Slo­váci doka­zujú, že biz­nis nemusí byť pri­márne len o penia­zoch. Impact Inku­bá­tor vyhrala tro­j­ica rie­šení, ktorá zlep­šuje naše oko­lie svo­jim biz­ni­som.

Zuzana Kotuliaková / 26. november 2016 / Tools a produktivita

Keď porota ude­lila ceny, víťazné pro­jekty prek­va­pili druhý raz. Povzbu­dzo­vali ostat­ných zúčast­ne­ných, že sa to “dá”. A ďako­vali im, že sa s nimi mohli stret­núť. Pri tomto for­máte totiž nie je len jeden víťaz a ostatní pora­zení. Vďaka ino­va­tív­nym rie­še­niam, ktoré roz­ví­jajú a chrá­nia naše oko­lie a rie­šia spo­lo­čen­ské prob­lémy, na konci dňa vyhráme všetci, ak sa pre­ta­via do funkč­ných a udr­ža­teľ­ných star­tu­pov.

Naj­lep­ším tech­no­lo­gic­kým rie­še­ním na Slo­ven­sku sa stal sys­tém pre sla­bo­zra­kých apli­ko­va­teľný do ich mobil­ných tele­fó­nov. Prí­kla­dom social busi­ness-u sa zase stal tím Uni­ted Colors, ktorý vybu­do­val komu­nitné cen­trum s prá­čov­ňou a žeh­liar­ňou a posky­tuje tak druhú šancu a prácu už vyše 30 ľuďom na okraji spo­loč­nosti, ktorí majú potom väč­šiu šancu uplat­niť sa na reál­nom trhu práce. Špe­ciálnu cenu si odnie­sol eko­lo­gický pro­jekt Zelený bicy­kel z Prie­vi­dze.

img_8850

foto: Impact Hub Bra­ti­slava

Druhý roč­ník naj­väč­šieho biz­nis inku­bá­tora sa roz­hodli orga­ni­zá­tori a par­tner for­mátu Nadačný fond Tele­kom určiť tento rok iba spo­lo­čen­sky pros­peš­ným rie­še­niam. So svo­jím pod­ni­ka­teľ­ským nápa­dom alebo star­tu­pom si sa mohol pri­hlá­siť do jed­nej z dvoch kate­gó­rii: Social Busi­ness alebo Tech­no­logy for Good. Kým prvá je zame­raná na bežné formy pod­ni­ka­nia a nezis­kové a komu­nitné orga­ni­zá­cie, ktoré sa chcú trans­for­mo­vať na social busi­ness, druhá bola určená pre­dov­šet­kým pre tech­no­lo­gické rie­še­nia, ktoré vzde­lá­vajú, chrá­nia životné pro­stre­die či pomá­hajú zlep­šo­vať naše oko­lie. O postupe cez všetky kolá roz­ho­do­val spo­lo­čen­ský prí­nos aj riadny biz­nis plán.

Hlav­ným zmys­lom a cie­ľom inku­bá­tora je star­tu­pom a pro­jek­tom zvý­šiť reálne šance na úspech a dlho­dobú udr­ža­teľ­nosť for­mou cie­le­nej pod­pory a pomoci tam, kde to naj­viac potre­bujú” Bra­ni­slav Šmidt, mana­ging direc­tor Impact HUBu.

Slo­ven­ský Impact Inku­bá­tor patrí medzi vyše 20 inku­bač­ných a akce­le­rač­ných prog­ra­mov veno­va­ných tech­no­ló­giám a biz­nisu rie­šia­cich spo­lo­čen­ské prob­lémy, ktoré spus­tila sieť Impact HUBov po celom svete.

Z finál­nych 13 pro­jek­tov sa medzi naj­lepšími rie­še­niami na Slo­ven­sku umiest­nili tímy: 

Tech­no­logy for good: COr­vus

Hlavnú cenu odo­vzdal COr­vusu pred­seda poroty Matej Ďuriš za New Busi­ness Deve­lop­ment Slo­vak Tele­kom.

Toto ino­va­tívne tech­no­lo­gické rie­še­nie pre doty­kové tele­fóny s OS Android ich má sprí­stup­niť nevi­dia­cim a sla­bo­zra­kým pou­ží­va­te­ľom. Porotu Impact Inku­bá­tora si zís­kal tím tak­mer jed­no­hlasne. Základ rie­še­nia tvorí špe­ciálne plne ozvu­čené pro­stre­die navr­hnuté podľa potrieb zra­kovo pos­ti­hnu­tého. Ope­rá­cie v tomto pro­stredí sú aj bez kon­troly zraku veľmi jed­no­du­ché a rýchle, nakoľko nikdy nie je pod­statné, kde sa člo­vek disp­leja dot­kne, ale aké gesto v danom momente vykoná. Tím COr­vus pre­sved­čil aj orga­ni­zá­to­rov naj­väč­šieho star­tu­po­vého oce­ne­nia Star­tup Awards a postú­pil do finále v kate­gó­rii Society.

img_8838-2

foto: Impact Hub Bra­ti­slava

Social Busi­ness: Uni­ted Colors

Cenu pre naj­lepší Social Busi­ness odo­vzdala šéf­re­dak­torka Maga­zínu Pro­fit Vla­di­míra Bure­ková neoby­čaj­nému komu­nit­nému cen­tru Uni­ted Colors. Na to, aby vedeli zamest­nať ľudí na okraji spo­loč­nosti spus­tili v cen­tre dopl­n­kové služby ako prá­čovňu a žeh­lia­reň. To, čo začí­nalo ako maličký pod­ni­ka­teľ­ský plán vie dnes kon­ku­ro­vať kva­li­tou aj cenou spo­loč­nos­tiach v ten­droch pre štátne aj kor­po­rátne pod­niky. Okrem toho dodá­vajú svoje služby aj oko­li­tým pen­zi­ó­nom a hote­lom.

Špe­ciálnu cenu zís­kali bra­tia z pro­jektu Zelený bicy­kel, ktorý je zalo­žený na prin­cípe sha­ring eco­nomy. Záro­veň pris­pieva k život­nému pro­stre­diu v Prie­vi­dzi aj šir­šom okolí. Tím má ambí­ciu roz­rásť sa aj do ďal­ších oko­li­tých miest.

Svoj čas a skú­se­nosti zdie­lali s pro­jek­tami inku­bá­tora 25 špič­ko­vých men­to­rov a pod­ni­ka­te­ľov a zakla­da­teľ­ský tím Impact HUBu. Pro­jekty si tak mohli vypo­čuť kon­krétny feed­back na ich rie­še­nie od ľudí ako Tatiana Švrč­ková a Mar­tin Hor­váth z Tele­komu, Lucia a Šimon Šic­kovci z Pixel Fede­ra­tion, Ken­neth Ryan a Marek Mihok za KPMG, Pavol Magic zo Sygic-u, Ján Cifra za Web­sup­port, Ser­gej Kára z Dobre&Dobré, Marek Šulik, Maroš Gal­góci a Zuzana Lehocká z Visi­bi­lity, Lukáš Bakoš z Maxman Con­sul­tants, Vik­tor Kos­tický za mini­Fak­túra, Igor Pola­ko­vič z Cen­tra pre Filan­tro­piu, Mar­tin Holič z hbr advo­káti, Jaro­slav Ľup­ták z Neulogy Ven­tu­res, Pavel Hrica z Nadá­cia Pon­tis, Ras­ti­slav Kuciak z C.A.A.S., Lívia Hand­lo­vi­čová z NorthS­tar Con­sul­ting Group, Michal Stín z Tru­ni­ver­sity, Anna Iarot­ska z Robo Tech­no­lo­gies, Milan Stes­kal z Men­te­gram a Niko­leta Čeli­gová z Memo­nik.

img_8972-2

foto: Impact Hub Bra­ti­slava

Víťazi si roz­de­lili štar­to­vací kapi­tál a bene­fity vo výške viac ako 12 000€ a všetky pre­zen­tu­júce tímy sa stali súčas­ťou medzi­ná­rod­nej celo­sve­to­vej komu­nity. O mno­hých z nich budeme určite počuť. A to už čoskoro. Okrem COR­vusu sa do pre­stíž­nej Star­tup Awards v sek­cii Society pre­bo­jo­val ešte jeden z pro­jek­tov.

V Impact Hube sme nad­šení z faktu, že kva­lita spo­lo­čen­sky pros­peš­ných pro­jek­tov v inku­bá­tore z roka na rok stúpa a už dnes sa tešíme na budú­co­ročné pokra­čo­va­nie tohto for­mátu. Juraj Palo­vič, co-foun­der Impact HUBu.

zdroj a zdroj titul­nej foto­gra­fie: Impact Hub Bra­ti­slava,

Pridať komentár (0)