Slo­ven­ské uni­ver­zity a ich snaha vyučo­vať moderne, naráža na pre­kážky

Nina Matejčeková / 13. februára 2016 / Zo Slovenska

Na Slo­ven­sku exis­tuje veľa pro­jek­tov pod náz­vom “Moderná výučba”. Ale pove­dzme si na rovinu, čo slovo pro­jekt vlastne zna­mená? Slovo pro­jekt je dáky vymys­lený plán, ktorý by sa mal postupne rea­li­zo­vať. S ľútos­ťou vám ozna­mu­jem, že toto slovo na Slo­ven­sku stra­tilo svoju defi­ní­ciu.

Slo­ven­skí štu­denti často nemajú radi svo­jich uči­te­ľov. Môže to znieť smutne, ale dôvo­dom je, že uči­teľ sa u nás často riadi iba podľa nezmy­sel­ných učeb­ných osnôv, ktoré pri pohľade na dnešný moderný svet nedá­vajú úplne zmy­sel.. A samotné škols­tvo to našim súd­ruž­kám uči­teľ­kám vôbec neuľah­čuje, viď. pro­testy, ktoré mali za násle­dok zatvo­re­nie škôl. Potlesk, pred­vo­lebná kam­paň opäť vyšla.

Interactive_whiteboard_at_CeBIT_2007

foto: en.wikipedia.org

Nepo­kla­dám sa za poriad­neho štu­denta, keďže školu nav­šte­vu­jem v sobotu a aj to nie každú. Musím pri­znať, že školu pla­tím a nie, že by sa to odrá­žalo na mojich znám­kach, ale ani na spô­sobe výučby. Nedávno nám profka pove­dala, aby sme si na skúšku doniesli papier. Na jed­nej neme­no­va­nej súkrom­nej uni­ver­zite, ktorú všetci poznajú, má každý štu­dent svôj vlastný Apple počí­tač a nám nemôžu dať jediný papier, to je cel­kom kruté.

Na Slo­ven­sku už exis­tuje zopár škôl, ktoré sa dopo­čuli o moder­nej výučbe a sna­žia ju aj pre­sa­dzo­vať. 

Nie­ktoré školy sú obo­ha­tené o inte­rak­tívne tabule. Má ju aj Uni­ver­zita Kon­štan­tína filo­zofa v Nitre. Inte­rak­tívna tabuľa je nasvie­tená data­vi­de­op­ro­jek­to­rom a môžeme k nej pri­po­jiť note­book alebo počí­tač. To znie cel­kom fajn, keď si pred­sta­víme, že ešte v sta­rom Egypte si žiaci zapi­so­vali svoje poznámky na malé tabuľky s krie­dou a presne tieto isté tabule sa na ško­lách pou­ží­vajú dodnes.

Tech­nická uni­ver­zita vo Zvo­lene a jej Vir­tu­álna jas­kyňa. Vir­tu­álna jas­kyňa je zaria­de­nie, ktoré vytvorí pro­stre­die vir­tu­ál­nej rea­lity, kde si štu­denti môžu navr­hnúť dizajn inte­ri­é­rov. Jedno zaria­de­nie na jed­nej vyso­kej škole. A to máme na Slo­ven­sku ďal­ších 5 škôl, ktoré sú tech­nicky zame­rané. To sa rovná tisíc­kam ďal­ších štu­den­tov. Viem si pred­sta­viť tie hodiny a hodiny ško­lení pro­fe­so­rov na pou­ží­va­nie jed­ného prí­stroja. A môžme zau­čiť aj tých ostat­ných z celého Slo­ven­ska, keby náho­dou.

Uni­ver­zita Komen­ského v Bra­ti­slave pou­žíva E-lear­ning alebo tzv. online vzde­lá­va­nie. E-lear­ning spo­číva v online dis­ku­sii uči­teľa so žia­kom, ktorá je obo­ha­tená o vzde­lá­va­cie kurzy a elek­tro­nické mate­riály. Znie to fajn, keď si pre­sta­vím moju komu­ni­ká­ciu s pro­fe­sor­kou ohľadne dip­lo­mo­vej práce, kedy dostá­vam odpo­veď raz za dva mesiace ohľa­dom dip­lo­mo­vej práce.. E-lear­ning sa sna­žili zaviesť via­ceré slo­ven­ské uni­ver­zity, prob­lé­mom však bol nedos­ta­tok elek­tro­nic­kého obsahu, neochota zo strany pro­fe­so­rov využí­vať tieto sys­témy, ale často aj neefek­tívne a doslova neat­rak­tívne rie­še­nie web­strá­nok.

student-849828_1920

foto: pexels.com

Naj­mo­der­nej­ším pro­jek­tom na Slo­ven­sku je azda online Uni­ver­zita pre moderné Slo­ven­sko, kde sa pomo­cou pred­ná­šok dozviete viac o fun­go­vaní poli­tiky, eko­no­miky doma i v zahra­ničí. Pred­nášky pozos­tá­vajú z videí, ktoré sú nato­čené samot­ným zakla­da­te­ľom uni­ver­zity Iva­nom Mik­lo­šom. Jeden roč­ník spo­číva z troch tri­mes­trov, ktoré sa kon­čia tes­tom. Po úspeš­nom dokon­čení 24 tes­tov dosta­nete dip­lom ako osved­če­nie, že poznáte prin­cípy trho­vej eko­no­miky alebo moderné spô­soby hos­po­dá­re­nia štátu.

Aj keď sa hovorí, že snaha sa cení, pokým osta­neme len pri snahe, tak sa nikam nepoh­neme. Malými krokmi sa škols­tvo usi­luje pod­po­ro­vať modernú výučbu na Slo­ven­sku. Nevý­ho­dou je, že samotné školy na rea­li­zá­ciu pro­jek­tov nemajú dosta­tok finan­cií, preto, či budú pod­po­ro­vané alebo zatra­tené záleží už len na našom škols­tve a jeho prí­stupe k vzde­lá­va­niu. Peniaze všetko nevy­rie­šia, k tomu, aby sa vzde­lá­va­nie v našej pomerne malej kra­jine mohlo posu­núť na ďal­šiu úro­veň

rnholodeck-2

foto: news.rutgers.edu

zdroje : uniba.sk, upms.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)