Šofé­rov Uberu na Slo­ven­sku stále tla­čia do licencií..ale veď oni nie sú taxi­kári!

Martin Bohunický / 18. marca 2016 / Startupy

Okej, už ma začí­najú vážne štvať. Taxi­kári pro­tes­tujú proti Uberu a SOI robí všetko preto, aby so súčas­nou situ­áciou niečo uro­bila.

Pove­dzme si otvo­rene, čo na Slo­ven­sko pri­nie­sol Uber. Bavíme sa o naj­väč­šom star­tupe na svete. Vo svete, kde je obrov­ské množ­stvo rôz­nych odvetví, je práve náh­rada taxí­kov to, čo z miliardy star­tu­pov pre­ra­zilo naj­viac. Ak sa sna­žíme zis­tiť prečo, netreba nám dlhý výskum.

foto: Peter Lachký

Ľudia majú jed­no­du­cho s kla­sic­kými taxi­kármi prí­liš veľa zlých skú­se­ností. Ani neviem koľ­ko­krát sa mi už stalo, že som sa nie­kam ponáh­ľal, zavo­lal som si taxík a po nasad­nutí mal pocit, že sa pánovi šofé­rovi vlastne musím ospra­vedl­niť, za to, že som si dovo­lil využiť jeho služby. A nie som jediný, vidím, že ľudia okolo mňa sa pred pri­vo­la­ním taxíka pri­pra­vujú na to, že si sadnú do auta, kde bude neprí­jemná atmo­sféra a k člo­veku, ktorý si za kra­tučkú jazdu, možno len z jed­nej časti mesta do dru­hej, vypýta nepri­me­rane veľké peniaze.

No a to ani neho­vo­rím o tom, že si vážne nepa­mä­tám, kedy mi napo­sledy nejaký taxík zasta­vil na pre­chode a nechal ma prejsť…

Po všet­kých týchto neprí­jem­ných skú­se­nos­tiach príde na Slo­ven­sko Uber a mes­tom ma zrazu môže voziť mladá baba, ktorá si potre­buje vyvet­rať hlavu. Alebo IT-čkár, ktorý sa nedávno roz­išiel s fra­jer­kou a chcel si poke­cať. Alebo len bežný chla­pík, ktorý mal ťažký deň v práci a potre­bo­val za volan­tom vypnúť. Čo jazda, to záži­tok. Čo šofér, to prí­beh. Všetko prí­jemní ľudia s otvo­re­nou mys­ľou, ktorí sa rov­nako, ako ja, tešia na kaž­dého nového zákaz­níka. Práve pre tie prí­behy.

foto: redak­cia

A čo ma štve? Že z týchto sluš­ných, milých ľudí, ktorí majú vlastné firmy, štu­dujú na výške alebo fre­e­lan­cujú, ideme robiť taxi­ká­rov. Že je naša kra­jina natoľko ego­is­tická, že kvôli pár eurám na daniach (vo väč­šine prí­pa­dov), ideme tla­čiť oby­čaj­ných ľudí do taxi­kár­če­nia.

Ale oni nie sú a nikdy nebudú taxi­kári! Prečo ich z nich musíme robiť? Možno preto, že na Slo­ven­sku nie je dôle­žitá kva­litná služba, nie je dôle­žité to, že turisti o nás pre­stanú šíriť dobré meno, kvôli taxi­ká­rovi, ktorý ich z letiska odvie­zol za šia­lené peniaze, dôle­žité je skom­pli­ko­vať život kaž­dému, kto si večer po práci pri­lepší o 30 eur. Vážne to tak ale musí byť?

10562609_1704691316417634_1189610478467290790_o

foto: FB/Uber

Uber fun­guje na celom svete a ľudia ho milujú. Taxi­kári dostali škrt cez roz­po­čet, pre­tože ľudia už zúfalo chceli inú alter­na­tívu. Nerobme preto zo šofé­rov Uberu niečo, čo nie sú. Uber nie je taxík. Našťas­tie.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: uber.com

Pridať komentár (0)