Spa­ceX úspeš­ne pri­stál svo­jou Fal­con 9 rake­tou na plá­va­jú­com dro­no­vi!

Filip Mosnár / 9. apríla 2016 / Tech a inovácie

Po tom ako Fal­con 9 v našich noč­ných hodi­nách vzlie­tol, doká­za­li čle­no­via Spa­ceX pri­stáť tou­to rake­tou na plá­va­ju­com dro­no­vi, upro­stred mora! 

Je to po prvý­krát, čo sa spo­loč­nos­ti poda­ril úspech pri­stá­va­nia na dro­no­vi v mori, všet­ky pre­doš­lé poku­sy skon­či­li neús­pe­chom. Ten­to obrov­ský míľ­nik spo­loč­nos­ti len uka­zu­je silu osob­nos­ti Elo­na Mus­ka. Ten­to muž budu­je jeden úspeš­ný pro­jekt za dru­hým, pred pár dňa­mi nová tes­la Model 3, dnes pri­stá­va s rake­tou na mori. Je jed­no­du­cho vod­cov­ským ido­lom našej gene­rá­cie.

Toto je dru­hý prí­pad, kedy spo­loč­nosť doká­za­la s rake­tou pri­stáť. Prvý bol v Decem­bri, keď Fal­con 9 pri­stá­la na pev­nú zem v Cape Cana­ve­ral, pri Flo­ri­de. Spa­ceX už teda doká­že pri­stáť v oboch mož­ných pod­mien­kach, kto­ré si sta­no­vi­la, čo zna­me­ná jedi­né. Opäť sme o krok bliž­šie, res­pek­tí­ve ďalej od Zeme! Spo­loč­nosť môže teraz ušet­riť miliar­dy dolá­rov za rake­ty a inves­to­vať do ďal­šie­ho výsku­mu.

spacex-reusable-rocket-test.0

foto: spa­cex

Pri­stá­tia v oce­áne budú pod­ľa všet­ké­ho pre­fe­ro­va­nej­ším spô­so­bom návra­tu na Zem, podob­ne, ako to pre­fe­ru­je aj NASA. Pýtaš sa, pre­čo? Je pred­sa ľah­šie pri­stáť na pev­nú zem, než na plá­va­jú­ce­ho dro­na v mori. Dôvo­dom je hlav­ne bez­peč­nosť. Šan­ca, že rake­ta explo­du­je je stá­le pomer­ne vyso­ká a na oce­áne spô­so­bí pred­sa menej ško­dy ako nad pev­ni­nou.

Na obráz­ku môžeš vidieť, že Fal­con nevz­liet­ne hore do ves­mí­ru, aby sa potom spus­til dole. Drá­ha rake­ty je skôr para­bo­lou, v hor­nej pozí­cii doj­de k obra­tu, začne sa využí­vať iný druh pali­va, rake­ta začí­na kle­sať a hľa­dá svoj cieľ. V oce­áne sa jej však dron doká­že abso­lút­ne pris­pô­so­biť, čo zni­žu­je množ­stvo potreb­né­ho pali­va.

Snímka obrazovky 2016-04-09 o 11.40.21
To pomô­že ušet­riť ohrom­né penia­ze, keď­že Spa­ceX nemu­sí využí­vať toľ­ko pali­va. V súčas­nos­ti sa naj­viac rakiet stra­tí ale­bo zni­čí hneď po štar­te, prá­ve pre množ­stvo pali­va. Aby si mal pred­sta­vu, nový Fal­con 9 vyj­de na 60 mili­ó­nov dolá­rov, s tým, že na pali­vo potre­bu­je 200 tisíc dolá­rov. Za to by si asi tan­ko­val do kon­ca živo­ta. Pre­zi­dent Spa­ceX, Gwyn­ne Shot­well pred­po­kla­dá, že táto zvý­še­ná využi­teľ­nosť rakiet doká­že zní­žiť výdav­ky o 30%. Hurá do ves­mí­ru!

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: the verge.com

Pridať komentár (0)