Slovenský startup dobýja svet hokeja. Ich produkt si zamiloval Chára, Bližnák aj Ölvecký

Alexandra Valkova / 18. decembra 2018 / Rozhovory

  • An­drej Dula, CEO spo­loč­nosti Spec­ter Hoc­key o značke, ktorá pre­ra­zila aj v za­hra­ničí
  • Prečo si ho­ke­jové hviezdy vy­be­rajú práve pro­dukt od Spec­ter Hoc­key?
  • Ako im k úspe­chu po­mo­hol pra­covný po­byt v Bos­tone?
zdroj: Specter Hockey
  • An­drej Dula, CEO spo­loč­nosti Spec­ter Hoc­key o značke, ktorá pre­ra­zila aj v za­hra­ničí
  • Prečo si ho­ke­jové hviezdy vy­be­rajú práve pro­dukt od Spec­ter Hoc­key?
  • Ako im k úspe­chu po­mo­hol pra­covný po­byt v Bos­tone?

V SPEC­TER HOC­KEY vy­vi­nuli re­vo­lučný ma­te­riál pre ho­ke­jis­tov, ktorý sa ap­li­kuje na če­peľ ho­kejky, miesto tra­dič­nej ho­ke­jo­vej pásky. SPEC­TER HOC­KEY TAPE nie­len vy­drží nie­koľ­ko­ná­sobne dl­h­šie ako tra­dičná ho­ke­jová páska, ale zá­ro­veň je vo­de­odolná a ľahko sa ap­li­kuje.

„Naj­pod­stat­nejší roz­diel je v tom, že páska SPEC­TER umož­ňuje hrá­čom strie­ľať rých­lej­šie a pres­nej­šie, rá­dovo o nie­koľko per­cent, čo v športe môže zna­me­nať roz­diel me­dzi vý­hrou a pre­hrou,“ ho­vorí CEO An­drej Dula.

Ako ste za­čí­nali? Kde ste prišli k ná­padu vy­rá­bať ho­ke­jové pásky?

O nové ino­va­tívne spô­soby pás­ko­va­nia ho­kejky som sa ako ama­tér­sky ho­ke­jista zau­jí­mal už dl­h­šie, nie však z pod­ni­ka­teľ­ského hľa­diska, ale skôr ako hráč a fa­nú­šik. Po pre­daji svo­jich pre­doš­lých fi­riem som roz­mýš­ľal nad ďal­ším pod­ni­ka­teľ­ským ná­pa­dom a po pár stret­nu­tiach s On­dre­jom (spo­lu­za­kla­da­teľ SPEC­TER HOC­KEY) sme sa zhodli, že kom­bi­ná­cia ino­va­tív­neho pro­duktu a športu je nám obom blízka, takže roz­ho­do­va­nie, či do toho pôj­deme, bolo jed­no­du­ché.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Spec­ter Hoc­key

Ako sa vaše pásky vy­rá­bajú? Čím sa lí­šite od kon­ku­ren­cie?  

Vý­roba pá­sok je zlo­žitý pro­ces, ktorý kom­bi­nuje vhodne vy­ty­po­vané ma­te­riály so špe­ci­fic­kými úp­ra­vami, pre­tože vý­sledný pro­dukt musí byť tenký a ľahký, ale na dru­hej strane veľmi pevný a vo­de­odolný, čo nie je jed­no­du­ché do­siah­nuť. Kon­ku­renčný pro­dukt je tra­dičná ho­ke­jová páska, ktorá sa omo­táva okolo če­pele ho­kejky, pri­čom naša páska sa lepí z oboch strán, takže zá­sadný roz­diel je už v sa­mot­nom po­u­žití.

Našu pásku SPEC­TER HOC­KEY TAPE vieme po­tla­čiť podľa po­trieb hrá­čov, klu­bov, alebo spon­zo­rov, ale naj­väč­ším roz­die­lom je to, že prie­merný hráč s na­šou pás­kou do­káže sil­nej­šie a pres­nej­šie vy­stre­liť, čo nám po­tvr­dil ve­decký vý­skum, ktorý sme re­a­li­zo­vali v spo­lu­práci s re­no­mo­va­ným tí­mom z pro­stre­dia Slo­ven­skej aka­dé­mie vied.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Spec­ter Hoc­key

V čom je vaša tech­no­ló­gia spra­co­va­nia vý­ni­močná?

Presná tech­no­ló­gia, ná­sled­nosť jed­not­li­vých kro­kov a ich presne pre­ve­de­nie je sú­čas­ťou nášho ob­chod­ného ta­jom­stva. Pre ilus­trá­ciu však mô­žem uviesť, že sme otes­to­vali de­siatky rôz­nych kom­bi­ná­cií ma­te­riá­lov, kým sme sa do­pra­co­vali k fi­nál­nej ver­zii. Je po­trebné uviesť že pod tes­to­va­ním sa mys­lia stovky a stovky ho­dín, pri kto­rých ho­ke­jisti všet­kých ve­ko­vých a vý­kon­nost­ných ka­te­gó­rií s na­šou pás­kou hrali a po­sky­to­vali nám spätnú väzbu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Spec­ter Hoc­key

Vaše pásky SPEC­TER HOC­KEY TAPE tes­tujú a po­u­ží­vajú veľké ho­ke­jové mená. Ako ste sa do­stali k ta­kejto spo­lu­práci a akí známi ho­ke­jisti po­u­ží­vajú vaše pásky?

Pr­vým z pro­fe­si­oná­lov bol Zdeno Chára, ktorý si náš pro­dukt ih­neď ob­ľú­bil. Ďal­ším ho­ke­jis­tom spro­stred­ko­val vzorky známy ho­ke­jový agent Pe­ter Ne­ve­riš, s kto­rým spo­lu­pra­cu­jeme. Dnes sme už vo fáze, kedy pásku pra­vi­delne pre­zen­tu­jeme v klu­boch čes­kej a slo­ven­skej ex­tra­ligy, ale aj na úrovni re­pre­zen­tá­cií. Me­dzi hrá­čov, ktorí si náš pro­dukt ob­ľú­bili pat­ria: Ro­man Josi z Na­sh­villu, To­máš Zá­bor­ský z Tam­pere, ale aj hrá­či čes­kej a slo­ven­skej ex­tra­ligy ako Ju­raj Va­lach, Mi­lan Gu­laš, Pe­ter Ol­vecký, Má­rio Bliž­nák, Voj­tech Ne­mec, Ja­kub Lauko, a mnoho ďal­ších.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Spec­ter Hoc­key

Na svo­jej ceste za úspe­chom vám po­mo­hol aj star­tu­pový prog­ram agen­túry SBA. Ako táto spo­lu­práca pre­bie­hala?

Keď sme vi­deli, že je mož­nosť ísť na me­siac do Bos­tonu, jed­ného z naj­ho­ke­jo­vej­ších miest v USA, ih­neď sme sa roz­hodli nie­len sa do prog­ramu pri­hlá­siť, ale uro­biť ma­xi­mum pre to, aby nás po­rota aj vy­brala. Pri­pra­vili sme zau­jí­mavú pre­zen­tá­ciu, a keďže nie­len Zdeno Chára, ale aj je­den z na­šich ďal­ších po­rad­cov je v Bos­tone, po­rote som po­ve­dal, že žiadny iný star­tup ne­vy­užije me­siac v Bos­tone lep­šie ako my. Na­šťas­tie to po­rota vi­dela rov­nako a vy­brali nás.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Spec­ter Hoc­key

Od­po­ru­čili by ste star­tu­pový prog­ram Star­tup Sharks aj ďal­ším ino­va­tív­nym pod­ni­ka­te­ľom?

Ur­čite áno, aj keď sa treba za­mys­lieť nad tým v akej fáze sa ich pro­jekt na­chá­dza a čo im me­sačný po­byt v USA môže pri­niesť. Keďže pre nás je USA naj­výz­nam­nejší trh, tento prog­ram nám pri­šiel veľmi vhod. Je to však skvelá prí­le­ži­tosť nie­len pre spo­loč­nosť, ale aj pre za­kla­da­te­ľov, ktorí sa môžu po­su­núť ďa­lej aj osobne. Týmto chcem po­zdra­viť Ad­riána a Fi­lipa z Ri­delo, ktorý po­čas me­sač­ného po­bytu v Bos­tone nie­len vy­mys­leli nový star­tup, ale ho hneď aj v USA za­lo­žili.

Pridať komentár (0)