Slo­ven­ský trac­ker RES­POT mie­ri na Indie­go­go. Chce pre­ra­ziť novou stra­té­gi­ou

Rudolf Nečas / 24. októbra 2015 / Tech a inovácie

RES­POT je malič­ký gad­get, kto­rý ťa ochrá­ni pred strá­ca­ním vecí. Už sa viac nebu­deš musieť šmát­rať po vrec­kách, či pre­hra­bá­vať v taš­ke ale­bo kabel­ke.

Po pri­pev­ne­ní RES­PO­Tu — malé­ho zaria­de­nia na sle­do­va­nie osob­ných vecí, kto­ré pova­žu­ješ za dole­ži­té – naprí­klad note­bo­ok, tab­let, psí­ka, kľú­če ale­bo peňa­žen­ku a spá­ro­va­ní s RES­POT apli­ká­ci­ou si môžeš byť vždy istý, že máš pri sebe všet­ko čo potre­bu­ješ.

Za pro­jek­tom sto­ja Vik­tor-Daniel Slyv­ka a Jev­ge­nij Sido­ren­ko

Pou­ží­va­nie toh­to zaria­de­nia je krás­ne jed­no­du­ché. Iba ho nale­píš na hoci­čo, čo nech­ceš stra­tiť a nain­šta­lu­ješ RES­POT app­ku do tele­fó­nu. Ak vzdia­le­nosť medzi tvo­jim smart­fó­nom a RES­PO­Tom pre­kro­čí hod­no­tu, kto­rú si sám nasta­víš (maxi­mál­ne 60 met­rov), tele­fón ťa upo­zor­ní a môžeš ho pou­žiť na náj­de­nie veci, na kto­rej máš ten­to trac­ker nale­pe­ný. Sta­čí keď stla­číš tla­čid­lo na tele­fó­ne a RES­POT začne bli­kať ale­bo pís­kať.

Urči­te si vra­víš nie­čo v zmys­le, že: „Je to fajn vychy­táv­ka, ale čo ak stra­tím tele­fón? A ako potom bez neho náj­dem aj ostat­né veci?“ Nemu­síš mať oba­vy. Sta­čí keď stla­číš tla­čít­ko na RES­PO­Te a tvoj tele­fón začne zvo­niť a vib­ro­vať.

RES­POT je naozaj malý a môžeš ho pri­le­piť prak­tic­ky na čokoľ­vek. Ten­to krú­žok má prie­mer 17 mili­met­rov a vyso­ký je 2,5 mili­met­ra. Jeho telo je z kovu, ale sili­kó­no­vý povlak zais­tí, že ti nepoš­kria­be ostat­né veci vo vrec­ku ale­bo kabel­ke. Okrem toho je RES­POT odol­ný voči nára­zom a tiež vode­odol­ný a tak sa nemu­síš báť aj keď ti kľú­če s tým­to gad­ge­tom spad­nú do mlá­ky. Na komu­ni­ká­ciu s tele­fó­nom pou­ží­va Blu­e­to­oth 4.0 a zabu­do­va­ná nabí­ja­teľ­ná baté­ria ho udr­ží naži­ve 2 mesia­ce na jed­no nabi­tie. Pod­ľa indi­ká­to­ra sta­vu baté­rie budeš tiež pres­ne vedieť, kedy tre­ba RES­POT nabiť. 

RES­POT bude dostup­ný v šty­roch far­bách. Môžeš ho mať v bie­lej, čier­nej, šedej ale­bo mod­rej. Ak by ti to nesta­či­lo tak je ešte ďal­šia mož­nosť – kovo­vý povrch, za kto­rý by sa nehan­bi­li ani dizaj­né­ri App­le. Cena toh­to gad­ge­tu má byť 26 eur, ak si však svoj email teraz zare­gis­tru­ješ na odo­be­ra­nie novi­niek, zís­kaš 50% zľa­vu a RES­POT bude tvoj za skve­lých 13 eur. Kam­paň na cro­wd­fun­din­go­vom por­tá­li indie­go­go má byť spus­te­ná v najb­liž­ších dňoch. Na prvý pohľad mi zaria­de­nie pri­po­me­nu­lo už mno­hé “sle­do­va­če”, kto­ré sa pokú­ša­li pre­ra­ziť, ale myš­lien­ka, že sa zaria­de­nia sle­du­jú neus­tá­le a auto­ma­tic­ky infor­mu­jú sto­jí za pokus. Uvi­dí­me ako sa cha­la­nom s kam­pa­ňou zada­rí. Verím, že o nich čosko­ro bude­me písať pozi­tív­nu sprá­vu! :)

Sle­duj Startitup.sk. O spus­te­ní kam­pa­ne ťa bude­me infor­mo­vať.

zdroj: the-respot.com
Pridať komentár (0)