále si žije svo­jím živo­tom a skôr fun­guje ako môj osobný bran­ding — ľudia sa mi nie­kedy ozý­vajú, že čítali člá­nok o pračke a potom zis­tili, že robím aj uží­va­teľ­ské roz­hra­nia appiek. Nedávno som bol na kon­fe­ren­cii v Prahe, kde som hovo­ril o redi­zajne AVASTu a po kon­fe­ren­cii za mnou pri­šiel jeden cha­lan z Buda­pešti, ktorý mi pove­dal, že kon­fe­ren­ciu obja­vil náho­dou a videl ma medzi spík­rami. Keď si uve­do­mil, že som ten člo­vek, čo napí­sal člá­nok o pračke pre chla­pov, pre­sved­čilo ho to prísť kon­fe­ren­ciu. To bolo milé. Ale o ďal­ších fanú­ši­koch neviem a nemám vďaka tomuto článku nejaké ponuky od výrob­cov pra­čiek :) Mys­lím, že všetci títo výrob­co­via sú natoľko kon­zer­va­tívni, že sa to k nim ani nedos­talo. 

Nejaké iné zau­jí­mavé side pro­jekty, ktoré by si mohol pred­sta­viť?

Robím práve s Mar­ti­nom Boť­ťán­kom na iPhone apli­ká­cii pre Surf Office. Je to appka pre ľudí, ktorí prídu do Surf Officu a mala by im zlep­šiť celú expe­rience — pora­diť, ako sa dostanú z letiska do Surf Officu, pora­diť prak­tické veci, ako fun­guje sur­fová škola, aké ďal­šie akti­vity sa tu dajú robiť, kam sa ísť na výlet v okolí, alebo kde ísť večer na tapa. Od janu­ára som ju tes­to­val, teraz pra­cu­jem už na dru­hej ver­zii, a keď bude appka hotová, chceme ju postupne pre­dá­vať ako službu ďal­ším hos­te­lom, hote­lom a apart­má­nom.

Keby sme sa pre­niesli o 5 – 10 rokov ďalej — vidíš svoju budúc­nosť tu na Gran Cana­rii alebo by si sa rád pre­su­nul nie­kam inam? Prí­padne chys­táš sa nie­kedy vrá­tiť trvalo na Slo­ven­sko?

To je veľmi ťažká otázka, vôbec neviem. Pred rokom som naprí­klad vôbec neve­del, že budem tu. Roz­mýš­ľal som, že by som chcel zalo­žiť Surf Office, ale stále som bol v Prahe. Ani teraz netu­ším, čo bude o rok, o päť rokov. Mám nejaké vízie o tom, čo by som chcel robiť, ale nero­bím si presné plány. Baví ma redi­zaj­no­vať zau­žité veci, ako pri tej pračke. Baví ma expe­ri­men­to­vať, tes­to­vať a vymýš­lať nové veci.

A čo sa týka budúc­nosti Surf Officu?

Teraz a v najb­liž­ších mesia­coch sa sna­žím vyla­diť pro­cesy, bran­ding a roz­be­hnúť nejaké dlho­dobé spo­lu­práce. Následne sa budem musieť roz­hod­núť, čo so Surf Office ďalej. Či to mať ako len taký lifes­tyle biz­nis a veno­vať sa ďalej dizajnu, alebo sa to roz­hod­nem nejak seri­ózne šká­lo­vať — či už kapa­citne, alebo do iných kra­jín. Raz by som chcel otvo­riť Surf Office v Santa Cruz v Kali­for­nii.

Petra Fabora spo­ve­dala Sim. Druhú časť roz­ho­voru, zame­ranú na tech vychy­távky a ces­to­va­nie na Gran Cana­rii si môžete pre­čí­tať na jej blogu.

Pridať komentár (0)