Slo­ven­sko pat­rí pod­ľa Blo­om­berg medzi naji­no­va­tív­nej­šie eko­no­mi­ky sve­ta: Dôvod na radosť? Prá­ve naopak!

Martin Bohunický / 3. februára 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­sko sa zara­di­lo medzi naji­no­va­tív­nej­šie eko­no­mi­ky sve­ta. Nie je to však dôvod na radosť, prá­ve naopak, dôvod na oba­vy.

V reb­ríč­ku spo­loč­nos­ti Blo­om­berg sa spo­me­dzi viac ako 200 kra­jín ocit­lo Slo­ven­sko na 39.priečke, čo nie je zlé umiest­ne­nie. Bliž­ší pohľad na tabuľ­ku a meto­do­ló­giu však vzbu­dzu­je oba­vy.

Prvým fak­tom je, že z dvoch sto­viek kra­jín bola viac ako polo­vi­ca vyra­de­ná pre nedos­ta­tok doda­ných infor­má­cií. Zna­me­ná to, že sa ich do finál­ne­ho hod­no­te­nia dosta­lo 84. Spo­me­dzi 84 kra­jín, kde sú aj kra­ji­ny Afri­ky či Juž­nej Ame­ri­ky už pozí­cia Slo­ven­ska nevy­ze­rá tak pozi­tív­ne. Obzvlášť ak sa pozrie­me na tabuľ­ko­vých suse­dov — sme len 2 prieč­ky pred Ukra­ji­nou, tri prieč­ky pred Bul­har­skom a všet­ky sused­né kra­ji­ny, mimo spo­mí­na­nej Ukra­ji­ny sú ďale­ko pred nami.

-1x-1

Dru­hým fak­tom je, že sa hod­no­ti­lo cel­ko­vo 7 fak­to­rov. Prak­tic­ky vo všet­kých Slo­ven­sko výraz­ne zaos­tá­va, jedi­ným fak­to­rom, kto­rý nás vystre­lil výraz­ne vyš­šie, je záze­mie manu­fak­túr. V tom­to ohľa­de sme spo­me­dzi všet­kých kra­jín na dva­nás­tej prieč­ke. Pre zau­jí­ma­vosť, Čes­ko sa ocit­lo na dru­hom mies­te za cel­ko­vo prvou Juž­nou Kóre­ou. Naj­väč­šie rezer­vy máme naopak v paten­to­vej akti­vi­te. 

Tie­to šta­tis­ti­ky sú len dôsled­kom poli­ti­ky, kto­rá mies­to pod­po­ry vedy, výsku­mu a men­ších pod­ni­ka­te­ľov “rie­ši” zamest­na­nosť pro­stred­níc­tvom inves­tič­ných sti­mu­lov a daňo­vých úľav. To pomá­ha v mno­hých prí­pa­doch skôr zahra­nič­ných fir­mám, kto­ré na Slo­ven­sko priš­li za lac­nou pra­cov­nou silou.

-1x-1-2

Zdroj: bloomberg.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: smu.edu

Pridať komentár (0)