Slováci ručne vyrábajú unikátnu prírodnú kozmetiku pre zdravie tvojho štvornohého miláčika

Marianna Mikešová / 10. januára 2017 / Eko

Každý ma­ji­teľ psa či mačky vie, aká špe­ci­fická môže byť sta­rost­li­vosť o ne. Na trhu pri­tom pre­vlá­dajú príp­ravky plné škod­li­vých che­mi­ká­lií, ktoré zdra­viu tvojho mi­lá­čika ne­pro­spie­vajú. Slo­váci Mar­tin Te­ren s ot­com preto prišli s pro­duk­tami Pet­belle, ktoré sú k psom še­trné a pro­spie­vajú ich zdra­viu.

Dnes už mnohí upred­nost­ňu­jeme še­trnú bio koz­me­tiku, tak prečo by to malo byť inak v prí­pade na­šich mi­lá­či­kov? Ich or­ga­niz­mus je na ag­re­sívne che­mické látky ešte cit­li­vejší, preto by mali pri­chá­dzať do styku len s jem­nými a prí­rod­nými lát­kami. Aj tu však chýba os­veta, po­dobne ako na­prí­klad v prí­pade kŕ­me­nia psov ľud­skou spra­co­va­nou stra­vou.

dog-624951_1920-1030x687

Foto: pet­belle.com

Za zro­dom uni­kát­nej slo­ven­skej prí­rod­nej koz­me­tiky pre do­má­cich mi­lá­či­kov Pet­belle stojí Mar­tin Te­ren s ot­com. Maťo je ma­ji­te­ľom dvoj­roč­nej fenky krí­ženca Jack Rus­sel te­ri­éra :). Ok­rem lásky k psom ho však k pro­jektu pri­viedla najmä túžba pri­niesť ino­va­tívne rie­še­nia pre prob­lémy psíč­ka­rov. Nájsť na trhu kva­litné pro­dukty bez ché­mie za dobrú cenu bol to­tiž prob­lém.

dsc_0053

Foto: Pet­belle

„Otec pra­cuje viac ako 40 ro­kov v che­mic­kom vý­skume a po­slednú de­kádu sa za­oberá hlavne po­zi­tív­nymi účin­kami rast­lín, preto som ho pop­ro­sil, či by ne­ve­del vy­mys­lieť účinné re­cep­túry na pro­dukty pre sta­rost­li­vosť o psov. Ne­mal však čas pro­dukty pre psov vy­rá­bať ani pre­dá­vať, preto som sa úlohy ujal sám,“ po­ve­dal Maťo, ktorý sa ok­rem toho ve­nuje práci v nad­ná­rod­nej kor­po­rá­cii a štú­diu MBA na Uni­ver­zity of Pitts­burgh.

wash_tub_header

Foto: paws-iti­ve­e­xpe­rience.com

Pol roka po roz­be­hnutí značky má Pet­belle na trhu dva ori­gi­nálne pro­dukty, ktoré sú vy­rá­bané a ba­lené na Slo­ven­sku a sú schvá­lené Ústa­vom štát­nej kon­troly bio­pre­pa­rá­tov a lie­čiv SR. Na­priek tomu, že sú ur­čené pri­márne pre psy, pros­pejú aj mač­kám či ko­zám. Tvojho mi­lá­čika do­čista umyje a zbaví ne­že­la­ných pa­ra­zi­tov Pet Sapo – prí­rodné an­ti­pa­ra­zi­tické mydlo. Re­ge­ne­račný bal­zam Pet Bal­sam im zas ošetrí labky, ktoré sú cit­livé najmä te­raz v zime. Na jar by mal pri­bud­núť Pet Re­pel­lent – prí­rodný re­pe­lentný sprej pre psov.

dsc_0058-1030x688

Foto: Pet­belle

Hlav­nou fi­lo­zo­fiou Pet­belle je po­núk­nuť vý­ni­močné pro­dukty vy­rá­bané ručne na čisto prí­rod­nej báze podľa ori­gi­nál­nych re­cep­túr, ktoré ne­ob­sa­hujú žiadne syn­te­tické prí­sady. Sú zlo­žené z pr­vo­tried­nych su­ro­vín, kto­rých účin­nosť je ove­rená stá­ro­čiami. Re­cep­túry sú sa­moz­rejme tajné, no Maťo pre­zra­dil, že nie­ktoré účinné látky pre vý­robu an­ti­pa­ra­zit­ného mydla do­vá­žajú až z ďa­le­kej In­die.

collage

Foto: Pet­belle

„Veľa ľudí si myslí, že ak je niečo bez ob­sahu ché­mie, tak to ne­bude fun­go­vať. Pri na­šich vý­rob­koch je opak prav­dou – po­da­rilo sa nám do­siah­nuť oboje,“ po­ve­dal Maťo. Podľa neho tiež nie je správne po­u­ží­vať ľud­skú koz­me­tiku na sta­rost­li­vosť o psy, na­priek tomu, že je bez syn­te­tík. Fy­zi­olo­gické pH kože u psov je to­tiž iné, ako u ľudí, a ak sa táto roz­diel­nosť ne­reš­pek­tuje, môže to viesť k su­chej srsti, škria­ba­niu, vy­tr­há­va­niu chl­pov, až zá­pa­lom. „Tak­tiež ne­po­znám ľud­ské mydlo, ktoré pô­sobí ako pre­ven­cia voči ek­to­pa­ra­zi­tom, na­koľko tieto sa u ľudí ne­vys­ky­tujú v ta­kej miere ako u zvie­rat,“ do­pl­nil.

woman-feeding-horse-dpc_48769655-1024x683

Foto: grand­me­a­dows.com

Ví­ziou tímu Pet­belle je do bu­dúcna pri­niesť ok­rem prí­rod­ných pet pro­duk­tov tiež radu prí­rod­ných equ­ine pro­duk­tov pre sta­rost­li­vosť o kone. „Chceme zme­niť ste­re­otyp ma­ji­te­ľov psov a koní, ktorí si ešte ne­uve­do­mili silu prí­rody skrytú v troch pís­me­nách BIO. Radi by sme vy­tvo­rili ko­mu­nitu ľudí, ktorí ve­dia čo je pre ich štvor­no­hého mi­lá­čika to naj­lep­šie,“ do­dal Maťo.

Vý­robky už pri­pra­vujú na schvá­le­nie pre český trh a ich am­bí­ciou je do­stať ich aj na ra­kúsky, ne­mecký a švaj­čiar­sky. Pet­belle dr­žíme palce a chl­pá­čom pra­jeme, aby sa im do­stalo ta­kejto skve­lej sta­rost­li­vosti :).

Zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: Pet­belle/pup­py­lo­ver­news.com

Pridať komentár (0)