Slo­ven­ský trac­ker RES­POT mieri na Indie­gogo. Chce pre­ra­ziť novou stra­té­giou

Rudolf Nečas / 24. októbra 2015 / Tech a inovácie

RES­POT je maličký gad­get, ktorý ťa ochráni pred strá­ca­ním vecí. Už sa viac nebu­deš musieť šmát­rať po vrec­kách, či pre­hra­bá­vať v taške alebo kabelke.

Po pri­pev­není RES­POTu — malého zaria­de­nia na sle­do­va­nie osob­ných vecí, ktoré pova­žu­ješ za dole­žité – naprí­klad note­book, tab­let, psíka, kľúče alebo peňa­ženku a spá­ro­vaní s RES­POT apli­ká­ciou si môžeš byť vždy istý, že máš pri sebe všetko čo potre­bu­ješ.

Za pro­jek­tom stoja Vik­tor-Daniel Slyvka a Jev­ge­nij Sido­renko

Pou­ží­va­nie tohto zaria­de­nia je krásne jed­no­du­ché. Iba ho nale­píš na hocičo, čo nech­ceš stra­tiť a nain­šta­lu­ješ RES­POT appku do tele­fónu. Ak vzdia­le­nosť medzi tvo­jim smart­fó­nom a RES­PO­Tom pre­kročí hod­notu, ktorú si sám nasta­víš (maxi­málne 60 met­rov), tele­fón ťa upo­zorní a môžeš ho pou­žiť na náj­de­nie veci, na kto­rej máš tento trac­ker nale­pený. Stačí keď stla­číš tla­čidlo na tele­fóne a RES­POT začne bli­kať alebo pís­kať.

Určite si vra­víš niečo v zmysle, že: „Je to fajn vychy­távka, ale čo ak stra­tím tele­fón? A ako potom bez neho náj­dem aj ostatné veci?“ Nemu­síš mať obavy. Stačí keď stla­číš tla­čítko na RES­POTe a tvoj tele­fón začne zvo­niť a vib­ro­vať.

RES­POT je naozaj malý a môžeš ho pri­le­piť prak­ticky na čokoľ­vek. Tento krú­žok má prie­mer 17 mili­met­rov a vysoký je 2,5 mili­metra. Jeho telo je z kovu, ale sili­kó­nový povlak zaistí, že ti nepoš­kriabe ostatné veci vo vrecku alebo kabelke. Okrem toho je RES­POT odolný voči nára­zom a tiež vode­odolný a tak sa nemu­síš báť aj keď ti kľúče s týmto gad­ge­tom spadnú do mláky. Na komu­ni­ká­ciu s tele­fó­nom pou­žíva Blu­e­to­oth 4.0 a zabu­do­vaná nabí­ja­teľná baté­ria ho udrží nažive 2 mesiace na jedno nabi­tie. Podľa indi­ká­tora stavu baté­rie budeš tiež presne vedieť, kedy treba RES­POT nabiť. 

RES­POT bude dostupný v šty­roch far­bách. Môžeš ho mať v bie­lej, čier­nej, šedej alebo mod­rej. Ak by ti to nesta­čilo tak je ešte ďal­šia mož­nosť – kovový povrch, za ktorý by sa nehan­bili ani dizaj­néri Apple. Cena tohto gad­getu má byť 26 eur, ak si však svoj email teraz zare­gis­tru­ješ na odo­be­ra­nie novi­niek, zís­kaš 50% zľavu a RES­POT bude tvoj za skve­lých 13 eur. Kam­paň na cro­wd­fun­din­go­vom por­táli indie­gogo má byť spus­tená v najb­liž­ších dňoch. Na prvý pohľad mi zaria­de­nie pri­po­me­nulo už mnohé “sle­do­vače”, ktoré sa pokú­šali pre­ra­ziť, ale myš­lienka, že sa zaria­de­nia sle­dujú neus­tále a auto­ma­ticky infor­mujú stojí za pokus. Uvi­díme ako sa cha­la­nom s kam­pa­ňou zadarí. Verím, že o nich čoskoro budeme písať pozi­tívnu správu! :)

Sle­duj Startitup.sk. O spus­tení kam­pane ťa budeme infor­mo­vať.

zdroj: the-respot.com
Pridať komentár (0)