Skve­lé umiest­ne­nie v pre­stíž­nom reb­ríč­ku: Slo­ven­sko — vedec­ká veľ­moc, kto­rá žiaľ upa­dá!

Jozef Zemla / 5. decembra 2015 / Zo Slovenska

Svet potre­bu­je vyrie­šiť nie­koľ­ko váž­ny­ch prob­lé­mov — od kli­ma­tic­ký­ch zmien, cez bez­peč­nosť jed­la až po zasta­ve­nie výro­by zbra­ní hro­mad­né­ho niče­nia. A na to potre­bu­je­me viac ved­cov.

Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa organizácia OECD rozhodla zostaviť rebríček najpokrokovejších krajín s ohľadom na vedu. Ranking je zostavený na základe percentuálneho množstva diplomov z vedeckých, technických a matematických odborov v pomere k celkovému počtu diplomov z vysokých škôl.

"Najvedeckejšou" krajinou sa napokon stala Južná Kórea a to napriek dramatickému poklesu od roku 2002 - spomedzi krajín v TOP10 o celých 7% na 32%. Druhé miesto obsadilo Nemecko a tretie Švédsko.

Nás však môže tešiť, že Slovensko sa umiestnilo na skvelej 24.priečke s 21 percentami. O celých päť percent sme tak predbehli napríklad USA. Zlou správou je, že v porovnaní s rokom 2002 nastal dramatický pokles - spolu s Luxemburskom, Južnou Kóreou a Chile jeden z najväčších. Nebyť tohoto poklesu, Slovensko by mohlo pokojne pomýšľať na umiestnenie v TOP5.

 

zdroj: 2015 OECD Sciende, Technology and Industry Scoreboard, zdroj titulnej foto: stuba.sk

Pridať komentár (0)