Slo­ven­sko patrí podľa Blo­om­berg medzi naji­no­va­tív­nej­šie eko­no­miky sveta: Dôvod na radosť? Práve naopak!

Martin Bohunický / 3. februára 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­sko sa zara­dilo medzi naji­no­va­tív­nej­šie eko­no­miky sveta. Nie je to však dôvod na radosť, práve naopak, dôvod na obavy.

V reb­ríčku spo­loč­nosti Blo­om­berg sa spo­me­dzi viac ako 200 kra­jín ocitlo Slo­ven­sko na 39.priečke, čo nie je zlé umiest­ne­nie. Bližší pohľad na tabuľku a meto­do­ló­giu však vzbu­dzuje obavy.

Prvým fak­tom je, že z dvoch sto­viek kra­jín bola viac ako polo­vica vyra­dená pre nedos­ta­tok doda­ných infor­má­cií. Zna­mená to, že sa ich do finál­neho hod­no­te­nia dostalo 84. Spo­me­dzi 84 kra­jín, kde sú aj kra­jiny Afriky či Juž­nej Ame­riky už pozí­cia Slo­ven­ska nevy­zerá tak pozi­tívne. Obzvlášť ak sa pozrieme na tabuľ­ko­vých suse­dov — sme len 2 priečky pred Ukra­ji­nou, tri priečky pred Bul­har­skom a všetky susedné kra­jiny, mimo spo­mí­na­nej Ukra­jiny sú ďaleko pred nami.

-1x-1

Dru­hým fak­tom je, že sa hod­no­tilo cel­kovo 7 fak­to­rov. Prak­ticky vo všet­kých Slo­ven­sko výrazne zaos­táva, jedi­ným fak­to­rom, ktorý nás vystre­lil výrazne vyš­šie, je záze­mie manu­fak­túr. V tomto ohľade sme spo­me­dzi všet­kých kra­jín na dva­nás­tej priečke. Pre zau­jí­ma­vosť, Česko sa ocitlo na dru­hom mieste za cel­kovo prvou Juž­nou Kóreou. Naj­väč­šie rezervy máme naopak v paten­to­vej akti­vite. 

Tieto šta­tis­tiky sú len dôsled­kom poli­tiky, ktorá miesto pod­pory vedy, výskumu a men­ších pod­ni­ka­te­ľov “rieši” zamest­na­nosť pro­stred­níc­tvom inves­tič­ných sti­mu­lov a daňo­vých úľav. To pomáha v mno­hých prí­pa­doch skôr zahra­nič­ných fir­mám, ktoré na Slo­ven­sko prišli za lac­nou pra­cov­nou silou.

-1x-1-2

Zdroj: bloomberg.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: smu.edu

Pridať komentár (0)