Tieto smart hodinky nemu­síš dobí­jať. Idú na ľud­ské teplo

Rudolf Nečas / 17. november 2016 / Tech a inovácie

Smart hodinky, fit­nes trac­kery, jed­no­du­cho všetka spot­rebná elek­tro­nika má jednu zásadnú nevý­hodu: výdrž baté­rie. Skôr či neskôr ich musíš dať nabiť.

Ale Power­Watch potre­bujú k chodu len to, aby si ich nosil. To sľu­buje spo­loč­nosť s prí­hod­ným náz­vom Mat­rix Indus­tries. Stačí si spo­me­núť na film Mat­rix, v kto­rom boli ľudia pou­ží­vaní ako zdroj ener­gie. Takže, ako presne táto tech­no­ló­gia fun­guje, a prečo nie je takýmto spô­so­bom napá­jané každé zaria­de­nie? Power­Watch sú napá­jané ter­mo­elek­tric­kým gene­rá­to­rom, ktorý sa tvor­com poda­rilo vytvo­riť dosta­točne malý a efek­tívny, aby ho zmes­tili do hodi­niek.

But Bay Area-startup Matrix Industries wants to free us from battery woes. Its first wearable is charged by body heat.

foto: kitv.com

Aby ter­mo­elek­trický gene­rá­tor fun­go­val, potre­buje z jed­nej strany stály zdroj tepla, zatiaľ čo opačná strana musí byť oveľa chlad­nej­šia. Tep­lotný roz­diel medzi nimi je veľmi dôle­žitý, a práve on je dôvo­dom, prečo táto tech­no­ló­gia fun­guje tak dobre, ak je začle­nená do hodi­niek.

Naše telo robí čo môže, aby si zacho­valo vnú­tornú tep­lotu 37 stup­ňov Cel­zia. Teplo sa šíri von cez kožu, kde ho počas nose­nia absor­buje zadná časť Power­Watch. Na dru­hej strane hodi­niek je kovový plášť s chla­dičmi, ktoré pomá­hajú, aby zostala výrazne chlad­nej­šia než tá, dotý­ka­júca sa pokožky nosi­teľa. Pokiaľ exis­tuje tento tep­lotný roz­diel, dokážu hodinky gene­ro­vať všetku ener­giu, ktorú potre­bujú na svoj chod. Keď ich neno­síš, auto­ma­ticky sa pre­pnú do režimu spánku s níz­kou spot­re­bou, počas kto­rého sú napá­jané vsta­va­nou baté­riou, aby si udr­žali správny čas a dátum, až kým si ich opäť nasa­díš.

Čo sa fun­kcií týka, Power­Watch nimi nie sú tak nabité ako Apple Watch alebo hodinky so sys­té­mom Android Wear. Je možné ich synch­ro­ni­zo­vať s tele­fó­nom cez Blu­e­to­oth, aby mali vždy nasta­vené správne časové pásmo, alebo pris­pô­so­biť ich cifer­ník. Žiaľ na nich neuvi­díš žiadne noti­fi­ká­cie, čo je dnes hlav­ným rysom smart hodi­niek.

Ale je tu jedna oblasť, kde Power­Watch vyniká a tou je fit­ness sle­do­va­nie. Vďaka tomu, že sú závislé na teles­nom teple nosi­teľa, dokážu sle­do­va­ním jem­ného kolí­sa­nia teles­nej tep­loty zis­tiť, koľko kaló­rií si spá­lil počas tré­ningu. Ostatné fit­ness náramky zis­ťujú spá­lené kaló­rie extra­po­lá­ciou dát zo sen­zora srd­co­vého tepu a pohy­bo­vých čidiel, ale uni­kátna tech­no­ló­gia Power­Watch im dáva veľkú výhodu, pokiaľ ide o pres­nosť.

Power­Watch sú k dis­po­zí­cii pro­stred­níc­tvom cro­wd­fun­din­go­vej kam­pane na Indie­gogo, kde vyzbie­rali už viac ako 250 000 dolá­rov. Pra­covnú ver­ziu hodi­niek chce spo­loč­nosť uká­zať na výstave CES a tam sa uvidí, či sú dote­raj­šie sľuby prav­divé. Čo mys­líš, bude to fun­go­vať?

siliciumenergy3

foto: cnet.com

zdroj: gizmodo.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tuttoandroid.net

Pridať komentár (0)