Slovenská firma Vacuumlabs rastie, zo srdca Európy chce dobyť svetový trh

Mária Ambrozová / 24. januára 2019 / Startupy

  • Va­cu­um­labs zo Slo­ven­ska svo­jou ši­kov­nos­ťou oslo­vili kli­en­tov na­prieč ce­lým sve­tom
  • Ne­dávno sa preto roz­hodli roz­ší­riť svoj tím
zdroj: Vacuumlabs
  • Va­cu­um­labs zo Slo­ven­ska svo­jou ši­kov­nos­ťou oslo­vili kli­en­tov na­prieč ce­lým sve­tom
  • Ne­dávno sa preto roz­hodli roz­ší­riť svoj tím

Star­tup Va­cu­um­labs na­šiel svo­jich zá­kaz­ní­kov na trase San Fran­cisco – To­kio a ok­rem Bra­ti­slavy a Ko­šíc má kan­ce­lá­rie aj v Prahe, Brne a Lon­dýne. Sú to ši­kovní vý­vo­jári za­stre­šu­júci vý­voj we­bo­vých a mo­bil­ných ap­li­ká­cií pre kli­en­tov v ob­lasti fin­tech, ban­king, crypto aj tra­vel.

Ich pro­mi­nent­ným kli­en­tom je na­prí­klad vý­znamný český por­tál s pre­da­jom le­te­niek, kiwi.cz. Keďže sa im v tom, čo ro­bia mi­mo­riadne darí (tržby vo výške 2,4 mi­li­óny eur za rok 2017 to do­ka­zujú), roz­hodli sa roz­ší­riť svoj tím.

Pri­budli di­zaj­néri

Va­cu­um­labs sa roz­hodli zís­kať pod svoje krídla di­zaj­nové štú­dio z Ko­šíc Hel­lep­hant. Od spo­je­nia si sľu­bujú väč­šiu voľ­nosť pri tvorbe vlast­ných pro­jek­tov aj mar­ke­tin­go­vej čin­nosti.  

„Na­ším ďal­ším lo­gic­kým kro­kom vpred bolo dis­po­no­vať vlast­ným di­zaj­nér­skym tí­mom. Vy­tvo­riť ta­kýto tím by nám za­bralo veľa času a pros­tried­kov, a preto sme oslo­vili Hel­lep­hant, s kto­rým sme si po­čas spo­loč­nej spo­lu­práce sadli po pro­fe­si­onál­nej aj osob­nost­nej stránke,“ ho­vorí chief expe­rience of­fi­cer a spo­lu­za­kla­da­teľ Va­cu­um­labs Ma­tej Ftáč­nik.

Oba pro­jekty spája chuť pra­co­vať zo srdca Európy do všet­kých kú­tov sveta, pri­čom k úspe­chu sa­mot­ného Va­cu­um­labs môže Hel­lep­hant pris­pieť svo­jími skú­se­nos­ťami zo spo­lu­práce s veľ­kými bran­dami ako Red­bull, Le­novo alebo Nike. Nová spo­lu­práca štú­dií sa za­čína na­pĺňať pro­jek­tom Ada­Lite, pe­ňa­žen­kou na kryp­to­menu Car­dano, a tiež pro­duk­tom Bank Foun­dry, ktorý umož­ňuje kli­en­tom spus­tiť vlastné vir­tu­álne ban­kin­gové pro­dukty do pár me­sia­cov od ná­padu.

Pre všet­kých fa­nú­ši­kov od­vet­via

Ak máš po­cit, že si už o Va­cu­um­labs po­čul, no ne­vieš si presne spo­me­núť kde, pri­po­me­nieme ti to. Spo­loč­nosť je spo­lu­or­ga­ni­zá­to­rom tech­no­lo­gic­kej kon­fe­ren­cie pre vý­vo­já­rov z ce­lého sveta s náz­vom Re­ac­ti­ve­Conf. Na­po­sledy sa ko­nala v Prahe a stre­do­bo­dom po­zor­nosti bolo prog­ra­mo­va­nie (viac si o ak­cii pre­čí­taš TU). Práve firma pod ve­de­ním Ma­teja Ftáč­nika patrí v na­šom re­gi­óne k pr­vým, ktorí za­čali v roku 2013 sta­vať ko­merčnú ap­li­ká­ciu na no­vej kniž­nici Re­act. Aj zá­slu­hou tohto no­vého ná­stroja sa za­čalo re­ak­tívne prog­ra­mo­va­nie do­stá­vať čo­raz viac do pop­re­dia. Va­cu­um­labs preto chcú spá­jať ko­mu­nitu a vy­tvá­rať pro­duk­tívne pro­stre­die

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)