Slad­ký život Mar­ka Zuc­ker­ber­ga a jeho psa, z kto­ré­ho šalie inter­net

Martin Bohunický / 27. októbra 2015 / Zaujímavosti

Mark Zuc­ker­berg má penia­ze, o akých sa nám ani nesní­va. Pre­to si ich spo­lu so svo­jim mopom nále­ži­te uží­va.

Mark záso­bu­je svo­jich fanú­ši­kov fot­ka­mi pra­vi­del­ne, pocho­pi­teľ­ne na svo­jom pro­fi­le na Face­bo­oku. Prak­tic­ky kaž­dý deň tak môž­me vidieť Mar­ka na ces­tách, Mar­ka po zás­nu­bách, Mar­ka na svad­be, Mar­ka po svad­be, Mar­ka, kto­rý sa hrá so svo­jim mopom…počkať, čo?!

I’m baa­a­ack!

Posted by Beast on Thurs­day, 3 July 2014

Taký­to život by si vedel pred­sta­viť kaž­dý. Zale­tíš si do Číny a aby si pre­ko­nal jet­lag, zabe­háš si 14 kilo­met­rov v daž­di po Veľ­kom čín­skom múre (samoz­rej­me s pro­fi foto­gra­fom v pätách, nech mám veľa páči­kov), pozrieš si Tera­ko­to­vú armá­du a pomod­líš sa v Bud­his­tic­kom chrá­me. S toľ­ký­mi mož­nos­ťa­mi a prak­tic­ky neob­me­dze­ný­mi zdroj­mi sa nemáš kedy nudiť. 

A potom na Face­bo­oku ozná­miš, že tvo­ja man­žel­ka čaká die­ťa. A kaž­dý ti gra­tu­lu­je. No potom všet­ci rie­šia jeho. Beas­ta.

Pri­scil­la and I have some exci­ting news: we’re expec­ting a baby girl!This will be a new chap­ter in our lives. We’ve…

Posted by Mark Zuc­ker­berg on 31. júl 2015

Beast je maďar­ský ovčiak Puli, kto­rý vyzerá..ako vyze­rá. Ten­to hafan má na svo­jej strán­ke 4x viac fanú­ši­kov ako Peter Sagan, 6x viac ako Marek Ham­šík a 115x viac fanú­ši­kov ako Star­ti­tup. 
Kaž­dá jeho fot­ka vyvo­lá­va hoto­vé šia­len­stvo. Koho by zau­jí­mal neja­ký zakla­da­teľ Face­bo­oku, keď Beas­to­vi môžeš posto­vať na násten­ku fot­ky iných psov. 

Posted by Mark Zuc­ker­berg on Tues­day, 20 Octo­ber 2015

Ale vie­me, pes na Face­bo­oku, to je ako mag­net na baby. A nako­niec, Beast bude parád­nym spo­loč­ní­kom Zuc­ker­ber­go­vi jr. Kto­vie, kam to táto dvoj­ka dotiah­ne.

Bath time!

Posted by Beast on Sun­day, 14 Sep­tem­ber 2014

Pridať komentár (0)