Skvelé umiest­ne­nie v pre­stíž­nom reb­ríčku: Slo­ven­sko — vedecká veľ­moc, ktorá žiaľ upadá!

Jozef Zemla / 5. december 2015 / Zo Slovenska

Svet potre­buje vyrie­šiť nie­koľko váž­nych prob­lé­mov — od kli­ma­tic­kých zmien, cez bez­peč­nosť jedla až po zasta­ve­nie výroby zbraní hro­mad­ného niče­nia. A na to potre­bu­jeme viac ved­cov.

Aj to je jeden z dôvo­dov, prečo sa orga­ni­zá­cia OECD roz­hodla zosta­viť reb­rí­ček naj­pok­ro­ko­vej­ších kra­jín s ohľa­dom na vedu. Ran­king je zosta­vený na základe per­cen­tu­ál­neho množ­stva dip­lo­mov z vedec­kých, tech­nic­kých a mate­ma­tic­kých odbo­rov v pomere k cel­ko­vému počtu dip­lo­mov z vyso­kých škôl.

Naj­ve­dec­kej­šou” kra­ji­nou sa napo­kon stala Južná Kórea a to napriek dra­ma­tic­kému poklesu od roku 2002 — spo­me­dzi kra­jín v TOP10 o celých 7% na 32%. Druhé miesto obsa­dilo Nemecko a tre­tie Švéd­sko.

Nás však môže tešiť, že Slo­ven­sko sa umiest­nilo na skve­lej 24.priečke s 21 per­cen­tami. O celých päť per­cent sme tak pred­behli naprí­klad USA. Zlou sprá­vou je, že v porov­naní s rokom 2002 nastal dra­ma­tický pokles — spolu s Luxem­bur­skom, Juž­nou Kóreou a Chile jeden z naj­väč­ších. Nebyť tohoto poklesu, Slo­ven­sko by mohlo pokojne pomýš­ľať na umiest­ne­nie v TOP5.

zdroj: 2015 OECD Sciende, Tech­no­logy and Indus­try Sco­re­bo­ard, zdroj titul­nej foto: stuba.sk

Pridať komentár (0)