Slovenské udržateľné značky, ktoré sa rozhodli bojovať proti odevným reťazcom

Marianna Mikešová / 9. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Na­ku­po­va­nie v odev­ných re­ťaz­coch má svoje vý­hody – je po­merne lacné a máš si z čoho vy­be­rať
  • Z eko­lo­gic­kého hľa­diska to však nie je veľká vý­hra. Pra­vi­delné ku­po­va­nie lac­ného ne­kva­lit­ného ob­le­če­nia je dl­ho­dobo ne­u­dr­ža­teľné a na­vyše cho­díš v tom, v čom každý druhý
  • S pro­duk­tami od slo­ven­ských mód­nych zna­čiek na­miesto zne­čis­ťo­va­nia prí­rody pod­po­ríš našu eko­no­miku a kva­litnú prácu
zdroj: facebook.com/Lull Loungewear
  • Na­ku­po­va­nie v odev­ných re­ťaz­coch má svoje vý­hody – je po­merne lacné a máš si z čoho vy­be­rať
  • Z eko­lo­gic­kého hľa­diska to však nie je veľká vý­hra. Pra­vi­delné ku­po­va­nie lac­ného ne­kva­lit­ného ob­le­če­nia je dl­ho­dobo ne­u­dr­ža­teľné a na­vyše cho­díš v tom, v čom každý druhý
  • S pro­duk­tami od slo­ven­ských mód­nych zna­čiek na­miesto zne­čis­ťo­va­nia prí­rody pod­po­ríš našu eko­no­miku a kva­litnú prácu

Prečo sa kva­lita oplatí?

Ke­dysi Slo­váci kvôli no­vým ša­tám mu­seli siah­nuť hl­boko do vrecka a mohli si ho do­vo­liť len nie­koľ­ko­krát za ži­vot. Ob­le­če­nie však bolo šité ručne tak, aby bolo kva­litné a vy­dr­žalo dlhé no­se­nie. Išlo o udr­ža­teľný sys­tém, ktorý veľmi ne­za­ťa­žo­val ži­votné pro­stre­die. Dnes na­opak do­stáva sku­točne za­brať, a to z veľ­kej časti vďaka mód­nej ma­ši­né­rii, ktorá je dru­hým najz­ne­čis­ťu­jú­cej­ším prie­mys­lom na svete.

Mnohé ko­merčné značky pri­tom ne­ško­dia len ži­vot­nému pro­stre­diu, ale aj priamo tvojmu zdra­viu. Často sa pri ich vý­robe po­u­ží­vajú ag­re­sívne che­mické látky, ktoré ešte dlho zo­stá­vajú v tex­til­ných vlák­nach a cit­li­vej­ším ľu­ďom môžu spô­so­bo­vať prob­lémy. Si­tu­ácia sa na­šťas­tie zlep­šuje a značky sú tla­čené do eko­lo­gic­kej­šej vý­roby.

Kva­litné ob­le­če­nie od men­ších vý­rob­cov je však zvy­čajne vy­rá­bané vý­lučne z kva­lit­ných ma­te­riá­lov, z bio ba­vlny a iných prí­rod­ných lá­tok. Pod­pora slow fas­hion je preto win-win pre prí­rodu aj pre teba. Od­me­nou ti bude aj dlhá ra­dosť z no­se­nia a skvelý po­cit, že v rov­na­kom tričku ne­chodí celé mesto.

Toto sú naj­lep­šie slo­ven­ské značky ob­le­če­nia a do­pl­n­kov:

Rare Clot­hes

Štý­lové kúsky, s kto­rými už ni­kdy ne­bu­deš še­dou myš­kou. Vy­rába na­ozaj ori­gi­nálne kúsky, ktoré ne­náj­deš ni­kde inde a sú skve­lou al­ter­na­tí­vou k často všed­ným ko­merč­ným a ne­kva­lit­ným trič­kám z ob­cho­dov. Po­tlač na ob­le­čení je ro­bená ručne a v port­fó­liu značky náj­deš pán­ske aj dám­ske kúsky. Rare Clot­hes je die­lom mla­dého Slo­váka Ra­do­vana Hor­vátha.

Foto: fa­ce­book.com/Rare.clot­hes

Ne­hera

Uzná­vaná fas­hion značka, ktorú už pred 80 rokmi za­lo­žil Jan Ne­hera. Di­zaj­nové ob­le­če­nie zo Slo­ven­ska sa po­stupne do­stalo do ce­lého sveta. Skvelé meno ne­stráca ani dnes a do­stáva sa jej po­zor­nosti v mód­nom svete. To všetko vďaka man­že­lom Zdú­tov­com, ktorí značku vzkrie­sili v roku 2014. Všetky odevy sa šijú na Slo­ven­sku. Ne­hera je však na­ozaj lu­xus­nou znač­kou s glo­bál­nymi am­bí­ciami, čo sa od­ráža aj na ce­nách.

Foto: fa­ce­book.com/Ne­hera

Ma­xi­mi­lián Mucska Tai­lors

Každý pravý gen­tle­man by mal vlast­niť as­poň je­den kva­litne spra­co­vaný ob­lek . V pod­niku Ma­xi­mi­lian Mucska sa ruč­nému ši­tiu ob­le­kov ve­nuje už druhá ge­ne­rá­cia Mucs­kov­cov. Tra­dí­cia ro­din­ného kraj­čír­stva znovu ožila vďaka sy­nom Eri­kovi a Pat­ri­kovi. Ide o sku­točne pre­cíznu, de­tailnú a zdĺhavú prácu, ktorú oce­ňujú aj za hra­ni­cami. Ob­leky sú z kva­lit­ných ma­te­riá­lov a majú dlhú ži­vot­nosť.

Foto: fa­ce­book.com/Ma­xi­mi­lián Mucska Tai­lors

Lull Loun­ge­wear

Kto po­ve­dal, že do­máce ob­le­če­nie a ob­le­če­nie na voľný čas ne­môže byť štý­lové a kva­litné? S Lull Loun­ge­wear za­bud­neš na staré tep­láky a roz­tr­hané tričká, na­miesto toho si vy­chut­náš prí­jemne mäkké ma­te­riály a krásne mo­derné strihy, ktoré ur­čite vy­no­síš aj ako po­hodlné ob­le­če­nie na von. Čo je však sku­točne zau­jí­mavé je, že za znač­kou, ktorá sa pro­fi­luje ako dám­ska, stojí muž – ma­ji­teľ Edu­ard Šebo.

Foto: fa­ce­book.com/Lull Loun­ge­wear

No­sene

Kva­litné módne kúsky ne­mu­sia byť vý­lučne čisto nové. Čo­raz viac sa za­čína pre­sa­dzo­vať re­cyk­lá­cia v mód­nom prie­mysle a ob­le­če­nie z dru­hej ruky už ne­zna­mená len ne­fo­remné svetre zo se­káča. So slo­ven­ským eko fi­rendly ob­cho­dom No­sene sa ob­le­čieš ele­gan­tne, štý­lovo a so skve­lým po­ci­tom, že si ne­pris­pel k mód­nej ma­ši­né­rii.

Foto: fa­ce­book.com/No­sene

Kai­Kai

Slo­ven­ské značky ne­za­bú­dajú ani na naj­men­ších. No­vá­čik na trhu – značka Kai­Kai ob­lieka deti do zdra­votne ne­zá­vad­ných ma­te­riá­lov a pre­krás­nych stri­hov a di­zaj­nov. Za znač­kou stoja dve ma­mičky Mi­cha­ela a Mirka, ktoré chceli svoje deti ob­lie­kať do toho naj­lep­šieho, preto ob­le­če­nie za­čali samé s lás­kou vy­rá­bať. Kai­Kai náj­deš na­prí­klad v bra­ti­slav­skom ob­chode Pán Med­ve­dík.

Foto: fa­ce­book.com/Kai­Kai

No­vesta

Značka obuvi, ktorá vy­chá­dza z tra­dí­cie a re­tro štýlu. Jej his­tó­ria to­tiž siaha až do 30. ro­kov mi­nu­lého sto­ro­čia, do to­várne Jána An­to­nína Baťu v Par­ti­zán­skom. To, že sa pre­dá­vajú aj dnes, svedčí o ich nad­ča­so­vosti. V No­veste po­u­ží­vajú len cer­ti­fi­ko­vané a zdra­viu ne­škodné ma­te­riály, ako ľan či prí­rodný kau­čuk, to­pánky vy­rá­bajú kom­bi­ná­ciou stro­jo­vej a pre­cíz­nej ruč­nej práce. Celý pro­ces je veľmi eko­lo­gický.

Foto: fa­ce­book.com/No­vesta 

Splen­dix Shoes

Ak hľa­dáš naj­lep­šie ko­žené to­pánky vy­ro­bené na Slo­ven­sku, Splen­dix je tá správna voľba. Za­ru­čuje kva­litnú dl­ho­trva­júcu obuv z prí­rod­ných ma­te­riá­lov s čis­tým di­zaj­nom, ktorá ne­vyjde z módy. Vr­chnú vrstvu obuvi tvorí brú­sená koža, spodnú časť zas kva­litná po­drážka. Sú štý­lové a berú ohľad na ži­votné pro­stre­die. To­pánky náj­deš v ob­chode Shoos.sk alebo Splen­dix.sk.

Foto: fa­ce­book.com/Splen­dix Shoes

Be­wo­oden

Mladá firma, ktorá na slo­ven­ský trh pri­náša ori­gi­nálne módne do­pl­nky z toho najp­rí­rod­nej­šieho ma­te­riálu – dreva. Každý je­den kú­sok, či už mo­tý­lik, pe­ňa­ženka alebo man­že­tový gom­bík od Be­wo­oden je ručne vy­ro­bený ori­gi­nál a má svoj oso­bitý prí­beh. Fi­lo­zo­fiou značky je zdô­raz­ňo­vať je­di­neč­nosť kaž­dého no­si­teľa.

Foto: fa­ce­book.com/Be­Wo­oden

Pridať komentár (0)