Slo­váci vyhrali titul naj­lep­ších hro­bá­rov v Stred­nej Európe

Martina Ditrichová / 11. november 2016 / Zaujímavosti

Bra­tia Ladi­slav a Csaba Skla­da­novci zo Slo­ven­ska vedia zabez­pe­čiť to najú­hľad­nej­šie a naj­rých­lej­šie miesto posled­ného odpo­činku zo zúčast­ne­ných 9 tímov z Poľ­ska a Maďar­ska.

Tím bra­tov vyhral na Slo­ven­sku prven­stvo v naozaj netra­dič­nej dis­cip­líne, hro­bár­čení. Porota pri­hlia­dala na schop­nosť vyko­pať rov­no­mernú jamu vhod­ných roz­me­rov za čo najk­ratší čas. Šam­pi­onátu v Tren­číne sa zúčast­nilo 10 tímov zo Slo­ven­ska, Poľ­ska a Maďar­ska.

Iba za pomoci lopaty (čo viac treba) mali vyko­pať 1,5metra hlboké, 2metre dlhé a 0,9m široké hroby. Súťaž je súčas­ťou medzi­ná­rod­ného veľ­trhu poh­reb­níc­tva a poh­reb­ných a kre­mač­ných slu­žieb a jej úlo­hou je pod­po­riť poh­rebný prie­my­sel a moti­vo­vať ľudí, aby si vybrali túto nie veľmi lákavú pro­fe­siu.

Bra­tia repre­zen­to­vali poh­rebné služby Petra Pas­to­roka z Kal­nej nad Hro­nom. Hrob vyko­pali za 54 minút a porota uznala, že bol zo všet­kých najú­hľad­nejší. Csaba komen­to­val víťazs­tvo takto: „Som šťastný, že sme vyhrali. Je to zados­ťu­či­ne­nie po 15-tich rokoch v tejto práci.” Ladi­slav dodal: „Dnes som sa musel sústre­diť na rých­losť, ale nie­kedy, keď je pekné poča­sie a mám tam svojho brata, je to vysnené povo­la­nie.

3500-1

Chris­tian Striz, hovorca podu­ja­tia, ktorý sa oblie­kol ako smrtka komen­to­val uda­losť: „Celá táto výstava je o tom, spo­jiť sku­piny poh­reb­ných spo­loč­ností dokopy. Je to o tom, uká­zať ľuďom, aká náročná táto práca je. Väč­šina slo­ven­ských cin­to­rí­nov je tak pre­pl­nená a medzery medzi hro­bami tak úzke, že potre­bu­jeme ľudí namiesto stro­jov. Pra­cujú tvrdo, či príde dážď, či sneh.

Bra­tom gra­tu­lu­jeme a tešíme sa s nimi, že Slo­ven­sko zís­kalo opäť ďal­šie prven­stvo. :)

zdroj: theguardian.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: theguardian.com

Pridať komentár (0)