Slo­vák vymys­lel prvú číru kávu na svete a teraz skúša šťas­tie na Indie­gogo

Michal Sorkovský / 9. júna 2015 / Tools a produktivita

Clear Cof­fee hlási revo­lú­ciu vo svete kávy. Prvá bez­fa­rebná káva, s kto­rou pri­šiel Koši­čan Dávid Nagy chce na Indie­gogo narai­so­vať potrebné finan­cie.

Cie­ľom Clear Cof­fee bolo vytvo­riť úplne nový kávový nápoj, ktorý chutí ako káva, nakopne ťa ako káva, ale práve vďaka svo­jej čírosti nápoj nepô­sobí nepriaz­nivo na belosť zubov. Na výrobu Clear Cof­fee toho netreba veľa, stačí vyso­ko­kva­litná káva a čistá voda. Pre­tože sa pri výrobe Clear Cof­fee kofeín stráca, je kom­pen­zo­vaný pri­da­ním prí­rod­ného kofe­ínu zo zís­ka­ných kávo­vých zŕn, čo tiež umož­ňuje presne kon­tro­lo­vať hla­dinu kofe­ínu v nápoji.

Nápoj neob­sa­huje žiadne kon­zer­vačné látky, arómy, sta­bi­li­zá­tory, cukry a ani sla­didlá. Na tomto zau­jí­ma­vom nápade pra­co­val Dávid Nagy dva roky, dokonca dal výpo­veď v práci, aby sa mohol naplno veno­vať roz­ví­ja­niu svo­jej myš­lienky. Clear Cof­fee bola tiež pre­ve­ro­vaná v labo­ra­tó­riách, kde skú­mali látky, ktoré nápoj obsa­huje, ako aj jeho trvan­li­vosť. Všetky hod­noty dopadli výborne, čo dalo nápoju zelenú medzí ľudí. 

Cie­ľom cro­wd­fun­din­go­vej kam­pane pro­jektu na Indie­gogo je 35 tisíc eur. Týmito finan­ciami budú pokryté potrebné náklady na pro­duk­ciu Cleaf Cof­fee, od nákla­dov za fľaše a eti­kety, až po náklady na kávu a jej spra­co­va­nie. Pro­dukt je dostupný v balení po šesť, 12 a 24 200ml fliaš. Prvá dodávka Clear Cof­fee by mala byť už o dva mesiace, v auguste.

Cha­la­nom sa na Indie­gogo zatiaľ moc nedarí, tak ak chcete pod­po­riť, môžete TU

zdroj: clearcoffee.netindiegogo.com

Pridať komentár (0)