Spá­nok v práci je odte­raz rea­li­tou!

Rišo Néveri / 24. september 2015 / Tools a produktivita

Poznáš to aj ty. Jedno z miest, kde by si doká­zal v momente zaspať je tvoj pra­covný stôl. Nap Desk pri­šiel s rie­še­ním — pra­cov­ným sto­lom, čo sa behom pár sekúnd pre­mení na posteľ. Poobedná siesta v práci nikdy nebola reál­nej­šia.

Určite si to už zažil. Si v práci, ale tak veľmi túžiš zatvo­riť oči, aspoň na 5 minút. “Bol by som predsa pro­duk­tív­nejší, mal by som lepší deň, viac ener­gie.. po obede treba pokoj!” Takto zrejme roz­mýš­ľajú aj v samot­nom Grécku, kde dizaj­nové štú­dio NL vytvo­rilo pra­covný stôl, v kto­rom sa zamest­na­nec vyspí v pohodlí, bez ruše­nia oko­lia.

Stôl by si zrejme obľú­bili veční wor­ko­ho­lici, medzi kto­rými je pre­spá­vať pod sto­lom veľmi popu­lárne. Robil tak naprí­klad aj Elon Musk, počas vývoja Pay­Palu. Možno by si v tej dobe Nap Desk vychva­ľo­val. S novým sto­lom si odte­raz spá­nok počas pra­cov­nej doby vychut­náš aj v pohodlí. Kým si dávaš “pauzu” kolega môže na tvo­jom stole pokojne pra­co­vať, alebo ho využiť ako ďalší skla­do­vací pries­tor.

Zdroj: boredpanda.com

Pridať komentár (0)