Spo­plat­ne­nie plas­to­vých tašiek vedie k poklesu v ich pou­ží­vaní až o 85%

Timotej Vančo / 9. augusta 2016 / Tech a inovácie

Nie­ktoré štáty bojujú proti zby­toč­nej recyk­lá­cii, vývozu na skládky a vyťa­ho­va­niu plastu z morí pomo­cou poplat­kov. Bude to nie­kedy aj u nás?

Anglicko sa vybralo po sto­pách Škót­ska, Walesu a Sever­ného Írska. Tak­tiež sa stalo posled­ným štá­tom vo Veľ­kej Bri­tá­nii, ktorý pri­jal zákon o pla­tení za plas­tové tašky a vrecká. Podľa nových záko­nov, zave­de­ných v októbri 2015, musí každý maji­teľ veľ­kého obchodné reťazca, ktorý zamest­náva viac ako 250 zamest­nan­cov, účto­vať 5p (0,6 €) za každú plas­tovú ige­litku, ktorú vyho­dia. Výsledky boli po šies­tich mesia­coch ohro­mu­júce.

extra_large-1470058476-cover-image

foto: iflscience.com

V roku 2014 mali oby­va­te­lia Veľ­kej Bri­tá­nie v obcho­doch viac ako 7 miliárd plas­to­vých tašiek. Po zave­dení nového zákona o spo­plat­není, kle­sol ich počet behom najb­liž­ších 6 mesia­cov na 640 mili­ó­nov. Tento 85 % impo­zantný pokles spô­so­bil, že v celom Anglicku ľudia začali pou­ží­vať recyk­lo­vané plas­tové tašky už aj pri náku­poch a iných kaž­do­den­ných čin­nos­tiach.

AM38GT Man looking at bill in grocery store. Image shot 2007. Exact date unknown.foto: coolerlifestyle.com

Tento trend zave­de­nia poplatku 5p (0,6€) za každú plas­tovú tašku, spô­so­bil už pred­tým aj v iných štá­toch veľký pokles v ich pou­ží­vaní. Kon­krétne v Sever­nom Írsku to bolo 71 %, vo Walese 76 % a naj­viac v Škót­sku, 80 %. Dokopy Angli­ča­nia na týchto poplat­koch ušet­rili 30 mili­ó­nov libier (pri­bližne 35 mili­ó­nov eur) a tieto peniaze boli pou­žité na dobré účely, ako naprí­klad cha­ri­ta­tívne čin­nosti alebo zlep­še­nie život­ného pro­stre­dia. Po úspe­chu vo veľ­kých obchod­ných reťaz­coch sú požia­davky na apli­ká­ciu tohto zákona aj pre men­šie pod­niky, tak ako to uro­bili aj v Škót­sku alebo Walese.

499142802

foto:: gettyimages.com

Dúfa sa, že tento štýl zní­že­nia pou­ží­va­nia plastu bude pomá­hať život­nému pro­stre­diu hlavne pri prob­lé­moch s vývo­zom plastu na skládky odpadu, recyk­lá­ciu alebo vyťa­ho­va­nie plastu z morí. Pred­po­kladá sa, že asi 8 až 9 mili­ó­nov ton plastu, skončí každý rok v moriach a oce­ánoch. Nedávna štú­dia dokonca zis­tila, že plast vyro­bený vo Veľ­kej Bri­tá­nii pláva až v mra­zi­vých vodách Arktídy.

shutterstock_129023999-1280x960

foto: salon.com

Bude to zna­me­nať, že náš vzácny pod­mor­ský život bude znova bez­peč­nejší, naše mestá čis­tej­šie a budúce gene­rá­cie nebudú závislé od vyha­dzo­va­nia plas­tov na obrov­ské hory plastu,“ pove­dal minis­ter život­ného pro­stre­dia, The­rese Cof­fey.

zdroj: iflscience.com, zdroj pre­zen­tač­ného obrázku: inquisitr.com, stuff.co.nz

Pridať komentár (0)