Slo­ven­ská znač­ka CILA doka­zu­je, že aj móda sa dá robiť v súla­de s prí­ro­dou a záro­veň štý­lo­vo 

Linda Cebrová / 20. júna 2017 / Eko

zdroj: facebook.com/CILA

Ala Kri­vá chce­la vytvo­riť pohodl­nú módu. Jej sen sa napl­nil a zro­di­la sa CILA, oble­če­nie, kto­ré ras­tie s vami, šet­rí prí­ro­du a milu­jú ho malí aj veľ­kí. 

Ala je z Považ­skej Bys­tri­ce a je vyuče­ná kraj­čír­ka, keď skon­či­la ško­lu, pove­da­la si, že nikdy nebu­de šiť. Táto prá­ca je pod­ľa nej ťaž­ká a nároč­ná. Potom sa spo­lu s man­že­lom Tomá­šom vybra­li do Anglic­ka a po ich návra­te zača­li špe­ku­lo­vať, čo ďalej. Ich prvá myš­lien­ka bola šiť zás­te­ry, pre­to­že to pova­žo­va­li za naj­jed­no­duch­šiu voľ­bu. Zača­li pre­to zhá­ňať lát­ky. Chce­li však neoby­čaj­né dizaj­no­vé kús­ky, kto­rých cena je zväč­ša vyso­ká. Obme­dzi­li sa pre­to len na výro­bu malých hra­čiek, kto­ré pre­dá­va­li pod znač­kou ALA­LA.

Neskôr zača­la Ala uva­žo­vať o výro­be alter­na­tív­nej módy, nie takej, kto­rú ľudia kupu­jú kvô­li tren­dom a rekla­mám. Také­to kús­ky zväč­ša po čase skon­čia v kon­taj­ne­roch, pre­to­že ľudia k nim nema­jú žia­den vzťah.

Nej­de však o to úpl­ne odboj­ko­to­vať vkus­né kús­ky a oblú­kom sa im vyhý­bať. Ide skôr o nasto­le­nie urči­tej alter­na­tí­vy, z kto­rej nebu­de pro­fi­to­vať len člo­vek, ale aj prí­ro­da a spo­loč­nosť. V Cile ide o vytvo­re­nie nad­ča­so­vé­ho, kom­bi­no­va­teľ­né­ho štý­lu, kto­rý nezos­tar­ne ani rok­mi. Sta­čí kupo­vať menej, vybe­rať si správ­ne, roz­mýš­ľať nad tým, čo kupu­ješ a nie len impul­zív­ne vha­dzo­vať mód­ne kús­ky do koší­ka pre­to­že sú v akcii.

Impul­zom pre vznik slo­ven­skej znač­ky ako je Cila bolo aj ško­le­nie Fas­hi­on revo­lu­ti­on, kde sa rozo­be­ra­la otáz­ka poma­lej módy — slow fas­hi­on. Mno­ho ľudí stá­le nevie ale­bo si nech­ce pri­znať, že mód­ny prie­my­sel je jed­nou z hlav­ných eko­lo­gic­kých záťa­ží. Móda je dnes stá­le rých­lej­šia a menej kva­lit­ná. Keď si člo­vek kúpi lac­né oble­če­nie, dlho nevy­dr­ží také, aké si ho kúpil — stra­tí far­bu, mate­riál stra­tí kva­li­tu a čosko­ro nemá­me, čo na seba.

foto:cila.me

Poma­lá móda (slow fas­hi­on) je ohľa­du­pl­ná k život­né­mu pro­stre­diu, k pra­cov­nej sile, k svo­jim zákaz­ní­kom a ich kapi­tá­lu. Boj­ko­tu­je kon­fekč­nú výro­bu, pod­po­ru­je ruč­né šitie, malých nezá­vis­lých dizaj­né­rov a lokál­nu tvor­bu, oble­če­nie z mate­riá­lov, kto­ré pod­lie­ha­jú etic­kým a eko­lo­gic­kým prin­cí­pom.

V Cile sa veľa času venu­je aj zhá­ňa­niu tých správ­nych mate­riá­lov. Od tých komerč­ných sa sna­žia pre­chá­dzať na prí­klad na cer­ti­fi­ko­va­nú bio­ba­vl­nu ale­bo aj na „upcyc­ling“, a teda vra­ca­nie pro­duk­tu do uží­va­nia s novou pri­da­nou hod­no­tou, aby pre­d­iš­li vytvá­ra­niu ďal­šie­ho odpa­du. V malej lokál­nej diel­ni Cila sa oble­če­nie tvo­rí z látok, kto­ré fab­ri­kám zosta­li z kolek­cií. Pre nich taký­to tex­til pred­sta­vu­je len odpad, pre znač­ku Cila je to zase poklad.


CILA sa sna­ží šíriť myš­lien­ku, aby si člo­vek spra­vil svoj vlast­ný kon­cept toho, ako chce vyze­rať a cítiť sa dob­re a záro­veň pod­po­ro­val lokál­ny trh. V Cile sní­va­jú o tom, že ľudia začnú byť hrdí na to, že Slo­vá­ci sú schop­ní robiť krás­ne veci.

Viac o slo­ven­skej znač­ke Cila, kto­rá to robí inak sa dozvieš TU.

Pridať komentár (0)