Slo­ven­skí štu­den­ti vyvi­nu­li sta­veb­nú tech­no­ló­giu sve­to­vej úrov­ne, s kto­rou sa sta­li abso­lút­ny­mi víťaz­mi medzi­ná­rod­nej súťa­že

Linda Cebrová / 12. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: STU

Štu­den­ti z Kated­ry tech­no­ló­gie sta­vieb bra­ti­slav­skej Sta­veb­nej fakul­ty STU zís­ka­li prvé mies­to v štvr­tom roč­ní­ku medzi­ná­rod­nej súťa­že Synch­ro Uni­ver­si­ty Chal­len­ge v 4D BIM v plá­no­va­ní výstav­by. Štvr­té­ho roč­ní­ka súťa­že sa pri­tom zúčast­ni­lo 100 štu­den­tov v 21 tímoch zo 14 uni­ver­zít sve­ta. 

Cie­ľom súťa­že bolo využi­tie toh­to soft­vé­ru na vyrie­še­nie ľubo­voľ­nej prob­le­ma­ti­ky z oblas­ti výstav­by, s kto­rou sa stre­tá­va­jú rea­li­zá­to­ri na stav­bách. Štu­den­ti Pavol May­er a Dávid Sán­dor pod vede­ním Tomá­ša Fun­tí­ka sa roz­hod­li využiť Synch­ro na zlep­še­nie bez­peč­nos­ti a ochra­ny zdra­via pri prá­ci.

foto:STU

Bez­peč­nosť pri prá­ci je pod­ľa nás naj­dô­le­ži­tej­šia vec pri výstav­be. Aký význam má, ak sa posta­ví najk­raj­šia, naj­vyš­šia, naj­kva­lit­nej­šia stav­ba, prí­pad­ne sa na nej skve­lo zaro­bí, ale­bo sa posta­ví za rekord­ný čas, ak sa z nej nie­ko­mu nevrá­ti domov otec, man­žel či syn?“ vysvet­ľu­je Pavol May­er.

foto:STU

Synch­ro je 4D BIM soft­vér, kto­rý umož­ňu­je mode­lo­vať prie­beh výstav­by v čase. Slo­ven­skí štu­den­ti sa roz­hod­li do 3D BIM mode­lu mono­li­tic­kých kon­štruk­cií napro­jek­to­vať bez­peč­nost­né prv­ky, ako naprí­klad rôz­ne typy zábrad­lia, pra­cov­né plo­ši­ny či iné BOZP prv­ky. „Tie­to prv­ky sme muse­li naj­skôr vytvo­riť, nakoľ­ko žiad­ny z výrob­cov nepos­ky­to­val BIM kniž­ni­cu svo­jich výrob­kov. Násled­ne sme ich pri­da­li do mode­lu stav­by,“ dopĺňa Pavol May­er.

foto:STU

Ďal­ším kro­kom bolo vytvo­re­nie har­mo­no­gra­mu výstav­by, kde sa nesme­lo zabud­núť na postup­nosť osá­dza­nia a odstra­ňo­va­nia jed­not­li­vých bez­peč­nost­ných prv­kov. „Aby sme nena­vr­ho­va­li rie­še­nia, kto­ré v pra­xi nie sú rea­li­zo­va­teľ­né, ale­bo sa rie­šia inak, nav­ští­vi­li sme stav­bu a prob­le­ma­ti­ku kon­zul­to­va­li s odbor­ník­mi z fir­my Skan­ska, a.s.,“ hovo­rí Dávid.

Vir­tu­ál­na a zmie­ša­ná rea­li­ta vo výstav­be

Mla­dí tech­no­ló­go­via sa okrem toho pokú­si­li vytvo­riť nie­čo, čo ešte prav­de­po­dob­ne nikto pred nimi. „Polo­ži­li sme si otáz­ku, či by nebo­lo skve­lé ocit­núť sa pria­mo na stav­be a vidieť jed­not­li­vé kon­štruk­cie a prv­ky rásť oko­lo nás,“ vysvet­ľu­je Pavol May­er. Výsled­kom bola vir­tu­ál­na rea­li­ta simu­lá­cie výstav­by s bez­peč­nost­ný­mi prv­ka­mi.

Simu­lá­ciu vo vir­tu­ál­nej rea­li­te je mož­né uplo­ado­vať na You­Tu­be, kde si ju môže pozrieť kto­koľ­vek so smart­fó­nom a vir­tu­ál­ny­mi oku­liar­mi, kto­ré sa dnes dajú kúpiť za pár eur,“ dopĺňa Dávid Sán­dor.

Vízi­ou štu­den­tov je, aby sa také­to oku­lia­re dosta­li do kaž­do­den­né­ho využí­va­nia na stav­bách, kde by slú­ži­li ako pomôc­ka pri ško­le­niach BOZP, či kon­zul­tá­cii pro­jekč­ných nedos­tat­kov a pro­ce­su výstav­by.

Pridať komentár (0)