Solárny kobe­rec – eko­lo­gická ener­gia na počka­nie

Alexandra Dulaková / 12. augusta 2016 / Tools a produktivita

Inšta­lá­cia solár­nych pane­lov môže byť finančne aj časovo pomerne náročná vec. Nie však pri Roll-Aray, ktorý dokáže za pár minút roz­vi­núť solárnu sta­nicu schopnú okam­ži­tej fun­kcie. Doká­zala by byť nesmierne nápo­mocná naprí­klad pri prí­rod­ných kata­stro­fách a výpad­koch ener­gie.

Ener­gia z obno­vi­teľ­ných zdro­jov by sa vďaka pro­jektu spo­loč­nosti Reno­va­gen mohla dostať aj na miesta, kde dote­raz nikdy neza­ví­tala. Stačí, aby bolo k dis­po­zí­cií aké­koľ­vej auto s poho­nom na všetky štyri kolesá, na ktoré sa zro­lo­vaný “kobe­rec” dá pri­po­jiť. A za pár minút je zdroj ener­gie na svete. 

Renovagen-Roll-889x533

foto: inha­bi­tat

Oproti pre­doš­lým pre­nos­ným solár­nym pane­lom má Roll-Array pár roz­ho­du­jú­cich výhod. Zatiaľ čo tie bežné treba inšta­lo­vať pri­bližne 22 hodín, Roll-Array je roz­lo­žený a plne funkčný za asi dve minúty. Solárne panely sú fle­xi­bilné a rela­tívne ľahké, vďaka čomu sa s nimi dá jed­no­du­cho nará­bať. (Zave­de­nie vraj zvládnu dvaja ľudia.) Tie ostatné majú väč­ši­nou fixnú formu, s kto­rou sa hýbať nedá a tým pádom a ani všade nedos­tanú. Roll-Array nie je náročný na ide­álny terén — práve naopak, dokáže sa mu pris­pô­so­biť.

Čo sa týka pre­ná­ša­nia, zvládne ho ten istý džíp so štvor­ko­le­so­vým poho­nom — s pri­po­je­ným pre­nos­ným vozí­kom. Ušetrí sa teda aj na palive, keďže iné solárne gene­rá­tory si vyža­dujú nároč­nejší pre­nos a zapo­je­nie via­ce­rých väč­ších auto­mo­bi­lov.

foto: redak­cia

Po roz­lo­žení sa na koniec pane­lo­vého pásu pri­pojí na potrebné baté­rie a strie­dače, ktoré sa sta­rajú o neus­tály tok ener­gie medzi solár­nymi recep­tormi a zaria­de­niami, ktoré budú slnečnú ener­giu kon­ver­to­vať a zbie­rať, neskôr ďalej dis­tri­bu­ovať. Ich strop bude pri­bližne 100 kW gene­ro­va­teľ­nej ener­gie, čo je záro­veň asi 10 krát viac, než dokážu vyge­ne­ro­vať všetky kon­ku­renčné pre­nosné solárne panely. A podľa Reno­va­genu budú túto hra­nicu posú­vať ešte ďalej.

Svoju využi­teľ­nosť nájde Roll-Array zrejme najmä na mies­tach pos­ti­hnu­tých prí­rod­nými alebo inými kata­stro­fami, kde z rôz­nych dôvo­dov dočasne nemôžu fun­go­vať bežné zdroje elet­riny. Nie je to totiž pro­jekt na sta­ci­onárne využí­va­nie. Pri pre­tr­hnu­tých elek­tric­kých drô­toch, zápla­vách, zeme­tra­se­niach, či výpad­koch teda bude môcť situ­áciu zachrá­niť slnečná ener­gia — za pred­po­kladu, že jej bude dosta­tok. Keďže sú však moderné solárne zaria­de­nia čoraz viac schopné fun­go­vať aj s menej inten­zív­nymi zdrojmi svetla, jeho množ­stvo za istú dobu ani nebude roz­ho­du­júce.

rolSun

foto: redak­cia

Momen­tálne vedie Reno­va­gen pre svoj pro­dukt cro­wd­sour­cin­govú kam­paň na stránke Cro­wd­cube, kde majú zatiaľ vyzbie­ranú tak­mer polo­vicu (z cel­ko­vej sumy 600,000 libier) a zvy­šok by mali sti­hnúť za 19 dní. Akýmsi absurd­ným spô­so­bom sa mi tento pro­dukt ponáša na nedávny vyná­lez mobil­ného roz­kla­da­cieho plotu z dielne nášho pre­mi­éra, no Roll-Array, aspoň čo sa týka šľa­chet­nosti účelu, určite vedie.

Zdroj: Inha­bi­tat, zdroj titul­nej foto­gra­fie: angel inves­tment network

Pridať komentár (0)