Slovenský startup dobýja svet hokeja. Ich produkt si zamiloval Chára, Bližnák aj Ölvecký

  • Andrej Dula, CEO spoločnosti Specter Hockey o značke, ktorá prerazila aj v zahraničí
  • Prečo si hokejové hviezdy vyberajú práve produkt od Specter Hockey?
  • Ako im k úspechu pomohol pracovný pobyt v Bostone?
specterhockey_titulka
Specter Hockey
  • Andrej Dula, CEO spoločnosti Specter Hockey o značke, ktorá prerazila aj v zahraničí
  • Prečo si hokejové hviezdy vyberajú práve produkt od Specter Hockey?
  • Ako im k úspechu pomohol pracovný pobyt v Bostone?

V SPECTER HOCKEY vyvinuli revolučný materiál pre hokejistov, ktorý sa aplikuje na čepeľ hokejky, miesto tradičnej hokejovej pásky. SPECTER HOCKEY TAPE nielen vydrží niekoľkonásobne dlhšie ako tradičná hokejová páska, ale zároveň je vodeodolná a ľahko sa aplikuje.

„Najpodstatnejší rozdiel je v tom, že páska SPECTER umožňuje hráčom strieľať rýchlejšie a presnejšie, rádovo o niekoľko percent, čo v športe môže znamenať rozdiel medzi výhrou a prehrou,“ hovorí CEO Andrej Dula.

Ako ste za­čí­nali? Kde ste prišli k ná­padu vy­rá­bať ho­ke­jové pásky?

O nové ino­va­tívne spô­soby páskovania hokejky som sa ako ama­tér­sky ho­ke­jista zau­jí­mal už dl­h­šie, nie však z podnikateľského hľadiska, ale skôr ako hráč a fa­nú­šik. Po pre­daji svo­jich pre­doš­lých fi­riem som roz­mýš­ľal nad ďal­ším pod­ni­ka­teľ­ským ná­pa­dom a po pár stret­nu­tiach s On­dre­jom (spo­lu­za­kla­da­teľ SPEC­TER HOC­KEY) sme sa zhodli, že kom­bi­ná­cia ino­va­tív­neho pro­duktu a športu je nám obom blízka, takže roz­ho­do­va­nie, či do toho pôj­deme, bolo jednoduché.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: Specter Hockey

Ako sa vaše pásky vy­rá­bajú? Čím sa lí­šite od kon­ku­ren­cie?  

Vý­roba pások je zlo­žitý pro­ces, ktorý kom­bi­nuje vhodne vy­ty­po­vané ma­te­riály so špe­ci­fic­kými úp­ra­vami, pre­tože vý­sledný pro­dukt musí byť tenký a ľahký, ale na dru­hej strane veľmi pevný a vo­de­odolný, čo nie je jed­no­du­ché do­siah­nuť. Kon­ku­renčný pro­dukt je tra­dičná ho­ke­jová páska, ktorá sa omo­táva okolo če­pele ho­kejky, pri­čom naša páska sa lepí z oboch strán, takže zá­sadný roz­diel je už v samotnom použití.

Našu pásku SPEC­TER HOC­KEY TAPE vieme po­tla­čiť podľa po­trieb hrá­čov, klu­bov, alebo spon­zo­rov, ale naj­väč­ším roz­die­lom je to, že prie­merný hráč s na­šou pás­kou do­káže sil­nej­šie a pres­nej­šie vy­stre­liť, čo nám po­tvr­dil ve­decký vý­skum, ktorý sme re­a­li­zo­vali v spo­lu­práci s re­no­mo­va­ným tí­mom z pro­stre­dia Slo­ven­skej aka­dé­mie vied.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: Specter Hockey

V čom je vaša tech­no­ló­gia spra­co­va­nia vý­ni­močná?

Presná tech­no­ló­gia, ná­sled­nosť jed­not­li­vých kro­kov a ich presne pre­ve­de­nie je sú­čas­ťou nášho ob­chod­ného ta­jom­stva. Pre ilus­trá­ciu však mô­žem uviesť, že sme otes­to­vali de­siatky rôz­nych kom­bi­ná­cií ma­te­riá­lov, kým sme sa do­pra­co­vali k fi­nál­nej ver­zii. Je po­trebné uviesť že pod tes­to­va­ním sa mys­lia stovky a stovky ho­dín, pri kto­rých ho­ke­jisti všet­kých ve­ko­vých a vý­kon­nost­ných ka­te­gó­rií s na­šou pás­kou hrali a po­sky­to­vali nám spätnú väzbu.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: Specter Hockey

Vaše pásky SPECTER HOCKEY TAPE tes­tujú a po­u­ží­vajú veľké ho­ke­jové mená. Ako ste sa do­stali k ta­kejto spo­lu­práci a akí známi ho­ke­jisti po­u­ží­vajú vaše pásky?

Pr­vým z pro­fe­si­oná­lov bol Zdeno Chára, ktorý si náš pro­dukt ihneď ob­ľú­bil. Ďal­ším hokejistom spro­stred­ko­val vzorky známy ho­ke­jový agent Pe­ter Ne­ve­riš, s kto­rým spo­lu­pra­cu­jeme. Dnes sme už vo fáze, kedy pásku pra­vi­delne pre­zen­tu­jeme v klu­boch čes­kej a slo­ven­skej ex­tra­ligy, ale aj na úrovni re­pre­zen­tá­cií. Medzi hráčov, ktorí si náš produkt obľúbili patria: Ro­man Josi z Na­sh­villu, To­máš Zá­bor­ský z Tam­pere, ale aj hrá­či čes­kej a slo­ven­skej ex­tra­ligy ako Ju­raj Va­lach, Mi­lan Gu­laš, Pe­ter Ol­vecký, Má­rio Bliž­nák, Voj­tech Ne­mec, Ja­kub Lauko, a mnoho ďalších.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: Specter Hockey

Na svo­jej ceste za úspe­chom vám po­mo­hol aj star­tu­pový prog­ram agen­túry SBA. Ako táto spo­lu­práca pre­bie­hala?

Keď sme vi­deli, že je mož­nosť ísť na me­siac do Bos­tonu, jed­ného z naj­ho­ke­jo­vej­ších miest v USA, ih­neď sme sa roz­hodli nie­len sa do prog­ramu pri­hlá­siť, ale uro­biť ma­xi­mum pre to, aby nás po­rota aj vy­brala. Pri­pra­vili sme zau­jí­mavú pre­zen­tá­ciu, a keďže nie­len Zdeno Chára, ale aj je­den z na­šich ďalších poradcov je v Bos­tone, po­rote som po­ve­dal, že žiadny iný star­tup ne­vy­užije me­siac v Bos­tone lep­šie ako my. Na­šťas­tie to po­rota vi­dela rov­nako a vy­brali nás.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: Specter Hockey

Od­po­ru­čili by ste star­tu­pový prog­ram Star­tup Sharks aj ďal­ším ino­va­tív­nym pod­ni­ka­te­ľom?

Ur­čite áno, aj keď sa treba za­mys­lieť nad tým v akej fáze sa ich pro­jekt na­chá­dza a čo im me­sačný po­byt v USA môže pri­niesť. Keďže pre nás je USA naj­výz­nam­nejší trh, tento prog­ram nám pri­šiel veľmi vhod. Je to však skvelá prí­le­ži­tosť nie­len pre spo­loč­nosť, ale aj pre za­kla­da­te­ľov, ktorí sa môžu po­su­núť ďa­lej aj osobne. Týmto chcem po­zdra­viť Ad­riána a Fi­lipa z Ri­delo, ktorý po­čas me­sač­ného po­bytu v Bos­tone nie­len vy­mys­leli nový star­tup, ale ho hneď aj v USA za­lo­žili.

Jedným z projektov Slovak Business Agency, ktorý sa zameriava na podporu podnikateľov a uľahčuje im expanziu do zahraničia je projekt CORD. Viac sa o ňom dozviete na stránke SBA.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech