Spa­ceX úspešne pri­stál svo­jou Fal­con 9 rake­tou na plá­va­jú­com dro­novi!

Filip Mosnár / 9. apríla 2016 / Tech a inovácie

Po tom ako Fal­con 9 v našich noč­ných hodi­nách vzlie­tol, doká­zali čle­no­via Spa­ceX pri­stáť touto rake­tou na plá­va­ju­com dro­novi, upro­stred mora! 

Je to po prvý­krát, čo sa spo­loč­nosti poda­ril úspech pri­stá­va­nia na dro­novi v mori, všetky pre­došlé pokusy skon­čili neús­pe­chom. Tento obrov­ský míľ­nik spo­loč­nosti len uka­zuje silu osob­nosti Elona Muska. Tento muž buduje jeden úspešný pro­jekt za dru­hým, pred pár dňami nová tesla Model 3, dnes pri­stáva s rake­tou na mori. Je jed­no­du­cho vod­cov­ským ido­lom našej gene­rá­cie.

Toto je druhý prí­pad, kedy spo­loč­nosť doká­zala s rake­tou pri­stáť. Prvý bol v Decem­bri, keď Fal­con 9 pri­stála na pevnú zem v Cape Cana­ve­ral, pri Flo­ride. Spa­ceX už teda dokáže pri­stáť v oboch mož­ných pod­mien­kach, ktoré si sta­no­vila, čo zna­mená jediné. Opäť sme o krok bliž­šie, res­pek­tíve ďalej od Zeme! Spo­loč­nosť môže teraz ušet­riť miliardy dolá­rov za rakety a inves­to­vať do ďal­šieho výskumu.

spacex-reusable-rocket-test.0

foto: spa­cex

Pri­stá­tia v oce­áne budú podľa všet­kého pre­fe­ro­va­nej­ším spô­so­bom návratu na Zem, podobne, ako to pre­fe­ruje aj NASA. Pýtaš sa, prečo? Je predsa ľah­šie pri­stáť na pevnú zem, než na plá­va­jú­ceho drona v mori. Dôvo­dom je hlavne bez­peč­nosť. Šanca, že raketa explo­duje je stále pomerne vysoká a na oce­áne spô­sobí predsa menej škody ako nad pev­ni­nou.

Na obrázku môžeš vidieť, že Fal­con nevz­lietne hore do ves­míru, aby sa potom spus­til dole. Dráha rakety je skôr para­bo­lou, v hor­nej pozí­cii dojde k obratu, začne sa využí­vať iný druh paliva, raketa začína kle­sať a hľadá svoj cieľ. V oce­áne sa jej však dron dokáže abso­lútne pris­pô­so­biť, čo zni­žuje množ­stvo potreb­ného paliva.

Snímka obrazovky 2016-04-09 o 11.40.21
To pomôže ušet­riť ohromné peniaze, keďže Spa­ceX nemusí využí­vať toľko paliva. V súčas­nosti sa naj­viac rakiet stratí alebo zničí hneď po štarte, práve pre množ­stvo paliva. Aby si mal pred­stavu, nový Fal­con 9 vyjde na 60 mili­ó­nov dolá­rov, s tým, že na palivo potre­buje 200 tisíc dolá­rov. Za to by si asi tan­ko­val do konca života. Pre­zi­dent Spa­ceX, Gwynne Shot­well pred­po­kladá, že táto zvý­šená využi­teľ­nosť rakiet dokáže zní­žiť výdavky o 30%. Hurá do ves­míru!

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: the verge.com

Pridať komentár (0)