Stam­play: prog­ra­mo­va­nie ľahké ako skla­da­nie Lega

Rišo Néveri / 7. október 2014 / Tools a produktivita

Ak ste nie­kedy prog­ra­mo­vali, zrejme ste sa stretli s výrazmi front/back-end prog­ra­mo­va­nie. Ak nie pred­stavte si to takto: front-end je karo­sé­ria a back-end je motor auta. A motor je pravda kom­pli­ko­va­nejší, rov­nako ako back-end… Tento prob­lém sa tím za Stam­play roz­ho­dol vyrie­šiť.

Stam­play ponúka ako rie­še­nie intu­itívne gra­fické roz­hra­nie, v kto­rom si pou­ží­va­teľ pos­kladá fun­kcie webu pomo­cou jed­no­du­chých modu­lov. Každý modul obsa­huje určitú fun­kci­ona­litu ako pri­hla­so­va­nie cez face­book alebo vytvo­re­nie for­mu­lára. Jed­not­livé moduly pou­ží­va­teľ navzá­jom spája, čím vytvára nové, kom­bi­no­vané fun­kci­ona­lity — recepty, podobne ako pri popu­lár­nej appke IFTTT.

Služba je vo svo­jich začiat­koch a mnohí skú­sení prog­ra­má­tori zatiaľ úplne spo­kojní asi nebudú… Už teraz však exis­tuje množ­stvo modu­lov fuk­cií zná­mych API roz­hraní. Moduly a ich kód sa dá čias­točne upra­vo­vať a v budúc­nosti sa plá­nuje aj trh modu­lov, kde by deve­lo­peri mohli svoje moduly a recepty pre­dá­vať a zdie­lať.

Star­tup má do budúcna veľké plány a chce Stam­play zdo­ko­na­liť pre kom­plexný vývoj a nie iba expe­ri­men­to­va­nie. Ak sa im to podarí, prog­ra­mo­va­nie by mohlo byť viac roz­ší­rené a jed­no­duch­šie. Jedná sa o super nápad, ktorý sa oplatí sle­do­vať a pravda vyskú­šať!

Zdroje: stamplay.com, techcrunch.com

Pridať komentár (0)