Slovenky, ktoré posunuli sladké remeslo na inú úroveň

Linda Cebrová / 30. júla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/odadky/kavickari-Ondrej Bobek

Aj keď sa každá z týchto dievčat pôvodne venovala oblastiam celkom vzdialených od cukrárstva, napokon sa aj tak rozhodli pre sladkú životnú cestu plnú kreativity, ručnej práce a koláčov. Dnes sa dokážu uživiť prácou, ktorá ich nielen baví ale aj napĺňa. Každá z týchto dievčat je skvelým príkladom toho, že ak máš záľubu, ktorej dokážeš obetovať dostatok času a energie, môžeš to dotiahnuť naozaj ďaleko a mať sladký život.

Lenka Porubská – Mmmore

zdroj fotografie:facebook.com/mmmorerawtreats

Lenka Porub­ská si pred 7 rokmi zalo­žila firmu Mmmore, v kto­rej sa všetko točí okolo raw kolá­či­kov, zdra­vých dob­rôt a pro­te­íno­vých kolá­čov. Biz­nis začala vo svo­jej domá­cej kuchyni na Slo­ven­sku, no pre­pra­co­vala sa až do Syd­ney. Svoje koláče dodáva do rôz­nych kaviarní, má svoj online obchod a navyše robí aj roz­voz po Syd­ney. Svoju prácu miluje a užíva si každý jeden deň, keď sa venuje pod­ni­ka­niu.

Vždy ju fas­ci­no­valo skĺbe­nie zdra­vých potra­vín a chut­ných kolá­čov a aj preto vzni­kol ori­gi­nálny kon­cept domá­cej raw cuk­rárne s kre­a­tív­nym náz­vom Mmmore.

zdroj fotografie:facebook.com/mmmorerawtreats

 

Je to vzru­šu­júce sle­do­vať obchodný rast firmy a vidieť, ako sa všetká tá tvrdá práca vypláca. Ešte kraj­šie na tom je, že je to práca, ktorá ma baví a robím ju pre komu­nitu ľudí, ktorá ma pod­po­ruje.“

Mladá Slo­venka na svo­jej práci miluje pre­dov­šet­kým inte­rak­ciu so zákaz­níkmi. „Uží­vam si, keď sa ľudia zau­jí­majú o moje koláče a pýtajú sa ma na ingre­dien­cie, ktoré pou­ží­vam. Teším sa, že aj moje výrobky vedia ľuďom vyča­riť úsmev na tvá­rach, naprí­klad keď nie­kto ako dar­ček dostane moju raw tortu.“

 

Od Aďky

 

foto:facebook.com/odadky

Podobne ako Lucia, aj Andrea z Lip­tova sa tvrdo­hlavo pus­tila do biz­nisu s peče­ním kolá­čov a tort, a je zrejmé, že nešliapla vedľa. Fotky jej nád­her­ných jed­lých výtvo­rov môžeš nájsť na jej face­bo­oko­vom pro­file. Pečie nie­len poscho­dové sva­dobné torty v naked štýle, ktorý je typický absen­ciou akých­koľ­vek fon­dá­nov a poťa­ho­va­cích hmôť, ale tiež kolá­čiky od výmyslu sveta.

 

foto:facebook.com/odadky

Celý pod­ni­ka­teľ­ský nápad s peče­ním sa zro­dil len tak náho­dou, keď známi videli zopár Aďki­ných výtvo­rov na fot­kách a zapá­čili sa im. Teraz okrem indi­vi­du­ál­nych objed­ná­vok spo­lu­pra­cuje aj s nie­kto­rými kaviar­ňami v Lip­tove, kde na jej kolá­čik môžeš natra­fiť.

 

Soňa Chovancová a Kristína Hupková – Marlotka

foto:kavickari.sk

Koláčiky a torty z dielne týchto dvoch šikovných dievčat si rozhodne nepomýliš. Je v nich cítiť nielen celoživotná vášeň pre  dobré jedlo a kvalitné suroviny, ale aj inšpirácia z ciest po celom svete. Soňa Chovancová a Kristína Hupková sú majiteľkami pezinskej koláčikovne Marlotka a zároveň jej jediné cukrárky. Každá pôvodne vyštudovala niečo iné, avšak keďže obidve rady cestujú a objavujú, ešte radšej experimentujú a úplne najradšej pečú a tvoria, otvorili si vlani koláčikovňu Marlotka.

foto:kavickari.sk

Príbeh koláčikovne Marlotka sa začal písať kvôli štýlovým francúzskym makarónkam. Elegantné a trendové koláčiky z mandľovej múky sú aj vlajkovou loďou koláčikovne. Mladé cukrárky si kvôli nim odtrpeli svoje. Stále si živo pamätajú tie prebdené noci, keď bojovali s ich tvarom, štruktúrou a chuťou, aby ich priviedli k dokonalosti. Makarónky totiž nič iné nepripúšťajú. V koláčikovni Marlotka ich pečú s plnkami na báze čokolády známej francúzskej značky Valrhona alebo masla, ktoré dopĺňajú zaujímavé príchute slaného karamelu, pistácií, malín, citrónu, levandule či kávy.

Petra  Zváčová Tóthová – Art Cakes

foto:facebook.com/ArtCakes.sk

Petre sa podarilo premeniť cukrárske remeslo na dokonalé umenie. Pri jej práci nasleduje najnovšie trendy, ktoré odpozorovala od tých najúspešnejších ľudí z jej oboru. Vo Veľkej Británií získala za prácu s cukrárenskými hmotami titul Master PME. Petrinou špecilizáciou je kráľovská poleva a ručne robené kvety z cukru. Tieto unikátne kúsky sa naučila vyrábať pod dohľadom renomovaného autora Tonyho Warrena.

foto:facebook.com/ArtCakes.sk

Pýšiť sa môže aj ovládaním špeciálnej techniky Lamberth, ktorá bola využitá pri zdobení koláčov pre britskú kráľovskú rodinu. Petra je aj absolventkou kurzu Peggy Porschen s prominentnými klientmi ako je Kate moss, Elton John, Sting alebo Madonna. Potrebné zručnosti na pečenie umeleckých svadobný tort sa zase naučila u Zoe Clark držiteľky titulu Best Wedding Cake.

Lucia Gažová – Lulus Bakery

foto: Anna Cagala — Caga­love pho­tog­raphy

Lucia Gažová, mladá pod­ni­ka­teľka a cuk­rárka z Trnavy, je dôka­zom toho, že piecť sa dá aj moderne, štý­lovo a chutne. Jej Lulus bakery, malú cuk­rá­ren­skú výrobňu, ktorá sa nachá­dza v Trnave, opúš­ťajú len poc­tivé kolá­čiky a torty, ktoré sú nie­len mimo­riadne lahodné, no sú pas­tvou aj pre oči.Lucia sa v minulosti venovala modeling, ktorý ju však naplno nepohltil. Časom sa jej však podarilo nájsť malú medzierku na trhu, v kto­rej bolo miesto pre jej vášeň pre peče­nie, nad­še­nie a kre­a­ti­vitu.

foto: Anna Cagala — Caga­love pho­tog­raphy

Zaujímave je, že Lucia neab­sol­vo­vala vôbec žiadne kurzy . Piecť som sa naučila úplne sama. Aj tento fakt je dôka­zom toho, že ak niečo naozaj veľmi, ale veľmi chceš, dá sa to! Dnes sú jej zákusky natoľko obľúbené, že nie na každú obejdnávku je výjde čas.

“Často musím zákaz­ní­kov odmie­tať pre nedos­ta­tok času, či rúk. Mohla by som sa roz­rásť, mohla by som mať nie­koľ­ko­krát väč­šiu výrobu a nie­koľko zamest­nan­cov. Časom to určite aj spra­vím, no teraz sa ešte nech­cem vzdať toho, že každý jeden kolá­čik a každá jedna torta je naozaj moja — venu­jem jej čas, hrám sa s ňou, a teším sa z kaž­dej jed­nej, ktorá opustí moju výrobňu.”

Pridať komentár (0)