Škodu Kamiq sa podarilo natočiť takmer bez maskovania

Startstop.sk / 5. februára 2019 / Auto

  • Už len niečo viac ako me­siac nás delí od ofi­ciál­nej sve­to­vej pre­mi­éry naj­men­šieho SUV z dielne Škoda
  • Len pred pár dňami au­to­mo­bilka ofi­ciálne po­tvr­dila ná­zov no­vinky, ktorý bude zhodný s jej čín­skym ná­pro­tiv­kom Ka­miq
  • Ná­sledne sme sa doč­kali di­zaj­no­vých ná­čr­tov, ktoré mali au­to­mo­bil trošku po­od­ha­liť
zdroj: www.novinky.cz/www.startstop.sk
  • Už len niečo viac ako me­siac nás delí od ofi­ciál­nej sve­to­vej pre­mi­éry naj­men­šieho SUV z dielne Škoda
  • Len pred pár dňami au­to­mo­bilka ofi­ciálne po­tvr­dila ná­zov no­vinky, ktorý bude zhodný s jej čín­skym ná­pro­tiv­kom Ka­miq
  • Ná­sledne sme sa doč­kali di­zaj­no­vých ná­čr­tov, ktoré mali au­to­mo­bil trošku po­od­ha­liť

Je pravda, že o no­vinke toho vieme už po­merne veľa, no tak­tiež veľa vecí zo­stáva stále uta­je­ných. Tou naj­zá­sad­nej­šou je ne­po­chybne di­zajn, ktorý si Škoda za­tiaľ drží v uta­jení. Kaž­do­pádne in­for­má­cie na­sved­čujú tomu, že po­dob­nosť s kon­cep­tom Vi­sion X bude veľmi veľká. Tak tro­chu to po­tvr­dzuje aj naj­nov­šie vi­deo, ktoré bolo zve­rej­nené por­tá­lom No­vinky.cz. Na krát­kych zá­be­roch je vo vy­so­kej kva­lite za­chy­tený tes­to­vasí pro­to­typ mo­delu Ka­miq, ktorý má na sebe len mi­ni­mum mas­ko­va­nia.

Au­to­mo­bilka sa tes­to­va­cie vo­zidlo zo za­dnej časti sna­žila za­mas­ko­vať do tva­rov väč­šieho mo­delu Ka­roq, no pred­nej časti sa mas­ko­va­nie tak­mer ne­ušlo. Je tak jed­no­značne vi­dieť de­lené predné svet­lo­mety, tak ako tomu bolo na zmie­ne­nom pro­to­type Vi­sion X. Ok­rem toho je na za­dnej časti pri pred­bie­haní a ná­sled­nom ra­dení vo­zidla vi­dieť dy­na­mické sme­rové svetlá, ktoré sú pri no­vom Ka­miqu oča­ká­vané. Pro­toyp bol za­chy­tený na čes­kej diaľ­nici D11 sme­ru­jú­cej na Hra­dec Krá­lové, na kto­rej je vý­skyt tes­to­va­cích áut Škody v po­sled­ných ro­koch po­merne veľký.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: www.no­vinky.cz/www.starts­top.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: www.no­vinky.cz/www.starts­top.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: www.no­vinky.cz/www.starts­top.sk

Ok­rem de­le­ných svet­lo­me­tov je na pred­nej časti zau­jí­mavé, že sa ne­sie v po­merne os­trých tva­roch s vý­raz­ným ot­vo­rom pod mas­kou chla­diča. Ná­raz­ník mo­delu Ka­miq z vy­ho­to­ve­ných zá­be­rov vy­zerá tak­mer to­tožne ako na Vi­sion X, čo vô­bec nie je na škodu. Rov­nako tak to mô­žeme po­ve­dať aj o ka­pote vo­zidla. Pri­po­meňme si, že no­vinka bude po­sta­vená na rov­na­kej plat­forme ako VW T-Roc či SEAT Arona a po­nuku mo­to­rov si prav­de­po­dobne pre­po­ži­čia od sú­ro­denca Škody Scala. Cena sa­moz­rejme za­tiaľ ostáva ta­jom­stvom, no mô­žeme oča­ká­vať, že bude za­sa­dená pod mo­del Ka­roq. To by znam,enalo, že v zá­klad­nej vý­bave si bu­deme môcť Ka­miq za­kú­piť už pod 20 500 €.

Zdroj: Starts­top.sk

Pridať komentár (0)