Slo­vá­ci budú v máji cho­diť do prá­ce na bicyk­loch

Linda Cebrová / 21. apríla 2016 / Zo Slovenska

Úspeš­ný pro­jekt “Do prá­ce na bicyk­li” bude mať ten­to rok už tre­tie pokra­čo­va­nie. Zamest­nan­ci firiem a orga­ni­zá­cií z celé­ho Slo­ven­ska, ale aj všet­ci ostat­ní môžu zare­gis­tro­vať svo­je tímy a zapo­jiť sa do súťa­že o zau­jí­ma­vé ceny a pomôcť Slo­ven­sku stať sa menej zne­čis­te­nou kra­ji­nou, s men­ším hlu­kom a lep­šou atmo­sfé­rou.

Cie­ľom kam­pa­ne je pod­po­riť roz­voj trva­lo udr­ža­teľ­nej mobi­li­ty v mes­tách a pod­nie­tiť samosprá­vy, aby vytvá­ra­li na svo­jom úze­mí vhod­né pod­mien­ky na využí­va­nie cyk­lis­tic­kej dopra­vy. Takis­to má moti­vo­vať aj zamest­ná­va­te­ľov, aby vytvo­ri­li vo svo­jich síd­lach pod­mien­ky pre zamest­nan­cov, kto­rí dochá­dza­jú do prá­ce na bicyk­li.

Záro­veň sa sna­ží ostat­ným ľuďom uká­zať, že bicy­kel môže byť pre mno­hých oby­va­te­ľov ide­ál­nym spô­so­bom pri dochá­dza­ní do prá­ce, či už zo zdra­vot­né­ho, eko­no­mic­ké­ho, ale­bo dokon­ca časo­vé­ho hľa­dis­ka. Za tým­to pro­jek­tom sto­ja dob­ro­voľ­ní­ci z občian­ske­ho zdru­že­nia Občian­ska cyk­lo­ini­cia­tí­va Ban­ská Bys­tri­ca, kto­rí ju od prvých roč­ní­kov orga­ni­zač­ne zastre­šu­jú, pro­pa­gu­jú.

c2

Zatiaľ čo slo­ven­ské samosprá­vy a nezis­ko­vé orga­ni­zá­cie už roz­ví­ja­jú bicyk­lo­va­nie na Slo­ven­sku, vlá­da stá­le ako­by váha­la. Jej vzťah k cyk­lo­dop­ra­ve a cyk­lo­tu­ris­ti­ke sa v minu­lom funkč­nom obdo­bí zlep­šil, čo oce­ňu­je­me. Pri­šiel však čas, aby sa vlá­da zavia­za­la pod­po­ro­vať bicyk­lo­va­nie viac a inten­zív­nej­šie ako dote­raz a aby ten­to závä­zok aj napĺňa­la. Sme pri­pra­ve­ní jej v tom pomá­hať,“ pove­dal Ján Roháč z Nadá­cie Eko­po­lis.

Kým v prvom roč­ní­ku súťa­že do slo­ven­ských ulíc vyra­zi­lo 473 tímov a 1506 cyk­lis­tov z 30 samospráv, v roku 2015 to bolo už 916 tímov a 2870 súťa­žia­cich v 55 mes­tách a obciach. Počas minu­lé­ho roč­ní­ka kam­pa­ne zamest­nan­ci firiem a orga­ni­zá­cií absol­vo­va­li 60 248 jázd a na dvoch kole­sách najaz­di­li 372 044 kilo­met­rov, čím mes­tám aj pla­né­te ušet­ri­li 93 011 kilo­gra­mov nevy­pro­du­ko­va­né­ho CO2.

V tom­to roč­ní­ku je do kam­pa­ne zapo­je­ných 60 samospráv a týž­deň pred uzá­vier­kou regis­trá­cie je pri­hlá­se­ných viac než 600 tímov a cez 1800 cyk­lis­tov. Je pred­po­klad, že v tom­to roku počet zare­gis­tro­va­ných tímov pre­siah­ne tisí­co­vú hra­ni­cu.

c4

Súťaž je z veľ­kej čas­ti zalo­že­ná na féro­vom prí­stu­pe účast­ní­kov, kto­rí si sami evi­du­jú vzdia­le­nos­ti, kto­ré pri ces­to­va­ní do prá­ce a z prá­ce na bicyk­li pre­šli. Kým v prvých roč­ní­koch sa úda­je o prej­de­ných kilo­met­roch zasie­la­li e-mai­la­mi a suma­ri­zo­va­li cen­trál­ne, od minu­lé­ho roku si evi­den­ciu jázd robia samot­ní účast­ní­ci pro­stred­níc­tvom webo­vej strán­ky www.dopracenabicykli.eu, kto­rú sa orga­ni­zá­to­rom poda­ri­lo vytvo­riť s pomo­cou gran­tov.

Okrem cel­ko­vé­ho počtu kilo­met­rov, kto­ré najaz­di­li na bicyk­li, majú mož­nosť porov­nať sa na strán­ke s ďal­ší­mi tíma­mi z rov­na­ké­ho mes­ta, či sle­do­vať množ­stvo CO2, kto­ré jaz­dou na dvoch kole­sách ušet­ri­li v porov­na­ní s autom.

c5

Okrem moti­vač­né­ho roz­me­ru pro­pa­gu­jú­ce­ho jaz­du do prá­ce na bicyk­li má kam­paň aj súťaž­ný cha­rak­ter. Pre kaž­dé­ho účast­ní­ka totiž Minis­ter­stvo dopra­vy, výstav­by a regi­onál­ne­ho roz­vo­ja zabez­pe­či­lo trič­ká a orga­ni­zá­to­ri v spo­lu­prá­ci s par­tner­mi zabez­pe­či­li pre vyžre­bo­va­ných účast­ní­kov nové štý­lo­vé bicyk­le a ďal­šie ceny.

Via­ce­ré mes­tá pri­pra­vu­jú tak­tiež oce­ne­nia pre naj­lep­šie tímy a účast­ní­kov v rám­ci jed­not­li­vých samospráv.

c3

Bicyk­lo­va­nie sa stá­va bež­nou súčas­ťou dopra­vy a ces­tov­né­ho ruchu aj v oko­li­tých kra­ji­nách, v Čes­ku, Maďar­sku a Poľ­sku, kto­ré inves­tu­jú do roz­vo­ja regi­ó­nu význam­né finanč­né a admi­ni­stra­tív­ne zdro­je a niet dôvo­du, pre­čo by výho­dy bicyk­lo­va­nia nema­li využí­vať aj oby­va­te­lia a pod­ni­ka­te­lia na Slo­ven­sku,“ hovo­rí Ján Roháč z Nadá­cie Eko­po­lis

Ak aj ty chceš pod­po­riť roz­voj Slo­ven­skej cyk­lis­ti­ky. Zúčast­ni sa pro­jek­tu Do prá­ce na bicyk­li 2016, kto­rý sa bude konať od 1.5 do 31.5 2016. Svoj tím môžeš zare­gis­tro­vať na strán­ke dopracenabicykli.eu , kde náj­deš aj ďal­šie infor­má­cie ohľa­dom tej­to kam­pa­ne. Ofi­ciál­na regis­trá­cia tímov kon­čí už 26. aprí­la. 

Zdroj: dopracenabicykli.eu, zdroj foto­gra­fií: nechajmeautodoma.eu, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Oslo Archi­tec­tu­re Trien­na­le

Pridať komentár (0)