Slo­ven­ské uni­ver­zi­ty a ich sna­ha vyučo­vať moder­ne, nará­ža na pre­káž­ky

Nina Matejčeková / 13. februára 2016 / Zo Slovenska

Na Slo­ven­sku exis­tu­je veľa pro­jek­tov pod náz­vom “Moder­ná výuč­ba”. Ale pove­dz­me si na rovi­nu, čo slo­vo pro­jekt vlast­ne zna­me­ná? Slo­vo pro­jekt je dáky vymys­le­ný plán, kto­rý by sa mal postup­ne rea­li­zo­vať. S ľútos­ťou vám ozna­mu­jem, že toto slo­vo na Slo­ven­sku stra­ti­lo svo­ju defi­ní­ciu.

Slo­ven­skí štu­den­ti čas­to nema­jú radi svo­jich uči­te­ľov. Môže to znieť smut­ne, ale dôvo­dom je, že uči­teľ sa u nás čas­to ria­di iba pod­ľa nezmy­sel­ných učeb­ných osnôv, kto­ré pri pohľa­de na dneš­ný moder­ný svet nedá­va­jú úpl­ne zmy­sel.. A samot­né škols­tvo to našim súd­ruž­kám uči­teľ­kám vôbec neuľah­ču­je, viď. pro­tes­ty, kto­ré mali za násle­dok zatvo­re­nie škôl. Potlesk, pred­vo­leb­ná kam­paň opäť vyšla.

Interactive_whiteboard_at_CeBIT_2007

foto: en.wikipedia.org

Nepo­kla­dám sa za poriad­ne­ho štu­den­ta, keď­že ško­lu nav­šte­vu­jem v sobo­tu a aj to nie kaž­dú. Musím pri­znať, že ško­lu pla­tím a nie, že by sa to odrá­ža­lo na mojich znám­kach, ale ani na spô­so­be výuč­by. Nedáv­no nám prof­ka pove­da­la, aby sme si na skúš­ku donies­li papier. Na jed­nej neme­no­va­nej súkrom­nej uni­ver­zi­te, kto­rú všet­ci pozna­jú, má kaž­dý štu­dent svôj vlast­ný App­le počí­tač a nám nemô­žu dať jedi­ný papier, to je cel­kom kru­té.

Na Slo­ven­sku už exis­tu­je zopár škôl, kto­ré sa dopo­ču­li o moder­nej výuč­be a sna­žia ju aj pre­sa­dzo­vať. 

Nie­kto­ré ško­ly sú obo­ha­te­né o inte­rak­tív­ne tabu­le. Má ju aj Uni­ver­zi­ta Kon­štan­tí­na filo­zo­fa v Nit­re. Inte­rak­tív­na tabu­ľa je nasvie­te­ná data­vi­de­op­ro­jek­to­rom a môže­me k nej pri­po­jiť note­bo­ok ale­bo počí­tač. To znie cel­kom fajn, keď si pred­sta­ví­me, že ešte v sta­rom Egyp­te si žia­ci zapi­so­va­li svo­je poznám­ky na malé tabuľ­ky s krie­dou a pres­ne tie­to isté tabu­le sa na ško­lách pou­ží­va­jú dodnes.

Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta vo Zvo­le­ne a jej Vir­tu­ál­na jas­ky­ňa. Vir­tu­ál­na jas­ky­ňa je zaria­de­nie, kto­ré vytvo­rí pro­stre­die vir­tu­ál­nej rea­li­ty, kde si štu­den­ti môžu navr­hnúť dizajn inte­ri­é­rov. Jed­no zaria­de­nie na jed­nej vyso­kej ško­le. A to máme na Slo­ven­sku ďal­ších 5 škôl, kto­ré sú tech­nic­ky zame­ra­né. To sa rov­ná tisíc­kam ďal­ších štu­den­tov. Viem si pred­sta­viť tie hodi­ny a hodi­ny ško­le­ní pro­fe­so­rov na pou­ží­va­nie jed­né­ho prí­stro­ja. A môž­me zau­čiť aj tých ostat­ných z celé­ho Slo­ven­ska, keby náho­dou.

Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve pou­ží­va E-lear­ning ale­bo tzv. onli­ne vzde­lá­va­nie. E-lear­ning spo­čí­va v onli­ne dis­ku­sii uči­te­ľa so žia­kom, kto­rá je obo­ha­te­ná o vzde­lá­va­cie kur­zy a elek­tro­nic­ké mate­riá­ly. Znie to fajn, keď si pre­sta­vím moju komu­ni­ká­ciu s pro­fe­sor­kou ohľad­ne dip­lo­mo­vej prá­ce, kedy dostá­vam odpo­veď raz za dva mesia­ce ohľa­dom dip­lo­mo­vej prá­ce.. E-lear­ning sa sna­ži­li zaviesť via­ce­ré slo­ven­ské uni­ver­zi­ty, prob­lé­mom však bol nedos­ta­tok elek­tro­nic­ké­ho obsa­hu, neocho­ta zo stra­ny pro­fe­so­rov využí­vať tie­to sys­té­my, ale čas­to aj neefek­tív­ne a doslo­va neat­rak­tív­ne rie­še­nie web­strá­nok.

student-849828_1920

foto: pexels.com

Naj­mo­der­nej­ším pro­jek­tom na Slo­ven­sku je azda onli­ne Uni­ver­zi­ta pre moder­né Slo­ven­sko, kde sa pomo­cou pred­ná­šok dozvie­te viac o fun­go­va­ní poli­ti­ky, eko­no­mi­ky doma i v zahra­ni­čí. Pred­náš­ky pozos­tá­va­jú z videí, kto­ré sú nato­če­né samot­ným zakla­da­te­ľom uni­ver­zi­ty Iva­nom Mik­lo­šom. Jeden roč­ník spo­čí­va z troch tri­mes­trov, kto­ré sa kon­čia tes­tom. Po úspeš­nom dokon­če­ní 24 tes­tov dosta­ne­te dip­lom ako osved­če­nie, že pozná­te prin­cí­py trho­vej eko­no­mi­ky ale­bo moder­né spô­so­by hos­po­dá­re­nia štá­tu.

Aj keď sa hovo­rí, že sna­ha sa cení, pokým osta­ne­me len pri sna­he, tak sa nikam nepoh­ne­me. Malý­mi krok­mi sa škols­tvo usi­lu­je pod­po­ro­vať moder­nú výuč­bu na Slo­ven­sku. Nevý­ho­dou je, že samot­né ško­ly na rea­li­zá­ciu pro­jek­tov nema­jú dosta­tok finan­cií, pre­to, či budú pod­po­ro­va­né ale­bo zatra­te­né zále­ží už len na našom škols­tve a jeho prí­stu­pe k vzde­lá­va­niu. Penia­ze všet­ko nevy­rie­šia, k tomu, aby sa vzde­lá­va­nie v našej pomer­ne malej kra­ji­ne moh­lo posu­núť na ďal­šiu úro­veň

rnholodeck-2

foto: news.rutgers.edu

zdro­je : uniba.sk, upms.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)