Slo­váci budú v máji cho­diť do práce na bicyk­loch

Linda Cebrová / 21. apríla 2016 / Zo Slovenska

Úspešný pro­jekt “Do práce na bicykli” bude mať tento rok už tre­tie pokra­čo­va­nie. Zamest­nanci firiem a orga­ni­zá­cií z celého Slo­ven­ska, ale aj všetci ostatní môžu zare­gis­tro­vať svoje tímy a zapo­jiť sa do súťaže o zau­jí­mavé ceny a pomôcť Slo­ven­sku stať sa menej zne­čis­te­nou kra­ji­nou, s men­ším hlu­kom a lep­šou atmo­sfé­rou.

Cie­ľom kam­pane je pod­po­riť roz­voj trvalo udr­ža­teľ­nej mobi­lity v mes­tách a pod­nie­tiť samosprávy, aby vytvá­rali na svo­jom území vhodné pod­mienky na využí­va­nie cyk­lis­tic­kej dopravy. Takisto má moti­vo­vať aj zamest­ná­va­te­ľov, aby vytvo­rili vo svo­jich síd­lach pod­mienky pre zamest­nan­cov, ktorí dochá­dzajú do práce na bicykli.

Záro­veň sa snaží ostat­ným ľuďom uká­zať, že bicy­kel môže byť pre mno­hých oby­va­te­ľov ide­ál­nym spô­so­bom pri dochá­dzaní do práce, či už zo zdra­vot­ného, eko­no­mic­kého, alebo dokonca časo­vého hľa­diska. Za týmto pro­jek­tom stoja dob­ro­voľ­níci z občian­skeho zdru­že­nia Občian­ska cyk­lo­ini­cia­tíva Ban­ská Bys­trica, ktorí ju od prvých roč­ní­kov orga­ni­začne zastre­šujú, pro­pa­gujú.

c2

Zatiaľ čo slo­ven­ské samosprávy a nezis­kové orga­ni­zá­cie už roz­ví­jajú bicyk­lo­va­nie na Slo­ven­sku, vláda stále akoby váhala. Jej vzťah k cyk­lo­dop­rave a cyk­lo­tu­ris­tike sa v minu­lom funkč­nom období zlep­šil, čo oce­ňu­jeme. Pri­šiel však čas, aby sa vláda zavia­zala pod­po­ro­vať bicyk­lo­va­nie viac a inten­zív­nej­šie ako dote­raz a aby tento závä­zok aj napĺňala. Sme pri­pra­vení jej v tom pomá­hať,“ pove­dal Ján Roháč z Nadá­cie Eko­po­lis.

Kým v prvom roč­níku súťaže do slo­ven­ských ulíc vyra­zilo 473 tímov a 1506 cyk­lis­tov z 30 samospráv, v roku 2015 to bolo už 916 tímov a 2870 súťa­žia­cich v 55 mes­tách a obciach. Počas minu­lého roč­níka kam­pane zamest­nanci firiem a orga­ni­zá­cií absol­vo­vali 60 248 jázd a na dvoch kole­sách najaz­dili 372 044 kilo­met­rov, čím mes­tám aj pla­néte ušet­rili 93 011 kilo­gra­mov nevy­pro­du­ko­va­ného CO2.

V tomto roč­níku je do kam­pane zapo­je­ných 60 samospráv a týž­deň pred uzá­vier­kou regis­trá­cie je pri­hlá­se­ných viac než 600 tímov a cez 1800 cyk­lis­tov. Je pred­po­klad, že v tomto roku počet zare­gis­tro­va­ných tímov pre­siahne tisí­covú hra­nicu.

c4

Súťaž je z veľ­kej časti zalo­žená na féro­vom prí­stupe účast­ní­kov, ktorí si sami evi­dujú vzdia­le­nosti, ktoré pri ces­to­vaní do práce a z práce na bicykli pre­šli. Kým v prvých roč­ní­koch sa údaje o prej­de­ných kilo­met­roch zasie­lali e-mai­lami a suma­ri­zo­vali cen­trálne, od minu­lého roku si evi­den­ciu jázd robia samotní účast­níci pro­stred­níc­tvom webo­vej stránky www.dopracenabicykli.eu, ktorú sa orga­ni­zá­to­rom poda­rilo vytvo­riť s pomo­cou gran­tov.

Okrem cel­ko­vého počtu kilo­met­rov, ktoré najaz­dili na bicykli, majú mož­nosť porov­nať sa na stránke s ďal­šími tímami z rov­na­kého mesta, či sle­do­vať množ­stvo CO2, ktoré jaz­dou na dvoch kole­sách ušet­rili v porov­naní s autom.

c5

Okrem moti­vač­ného roz­meru pro­pa­gu­jú­ceho jazdu do práce na bicykli má kam­paň aj súťažný cha­rak­ter. Pre kaž­dého účast­níka totiž Minis­ter­stvo dopravy, výstavby a regi­onál­neho roz­voja zabez­pe­čilo tričká a orga­ni­zá­tori v spo­lu­práci s par­tnermi zabez­pe­čili pre vyžre­bo­va­ných účast­ní­kov nové štý­lové bicykle a ďal­šie ceny.

Via­ceré mestá pri­pra­vujú tak­tiež oce­ne­nia pre naj­lep­šie tímy a účast­ní­kov v rámci jed­not­li­vých samospráv.

c3

Bicyk­lo­va­nie sa stáva bež­nou súčas­ťou dopravy a ces­tov­ného ruchu aj v oko­li­tých kra­ji­nách, v Česku, Maďar­sku a Poľ­sku, ktoré inves­tujú do roz­voja regi­ónu významné finančné a admi­ni­stra­tívne zdroje a niet dôvodu, prečo by výhody bicyk­lo­va­nia nemali využí­vať aj oby­va­te­lia a pod­ni­ka­te­lia na Slo­ven­sku,“ hovorí Ján Roháč z Nadá­cie Eko­po­lis

Ak aj ty chceš pod­po­riť roz­voj Slo­ven­skej cyk­lis­tiky. Zúčastni sa pro­jektu Do práce na bicykli 2016, ktorý sa bude konať od 1.5 do 31.5 2016. Svoj tím môžeš zare­gis­tro­vať na stránke dopracenabicykli.eu , kde náj­deš aj ďal­šie infor­má­cie ohľa­dom tejto kam­pane. Ofi­ciálna regis­trá­cia tímov končí už 26. apríla. 

Zdroj: dopracenabicykli.eu, zdroj foto­gra­fií: nechajmeautodoma.eu, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Oslo Archi­tec­ture Trien­nale

Pridať komentár (0)