Šofé­rov Ube­ru na Slo­ven­sku stá­le tla­čia do licencií..ale veď oni nie sú taxi­ká­ri!

Martin Bohunický / 18. marca 2016 / Startupy

Okej, už ma začí­na­jú váž­ne štvať. Taxi­ká­ri pro­tes­tu­jú pro­ti Ube­ru a SOI robí všet­ko pre­to, aby so súčas­nou situ­áci­ou nie­čo uro­bi­la.

Pove­dz­me si otvo­re­ne, čo na Slo­ven­sko pri­nie­sol Uber. Baví­me sa o naj­väč­šom star­tu­pe na sve­te. Vo sve­te, kde je obrov­ské množ­stvo rôz­nych odvet­ví, je prá­ve náh­ra­da taxí­kov to, čo z miliar­dy star­tu­pov pre­ra­zi­lo naj­viac. Ak sa sna­ží­me zis­tiť pre­čo, netre­ba nám dlhý výskum.

foto: Peter Lach­ký

Ľudia majú jed­no­du­cho s kla­sic­ký­mi taxi­kár­mi prí­liš veľa zlých skú­se­nos­tí. Ani neviem koľ­ko­krát sa mi už sta­lo, že som sa nie­kam ponáh­ľal, zavo­lal som si taxík a po nasad­nu­tí mal pocit, že sa páno­vi šofé­ro­vi vlast­ne musím ospra­vedl­niť, za to, že som si dovo­lil využiť jeho služ­by. A nie som jedi­ný, vidím, že ľudia oko­lo mňa sa pred pri­vo­la­ním taxí­ka pri­pra­vu­jú na to, že si sad­nú do auta, kde bude neprí­jem­ná atmo­sfé­ra a k člo­ve­ku, kto­rý si za kra­tuč­kú jaz­du, mož­no len z jed­nej čas­ti mes­ta do dru­hej, vypý­ta nepri­me­ra­ne veľ­ké penia­ze.

No a to ani neho­vo­rím o tom, že si váž­ne nepa­mä­tám, kedy mi napo­sle­dy neja­ký taxík zasta­vil na pre­cho­de a nechal ma prejsť…

Po všet­kých tých­to neprí­jem­ných skú­se­nos­tiach prí­de na Slo­ven­sko Uber a mes­tom ma zra­zu môže voziť mla­dá baba, kto­rá si potre­bu­je vyvet­rať hla­vu. Ale­bo IT-čkár, kto­rý sa nedáv­no roz­išiel s fra­jer­kou a chcel si poke­cať. Ale­bo len bež­ný chla­pík, kto­rý mal ťaž­ký deň v prá­ci a potre­bo­val za volan­tom vypnúť. Čo jaz­da, to záži­tok. Čo šofér, to prí­beh. Všet­ko prí­jem­ní ľudia s otvo­re­nou mys­ľou, kto­rí sa rov­na­ko, ako ja, tešia na kaž­dé­ho nové­ho zákaz­ní­ka. Prá­ve pre tie prí­be­hy.

foto: redak­cia

A čo ma štve? Že z tých­to sluš­ných, milých ľudí, kto­rí majú vlast­né fir­my, štu­du­jú na výš­ke ale­bo fre­e­lan­cu­jú, ide­me robiť taxi­ká­rov. Že je naša kra­ji­na natoľ­ko ego­is­tic­ká, že kvô­li pár eurám na daniach (vo väč­ši­ne prí­pa­dov), ide­me tla­čiť oby­čaj­ných ľudí do taxi­kár­če­nia.

Ale oni nie sú a nikdy nebu­dú taxi­ká­ri! Pre­čo ich z nich musí­me robiť? Mož­no pre­to, že na Slo­ven­sku nie je dôle­ži­tá kva­lit­ná služ­ba, nie je dôle­ži­té to, že turis­ti o nás pre­sta­nú šíriť dob­ré meno, kvô­li taxi­ká­ro­vi, kto­rý ich z letis­ka odvie­zol za šia­le­né penia­ze, dôle­ži­té je skom­pli­ko­vať život kaž­dé­mu, kto si večer po prá­ci pri­lep­ší o 30 eur. Váž­ne to tak ale musí byť?

10562609_1704691316417634_1189610478467290790_o

foto: FB/Uber

Uber fun­gu­je na celom sve­te a ľudia ho milu­jú. Taxi­ká­ri dosta­li škrt cez roz­po­čet, pre­to­že ľudia už zúfa­lo chce­li inú alter­na­tí­vu. Nerob­me pre­to zo šofé­rov Ube­ru nie­čo, čo nie sú. Uber nie je taxík. Našťas­tie.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: uber.com

Pridať komentár (0)