Solár­ny kobe­rec – eko­lo­gic­ká ener­gia na počka­nie

Alexandra Dulaková / 12. augusta 2016 / Lifehacking

Inšta­lá­cia solár­nych pane­lov môže byť finanč­ne aj časo­vo pomer­ne nároč­ná vec. Nie však pri Roll-Aray, kto­rý doká­že za pár minút roz­vi­núť solár­nu sta­ni­cu schop­nú okam­ži­tej fun­kcie. Doká­za­la by byť nesmier­ne nápo­moc­ná naprí­klad pri prí­rod­ných kata­stro­fách a výpad­koch ener­gie.

Ener­gia z obno­vi­teľ­ných zdro­jov by sa vďa­ka pro­jek­tu spo­loč­nos­ti Reno­va­gen moh­la dostať aj na mies­ta, kde dote­raz nikdy neza­ví­ta­la. Sta­čí, aby bolo k dis­po­zí­cií aké­koľ­vej auto s poho­nom na všet­ky šty­ri kole­sá, na kto­ré sa zro­lo­va­ný “kobe­rec” dá pri­po­jiť. A za pár minút je zdroj ener­gie na sve­te. 

Renovagen-Roll-889x533

foto: inha­bi­tat

Opro­ti pre­doš­lým pre­nos­ným solár­nym pane­lom má Roll-Array pár roz­ho­du­jú­cich výhod. Zatiaľ čo tie bež­né tre­ba inšta­lo­vať pri­bliž­ne 22 hodín, Roll-Array je roz­lo­že­ný a plne funkč­ný za asi dve minú­ty. Solár­ne pane­ly sú fle­xi­bil­né a rela­tív­ne ľah­ké, vďa­ka čomu sa s nimi dá jed­no­du­cho nará­bať. (Zave­de­nie vraj zvlád­nu dva­ja ľudia.) Tie ostat­né majú väč­ši­nou fix­nú for­mu, s kto­rou sa hýbať nedá a tým pádom a ani vša­de nedos­ta­nú. Roll-Array nie je nároč­ný na ide­ál­ny terén — prá­ve naopak, doká­že sa mu pris­pô­so­biť.

Čo sa týka pre­ná­ša­nia, zvlád­ne ho ten istý džíp so štvor­ko­le­so­vým poho­nom — s pri­po­je­ným pre­nos­ným vozí­kom. Ušet­rí sa teda aj na pali­ve, keď­že iné solár­ne gene­rá­to­ry si vyža­du­jú nároč­nej­ší pre­nos a zapo­je­nie via­ce­rých väč­ších auto­mo­bi­lov.

foto: redak­cia

Po roz­lo­že­ní sa na koniec pane­lo­vé­ho pásu pri­po­jí na potreb­né baté­rie a strie­da­če, kto­ré sa sta­ra­jú o neus­tá­ly tok ener­gie medzi solár­ny­mi recep­tor­mi a zaria­de­nia­mi, kto­ré budú slneč­nú ener­giu kon­ver­to­vať a zbie­rať, neskôr ďalej dis­tri­bu­ovať. Ich strop bude pri­bliž­ne 100 kW gene­ro­va­teľ­nej ener­gie, čo je záro­veň asi 10 krát viac, než doká­žu vyge­ne­ro­vať všet­ky kon­ku­renč­né pre­nos­né solár­ne pane­ly. A pod­ľa Reno­va­ge­nu budú túto hra­ni­cu posú­vať ešte ďalej.

Svo­ju využi­teľ­nosť náj­de Roll-Array zrej­me naj­mä na mies­tach pos­ti­hnu­tých prí­rod­ný­mi ale­bo iný­mi kata­stro­fa­mi, kde z rôz­nych dôvo­dov dočas­ne nemô­žu fun­go­vať bež­né zdro­je elet­ri­ny. Nie je to totiž pro­jekt na sta­ci­onár­ne využí­va­nie. Pri pre­tr­hnu­tých elek­tric­kých drô­toch, zápla­vách, zeme­tra­se­niach, či výpad­koch teda bude môcť situ­áciu zachrá­niť slneč­ná ener­gia — za pred­po­kla­du, že jej bude dosta­tok. Keď­že sú však moder­né solár­ne zaria­de­nia čoraz viac schop­né fun­go­vať aj s menej inten­zív­ny­mi zdroj­mi svet­la, jeho množ­stvo za istú dobu ani nebu­de roz­ho­du­jú­ce.

rolSun

foto: redak­cia

Momen­tál­ne vedie Reno­va­gen pre svoj pro­dukt cro­wd­sour­cin­go­vú kam­paň na strán­ke Cro­wd­cu­be, kde majú zatiaľ vyzbie­ra­nú tak­mer polo­vi­cu (z cel­ko­vej sumy 600,000 libier) a zvy­šok by mali sti­hnúť za 19 dní. Akým­si absurd­ným spô­so­bom sa mi ten­to pro­dukt poná­ša na nedáv­ny vyná­lez mobil­né­ho roz­kla­da­cie­ho plo­tu z diel­ne náš­ho pre­mi­é­ra, no Roll-Array, aspoň čo sa týka šľa­chet­nos­ti úče­lu, urči­te vedie.

Zdroj: Inha­bi­tat, zdroj titul­nej foto­gra­fie: angel inves­tment network

Pridať komentár (0)