Škót­sko vyrába toľko veter­nej ener­gie, že ju samotná kra­jina nedo­káže spot­re­bo­vať

Matej Mensatoris, interez.sk / 17. augusta 2016 / Eko

Aj keď bolo Škót­sko cez víkend zasia­hnuté sil­nými vet­rami, ktoré mali v nára­zoch rých­losť nie­kedy až 185 km/h, sek­tor obno­vi­teľ­ných zdro­jov vtedy zazna­me­nal významný a pre­lo­mový míľ­nik.

Vďaka sil­nému vetru v nedeľu Škót­sko vyrá­balo pomo­cou svo­jich veter­ných elek­trární toľko ener­gie, že samotná kra­jina ju nedo­ká­zala ani spot­re­bo­vať. Zatiaľ čo sa celo­denná spot­reba pohy­bo­vala na úrovni 37 202 mega­watt hodín,

a to je zapo­čí­taná celá spot­reba vrá­tane prie­myslu a domác­ností, tak veterné elek­trárne vyro­bili až 39 545 mega­watt hodín ener­gie. To pri jed­no­du­chom pre­po­čí­taní zna­mená, že veterné elek­trárne vyro­bili 106 % spot­reby elek­triny Škót­ska.

Cena vyro­be­nej ener­gie z vetra už dokonca dobehla aj cenu ener­gie vyro­be­nej z jadra.Pre­čí­tajte si o tom viac.

juliaharte.files.wordpress.com

Kým nedeľné poča­sie spô­so­bilo prob­lémy mno­hým ľuďom, uká­zalo sa, že pre veternú ener­giu je to dobrý deň. Veterné elek­trárne vyro­bili toľko ener­gie koľko, spot­re­buje celé Škót­sko“, pove­dal škót­sky ria­di­teľ Sve­to­vého fondu na ochranu prí­rody, Lang Banks. Podľa neho patrí Škót­sko k špičke v eko­lo­gic­kej poli­tike, čo sa pre­ja­vuje aj tým, že už teraz ener­gia z obno­vi­teľ­ných zdro­jov zabez­pe­čuje až 50 % škót­skej spot­reby elek­triny. Podľa neho je však potrebné ďalej pod­po­ro­vať pro­jekty zame­rané na obno­vi­teľné zdroje ener­gie, aby toto číslo aj naďa­lej rástlo.

Spô­sob výroby ener­gie z vetra je roz­ší­rený aj v ďal­ších sever­ských kra­ji­nách. Dán­sko minulý rok dokonca vytvo­rilo rekord, kedy pro­du­ko­vali až 42 % ener­gie z veter­ných elek­trární a jeho cieľ je toto číslo aj ďalej navy­šo­vať.

financialtribune.com

Výroba ener­gie z vetra má aj svo­jich odpor­cov, avšak výhody správne zvo­le­nej loka­lity zvy­čajne pre­vy­šujú nega­tíva v podobe zvý­še­nej hluč­nosti či pla­še­nia zvery. Asi naj­väč­šou nevý­ho­dou veter­ných elek­trární je to, že ener­giu vyrá­bajú vtedy, keď sú na to vhodné pod­mienky a nie práve vtedy, keď je po ener­gií zo strany odbe­ra­te­ľov naj­väčší dopyt. Takisto cena výstavby a následná údržba je pomerne nákladná, aj keď táto suma z roka na rok klesá.

eximresources.com

Využí­va­nie obno­vi­teľ­ných zdro­jov je v Škót­sku, a vďaka nemu aj v celej veľ­kej Bri­tá­nii, na veľmi vyso­kej úrovni. V roku 2015 bolo vyro­be­ných cel­kovo až 25 % z obno­vi­teľ­ných či níz­kouh­lí­ko­vých zdro­jov. O niečo menej ener­gie sa vyro­bilo z jadra a z uhlia a tak­mer tre­tina ener­gie sa vo Veľ­kej Bri­tá­nii vyro­bila zo spa­ľo­va­nia plynu.

Je jasné, že podiel na tomto úspe­chu veter­nej ener­ge­tiky v Škót­sku má najmä priam extrémne poča­sie, ktoré sa práve vtedy pre­hnalo kra­ji­nou, a tiež fakt, že v nedeľu je spot­reba ener­gie spra­vidla naj­niž­šia. Na dru­hej strane je ale tento úspech opráv­nený a zaslú­žený a uka­zuje trend do budúcna, akým by sa mali vydať via­ceré kra­jiny v snahe zní­žiť svoju závis­losť na kla­sic­kých zdro­joch výroby ener­gie.

13664444_1383759908319244_1400355407_n

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: eximresources.com

Pridať komentár (0)