Skupina mladých ľudí vytvorila projekt, ktorý vzdeláva zábavnou formou

Nastasia Andrejkovičová / 14. marca 2019 / Zo Slovenska

  • Zmudri je am­bi­ci­ózny pro­jekt, ktorý je po­sta­vený na jed­no­du­chom vi­deo vzde­lá­vaní po­slu­cháča
  • Tvoju po­zor­nosť si udrží jed­no­du­chos­ťou, vec­nos­ťou a vti­pom pre­po­je­ným s pek­nými ani­má­ciami a od­kazmi
  • Naj­väč­ším be­ne­fi­tom je krát­kosť vi­deo kur­zov a v ne­po­sled­nom rade fakt, že sú úplne za­darmo
zdroj: Archív Zmudri
  • Zmudri je am­bi­ci­ózny pro­jekt, ktorý je po­sta­vený na jed­no­du­chom vi­deo vzde­lá­vaní po­slu­cháča
  • Tvoju po­zor­nosť si udrží jed­no­du­chos­ťou, vec­nos­ťou a vti­pom pre­po­je­ným s pek­nými ani­má­ciami a od­kazmi
  • Naj­väč­ším be­ne­fi­tom je krát­kosť vi­deo kur­zov a v ne­po­sled­nom rade fakt, že sú úplne za­darmo

Ži­jeme v dobe, kedy do­stať sa k naj­rôz­nej­ším in­for­má­ciám ni­kdy ne­bolo jed­no­duch­šie, ale aj na­priek tomu, že na in­ter­nete náj­deme tak­mer všetko, zís­kať  in­for­má­cie v jed­no­du­chej a uce­le­nej po­dobe je nie­kedy na­ozaj tvrdý orie­šok. V mno­hých prí­pa­doch sa každý z nás ur­čite stre­tol s tým, že in­for­má­cia bola po­daná prí­liš kom­pli­ko­vane alebo bola ne­ú­plná či ne­ak­tu­álna. Naj­dô­le­ži­tej­šie je však pri­po­me­núť, že na in­ter­nete sa bez prob­lé­mov do­sta­neš k in­for­má­ciám, no nie k ve­do­mos­tiam. Tie zá­kladné zís­kava každý z nás už od út­leho veku na zá­klad­nej škole a so vzde­lá­va­ním po­kra­ču­jeme na stred­ných ško­lách.

V tomto bode však na­rá­žame na menší či väčší prob­lém a to je úro­veň vzde­la­nia a vše­obec­ného roz­hľadu, ktoré školy na Slo­ven­sku po­sky­tujú štu­den­tom. Za úče­lom zlep­še­nia tejto si­tu­ácie sa sku­pina mla­dých ľudí roz­hodla vy­tvo­riť ne­zis­kový on­line pro­jekt Zmudri.sk, ktorý je podľa slov lídra pro­jektu Ju­liana Ger­harta ur­čený pre vzde­lá­va­nie mla­dých ľudí v dô­le­ži­tých prak­tic­kých a ob­čian­skych ob­las­tiach, kto­rým sa stredné školy ne­ve­nujú, napr. ako fi­nančná gra­mot­nosť, pí­sa­nie ži­vo­to­pi­sov, kri­tické mys­le­nie, zvlá­da­nie stresu atď.

Pro­jekt by mal pre mla­dých ľudí pri­niesť in­for­má­cie, tipy a rady na témy, ktoré sa im zídu v bež­nom ži­vote a na­učiť ich, ako sa správne hý­bať v „do­spe­lác­kom svete“.

Pro­jekt, za za­lo­že­ním kto­rého stojí Ju­lian Ger­hart, vzni­kol v sep­tem­bri mi­nu­lého roka a v sú­čas­nosti je tvo­rený sku­pin­kou 6-tich mla­dých a am­bi­ci­óz­nych ľudí, ktorí si sys­te­ma­ticky a lo­gicky roz­de­lili jed­not­livé úlohy a ako fun­gu­júci tím za­bez­pe­čujú, aby sa k tebe do­stali len uži­točné a prak­tické in­for­má­cie, ktoré vy­uži­ješ v bež­nom ži­vote.

Vzde­lá­va­nie sa roz­hodli viesť for­mou krát­kych vi­deo kur­zov so štip­kou hu­moru, ktoré sú jasné, stručné, po­učné a plné vtip­ných od­ka­zov a pek­ných ani­má­cií. V žiad­nom prí­pade sa ne­sna­žia o nú­tené bif­ľo­va­nie sa po­u­čiek a de­fi­ní­cií, ktoré sú v re­ál­nom ži­vote aj tak ča­sto­krát zby­točné resp. ťažko ap­li­ko­va­teľné. A vieš, čo je na tom naj­lep­šie? Všetky tieto kurzy sú úplne za­darmo a prí­stupné ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek.

Mladý pro­jekt od mla­dých ľudí, ktorý na­pre­duje a zbiera úspe­chy

Od vzniku pro­jektu Zmudri ubehlo niečo vyše pol­roka a už sa môže pý­šiť via­ce­rými úspechmi. Me­dzi tie naj­väč­šie patrí ví­ťazs­tvo v prog­rame So­cial Im­pact Award. Ide o me­dzi­ná­rodný vzde­lá­vací a in­ku­bačný prog­ram pre mla­dých ľudí, ktorí majú ná­pad, ako rie­šiť spo­lo­čen­ské prob­lémy vo svo­jom okolí. V roku 2018 sa do prog­ramu za­po­jili a opla­tilo sa, za ví­ťazs­tvo si od­niesli fi­nančnú pod­poru vo výške 1 500 €.

 

Ok­rem toho sa pro­jektu po­da­rilo zís­kať spätnú väzbu na pi­lotný kurz od vyše 500 stre­doš­ko­lá­kov či nad­via­zať spo­lu­prácu s 30 ško­lami.

Vi­deo­kurzy, ktoré vzde­lá­vajú zá­bav­nou for­mou

Pi­lotný kurz bol ve­no­vaný prob­le­ma­tike, s kto­rou sa stretne pre­važná väč­šina stre­doš­ko­lá­kov, bri­gáda. Kon­krétne sa vi­deo­kurz za­me­ral na otázku Ako si úspešne nájsť bri­gádu. Cie­ľom tohto, ale aj os­tat­ných kur­zov, je jed­no­du­chosť a struč­nosť. Práve z toho dô­vodu sa kurz za­me­ral na 4 hlavné body, ktoré sú zhr­nuté v šty­roch nie­koľko mi­nú­to­vých vi­de­ách. 

Naj­novší a za­tiaľ po­sledný vi­deo kurz sa za­me­ral na ak­tu­álne naj­dis­ku­to­va­nej­šiu tému v kra­jine, Pre­zi­dent­ské voľby, s cie­ľom, aby si v marci aj mladí Slo­váci mohli po­ve­dať, že si zvo­lili toho správ­neho kan­di­dáta či kan­di­dátku.

„Vi­deá sú do­stupné ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek, sú svieže, ve­ríme, že aj vtipné a na­vyše úplne za­darmo pre kaž­dého,“ po­ve­dal nám za­kla­da­teľ pro­jektu Zmudri, Ju­lián Ger­hart.

„Chceme, aby sa voľby pre mla­dých spo­pu­la­ri­zo­vali a aby po­cho­pili ich dô­le­ži­tosť. Ok­rem toho sa s blí­žia­cimi voľ­bami stup­ňujú aj an­ti­kam­pane v mé­diách. Je dô­le­žité, aby mladí ľu­dia ve­deli, kde a ako si môžu ove­riť in­for­má­cie o jed­not­li­vých pre­zi­dent­ských kan­di­dá­toch,“ do­dáva.

Vďaka kurzu sa na­učíš alebo si osvie­žiš zá­kladné in­for­má­cie o tom, ako sa mô­žeš stať pre­zi­den­tom ty, ako môže pre­zi­dent ovplyv­niť tvoj ži­vot, kto je väčší šéf: pre­miér alebo pre­zi­dent a ako vy­hľa­dá­vať in­for­má­cie o kan­di­dá­toch. Ok­rem toho ťa čaká krátke vstupné in­tro do prob­le­ma­tiky, zhr­nu­tie tých naj­dô­le­ži­tej­ších in­for­má­cií, do­da­točné ma­te­riály a od­kazy na témy sú­vi­siace s prob­le­ma­ti­kou. Na zá­ver ťa čaká krátky chal­lenge, ktorý ti ukáže, že stačí len nie­koľko mi­nút vy­hľa­dá­va­nia in­for­má­cií a re­por­táži o kan­di­dá­tovi a tvoje pre­fe­ren­cie sa môžu s pri­bú­da­jú­cimi in­for­má­ciami me­niť.

 

Tím sto­jací za pro­jek­tom Zmudri v žiad­nom prí­pade ne­zas­páva na vav­rí­noch a už te­raz plá­nujú do mája na­krú­tiť ďal­šie kurzy na témy ako napr. psy­cho­hy­giena či Euro­voľby. Keďže sa jedná o ne­zis­kový pro­jekt a každý z kur­zov je bez­platný, každá fi­nančná pod­pora tvor­cov po­teší.

„Fi­nan­cie po­u­ži­jeme na to, aby sme tvo­rili lep­šie kurzy, ktoré sa do­stanú k ešte viac štu­den­tom,“ tvr­dia tvor­co­via na svo­jom webe. Číslo účtu, na ktorý mô­žeš po­slať svoj prís­pe­vok, náj­deš na we­bo­vej stránke pro­jektu Zmudri.sk.

A v ne­po­sled­nom rade, ak si za­pá­lený pre zá­bavné vzde­lá­va­nie, tak vždy hľa­dajú no­vých ľudí a po­sily do tímu, ktorí sa budú s ra­dos­ťou po­die­ľať na edu­kač­ných a pros­peš­ných čin­nos­tiach.

Pridať komentár (0)