Sku­točná cena kom­po­nen­tov Apple Watch vás veľmi prek­vapí

Lukáš Timko, mojesmarthodinky.sk / 2. marca 2016 / Tech a inovácie

Cena Apple Watch neprek­vapí nikoho. Je vysoká, ako cena všet­kých iných Apple pro­duk­tov. Aj napriek vyso­kej cene sú tieto smart­ho­dinky jedny z najp­re­dá­va­nej­ších. Naj­väčší podiel na vyso­kej cene má samoz­rejme hod­nota značky a marža z nej vyplý­va­júca.

Na inter­nete náj­dete obrov­ské množ­stvo ana­lýz, recen­zií, roz­ba­ľo­va­nia a iných tes­tov. Naj­zau­jí­ma­vej­šie sú však tie, ktoré sa poze­rajú do vnútra hodi­niek. Všet­kých predsa zau­jíma, prečo tieto inte­li­gentné hodinky stoja toľko, koľko stoja. Neviem si pred­sta­viť bež­ného uží­va­teľa, že by sa do nie­čoho takého pus­til. Našťas­tie tu máme veľké spo­loč­nosti, alebo You­tu­be­rov, ktorí stým nemajú žia­den prob­lém a kto­rým nebude ľúto zni­čiť také pekné smart­ho­dinky.

Vďaka nim môžeme rozo­brať Apple Watch a pozrieť sa na cenu jed­not­li­vých kom­po­nen­tov. K dis­po­zí­cii sú rela­tívne naj­lac­nej­šie Apple Watch a aj pri tejto rela­tívne naj­niž­šej cene sú výsledky veľmi zau­jí­mavé.

Podľa spo­loč­nosti IHS Tech­no­logy, 38 mm Apple Watch Sport, ktoré sa pre­dá­vajú za 340 eur, cel­kové náklady,zahr­ňu­júce cenu kom­po­nen­tov a výrobu, sú len 74 eur. Bežné výrobné náklady Apple pro­duk­tov sú od 29 do 38 per­cent z ich koneč­nej ceny, ak sú výpočty spo­loč­nosti IHS správne, potom náklady na výrobu Apple Watch tvo­ria len 22 per­cent z výsled­nej ceny.

apple-watch-exploded

foto: ifixit.com

Cena Apple Watch kom­po­nen­tov

Pomer nákla­dov k pre­daj­nej cene je niž­šia ako pri iPhone 6 Plus alebo iných Apple pro­duk­toch, toto môže byť obrov­ským bene­fi­tom pre spo­loč­nosť Apple. Pri ich obrov­ských pre­da­joch to gene­ruje obrov­ský zisk.“ Pove­dal Kevin Kel­ler, senior ana­lyst v spo­loč­nosti IHS.

Podľa Apple CEO Tima Cooka sú tieto čísla pre­hnané. „Vo vše­obec­nosti, tak­mer všetky kal­ku­lá­cie nákla­dov na výrobu našich pro­duk­tov sú ďaleko od sku­toč­nosti“ pove­dal Tim Cook pri pre­zen­to­vaní fonač­ných výsled­kov spo­loč­nosti. „Ešte som nevi­del jednu ana­lýzu, ktorá by sa pri­bli­žo­vala rea­lite.“

Samoz­rejme, mate­riál a výrobné náklady nie sú všetko. Apple musí pla­tiť mar­ke­ting, výskum a vývoj, dis­tri­bú­ciu a kopec iných nákla­dov, ktoré majú vplyv na maržu. Hoci sa na prvý pohľad zdá, že Apple Watch Sport sú lacné na vyro­be­nie, nezna­mená to, že sa to hneď pre­taví do obrov­skej návrat­nosti v podobe zis­kov.

Niž­šie náj­dete tabuľku s cenou kom­po­nen­tov Apple Watch Sports:

apple-watch-cena-komponentov

foto: ifixit.com

Zdroj: mojesmarthodinky.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ifixit.com

Pridať komentár (0)