Slo­ven­ský Aero­mo­bil má nového CTO!

Lukáš Gašparík jr. / 27. júna 2015 / Tools a produktivita

Na webe slo­ven­ského Aero­mo­bilu sa obja­vila správa, ktorá ohla­suje novinku vo vedení spo­loč­nosti, kon­krétne na poste CTO. Od 1. júla by mal do tejto fun­kcie nastú­piť Doug­las MacAn­drew.

Aero­Mo­bil pokra­čuje v roz­ši­ro­vaní svojho tímu vyme­no­va­ním nového tech­nic­kého ria­di­teľa, Doug­lasa MacAn­drewa. Doka­zuje tak svoje sústre­de­nie sa na roz­voj biz­nisu a akce­le­rá­ciu vývoja svojho pro­duktu. Doug nastúpi na novú pozí­ciu 1. júla 2015.

Doug­las MacAn­drew so svo­jimi roz­siah­lymi a boha­tými skú­se­nos­ťami z auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu pri­náša do tímu Aero­Mo­bilu novú ener­giu a schop­nosti. Bude dôle­ži­tou súčas­ťou spo­loč­nosti a pomôže tak s ďal­ším roz­vo­jom pro­jektu. Ako nový CTO bude úzko spo­lu­pra­co­vať s Jura­jom Vacu­lí­kom a Šte­fa­nom Kle­i­nom, spo­lu­za­kla­da­teľmi spo­loč­nosti Aero­Mo­bil.

CEO Aero­Mo­bilu Juraj Vacu­lík komen­to­val vyme­no­va­nie Douga MacAn­drewa: “Sme veľmi radi, že môžeme pri­ví­tať Douga v našom tíme a verím, že s jeho pomo­cou sa Aero­Mo­bil bude roz­ví­jať tak, aby sa stal sku­točne sve­to­vou fir­mou v oblasti osob­nej dopravy.

Doug má za sebou viac ako 20 rokov skú­se­ností v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle. Jeho kari­éra sa roz­ví­jala v spo­loč­nos­tiach ako Land Rover, McLa­ren a na záver v Smith Tech­no­lo­gies Ltd. V začiat­koch svojho pra­cov­ného pôso­be­nia pra­co­val na nie­koľ­kých glo­bál­nych pro­duk­toch pre Land Roverpris­pel aj k uve­de­niu značky BMW Mini v roku 1997. Krátko na to začal pra­co­vať pre McLa­ren v auto­mo­bi­lo­vej diví­zii od roku 1999. V McLa­rene mal na sta­rosti bez­peč­nosť vozidla a inte­ri­é­rový team. Úspešne uvie­dol na sve­tový trh Mer­ce­des SLR McLa­ren a jeho nasle­du­júce varianty. Hral roz­ho­du­júcu úlohu pri defi­no­vaní a dizajne vozi­diel McLa­ren MP4-12.

V roku 2007 MacAn­drew pri­jal ponuku na pozí­ciu tech­nic­kého ria­di­teľa v spo­loč­nosti Smith, kde dohlia­dal na roz­voj port­fó­lia elek­tric­kých vozi­diel naprieč európ­skym a ame­ric­kým trhom. V roku 2010 sa stal vicep­re­zi­den­tom pre kon­štruk­ciu a vývoj v celej firme a mal na sta­rosti tech­no­lo­gické ino­vá­cie a roz­beh novej pro­duk­cie, vrá­tane pod­pory exis­tu­jú­cich vozi­diel vo výrobe. Pod jeho vede­ním, Smith zazna­me­nal výrazný rast v oblasti pre­vádzky elek­tric­kých vozi­diel v Spo­je­ných štá­toch, Európe, Rusku a na Ďale­kom východe.

Dou­gove zod­po­ved­nosti v rámci rôz­nych auto­mo­bi­lo­vých firiem obsa­ho­vali celý rad tech­nic­kých, pre­vádz­ko­vých a obchod­ných úloh. V týchto rôz­nych a jedi­neč­ných fun­kciách Doug ria­dil a koor­di­no­val roz­siahle tímy, aby dosia­hol kon­štrukčné, dizaj­nové, finančné a pre­vádz­kové ciele. V rámci obchod­ných úloh pri­šiel do kon­taktu s množ­stvom dodá­va­te­ľov a vie­dol aj pro­cesy dodá­va­teľ­ského reťazca. Doug bol aj významne zapo­jený do inves­tič­nej komu­nity, keď zís­kal skú­se­nosť s akci­ovými trhmi AIM a NASDAQ. Bol tiež čle­nom tímu, ktorý pri­pra­vil uve­de­nie Smith Corp. na ame­rickú burzu.

Doug je auto­ri­zo­vaný inži­nier mecha­niky z Engi­ne­e­ring Coun­cil Veľ­kej Bri­tá­nie a bol zvo­lený do pozí­cie Fel­low v Ins­ti­tute of Mecha­ni­cal Engi­ne­ers v roku 2007. Je drži­te­ľom via­ce­rých glo­bál­nych paten­tov za ino­vá­cie v oblasti bez­peč­nosti vozi­diel a ochrany ces­tu­jú­cich.

Celý team Aero­Mo­bilu víta nového kolegu a teší sa na uplat­ne­nie jeho exper­tízy. Úlo­hou nového CTO bude viesť tímy kon­štruk­té­rov, vývoja, výpoč­tov a dodá­va­te­ľov. Bude úzko spo­lu­pra­co­vať so spo­lu­za­kla­da­te­ľom Aero­Mo­bilu Šte­fa­nom Kle­i­nom.

zdroj: Aero­mo­bil

Pridať komentár (0)