Sladký život Marka Zuc­ker­berga a jeho psa, z kto­rého šalie inter­net

Martin Bohunický / 27. októbra 2015 / Zaujímavosti

Mark Zuc­ker­berg má peniaze, o akých sa nám ani nesníva. Preto si ich spolu so svo­jim mopom nále­žite užíva.

Mark záso­buje svo­jich fanú­ši­kov fot­kami pra­vi­delne, pocho­pi­teľne na svo­jom pro­file na Face­bo­oku. Prak­ticky každý deň tak môžme vidieť Marka na ces­tách, Marka po zás­nu­bách, Marka na svadbe, Marka po svadbe, Marka, ktorý sa hrá so svo­jim mopom…počkať, čo?!

I’m baa­a­ack!

Posted by Beast on Thurs­day, 3 July 2014

Takýto život by si vedel pred­sta­viť každý. Zale­tíš si do Číny a aby si pre­ko­nal jet­lag, zabe­háš si 14 kilo­met­rov v daždi po Veľ­kom čín­skom múre (samoz­rejme s profi foto­gra­fom v pätách, nech mám veľa páči­kov), pozrieš si Tera­ko­tovú armádu a pomod­líš sa v Bud­his­tic­kom chráme. S toľ­kými mož­nos­ťami a prak­ticky neob­me­dze­nými zdrojmi sa nemáš kedy nudiť. 

A potom na Face­bo­oku ozná­miš, že tvoja man­želka čaká dieťa. A každý ti gra­tu­luje. No potom všetci rie­šia jeho. Beasta.

Pri­scilla and I have some exci­ting news: we’re expec­ting a baby girl!This will be a new chap­ter in our lives. We’ve…

Posted by Mark Zuc­ker­berg on 31. júl 2015

Beast je maďar­ský ovčiak Puli, ktorý vyzerá..ako vyzerá. Tento hafan má na svo­jej stránke 4x viac fanú­ši­kov ako Peter Sagan, 6x viac ako Marek Ham­šík a 115x viac fanú­ši­kov ako Star­ti­tup. 
Každá jeho fotka vyvo­láva hotové šia­len­stvo. Koho by zau­jí­mal nejaký zakla­da­teľ Face­bo­oku, keď Beas­tovi môžeš posto­vať na nástenku fotky iných psov. 

Posted by Mark Zuc­ker­berg on Tues­day, 20 Octo­ber 2015

Ale vieme, pes na Face­bo­oku, to je ako mag­net na baby. A nako­niec, Beast bude parád­nym spo­loč­ní­kom Zuc­ker­ber­govi jr. Kto­vie, kam to táto dvojka dotiahne.

Bath time!

Posted by Beast on Sun­day, 14 Sep­tem­ber 2014

Pridať komentár (0)