Star trek zasa o nie­čo bliž­šie k rea­li­te!

Katka Šiborová / 17. augusta 2014 / Tech a inovácie

Izra­el pri­ná­ša ruč­ný spek­tro­me­ter. SCiO: spô­sob ako vedieť viac! 

Smartp­ho­ne vám dá okam­ži­tú odpo­věď na otáz­ku čo si dáť k veče­ri, aký film si pus­tiť, ako sa dostať z bodu A do bodu B, ale pokiaľ ide o pozna­nie toho, s čím sa stre­tá­va­me, pozna­nie fyzi­kál­ne­ho sve­ta, stá­le tápa­me v tme. Pre­to sme vymys­le­li SCiO.“ 

Vyš­šie uve­de­né slo­vá vyslo­vil gene­rál­ny ria­di­teľ izra­el­skej spo­loč­nos­ti Con­su­merP­hy­sics Inc., Dror Sha­ron, kto­ré­ho star­tup SCiO uro­bil die­ru do sve­ta, keď na Kicks­tar­te­ry vyzbie­ral viac než 10-náso­bok poža­do­va­nej sumy. 

SCiO je je vrec­ko­vý mole­ku­lár­ny sen­zor urče­ný na sca­no­va­nie fyzic­kých objek­tov, jed­la, pitia, lie­kov, návy­ko­vých i iných látok, kto­rý nás v rých­los­ti obo­zná­mi s ich che­mic­kým zlo­že­ním. Túto ino­va­tív­nu tech­no­ló­giu sa poda­ri­lo výskum­ní­kom vlo­žiť do roz­me­rov nie väč­ších ako kľú­če od auta a dômy­sel­ne pre­po­jiť s „chyt­rý­mi“ tele­fón­mi. Pou­ži­tie je jed­no­du­ché, zvo­lí­te na svo­jom smartp­ho­ne typ objek­tu, zamie­ri­te naň sen­zor a už zis­ťu­je­te, či Vám nie­kto nie­čo nepri­mie­šal do pitia. 

Krát­ka lek­cia fyzi­ky

Sen­zor využí­va mole­ku­lár­nu spek­tro­met­riu. Kaž­dý objekt má svoj optic­ký pod­pis, kto­rý je zalo­že­ný na vib­rá­ciach mate­riá­lu a inte­rak­cii tých­to vib­rá­cii so svet­lom. SCiO sa skla­dá zo zdro­ju infra­čer­ve­né­ho svet­la a optic­ké­ho sen­zo­ra, kto­rý meria množ­stvo odra­ze­né­ho svet­la od povr­chu tele­sa (ale­bo aj inak, koľ­ko svet­la mate­riál pohl­til), na zákla­de čoho určí, z čoho sa sca­no­va­ný objekt skla­dá.

Veľ­kosť bež­né­ho spek­tor­met­ra sa blí­ži veľ­kos­ti počí­ta­čov a ich cena sa pohy­bu­je v desať tisí­coch dolá­rov. SCiO je mož­né momen­tál­ne zakú­piť za cenu pri­bliž­ne 300 dolá­rov a zmäs­tí sa vám do dla­ne. 

Frek­venč­ný roz­sah zachy­te­ný pomo­cou sen­zo­ra je porov­ná­va­ný v clou­do­vej data­bá­ze, kto­rá sa roz­ši­ru­je s kaž­dým pou­ži­tím sen­zo­ra, a výsle­dok ana­lý­zy sa vám zobra­zí na vašom smartp­ho­ne. Pre tých, kto­rí sa tešia, že pomo­cou sen­zo­ra náj­du na svo­jej záh­ra­de ložis­ko dra­hých kovov, mám smut­nú sprá­vu, aktu­ál­ny pro­to­typ sen­zo­ra je urče­ný pre jed­lo, rast­li­ny, lie­ky, ole­je, ply­ny, plas­ty a dre­vo. Kovy, skrz kto­ré svet­lo nepre­chá­dza (teda nič nepohl­cu­jú a odrá­ža­jú všet­ko) pre spek­tor­met­riu v plá­ne nikdy nebu­dú. 

Sen­zor pre­po­jí­te so svo­jim smartp­ho­nom pomo­cou Blu­e­to­oth 4.0, pri­čom mobil­ná apli­ká­cia sa dá roz­be­hnúť na tele­fó­noch s iOS 5 a viac ale­bo Andro­id 4.3 a viac. Ušet­re­né penia­ze za spek­tor­me­ter tak mož­no inves­to­vať do kom­pa­ti­bil­né­ho tele­fó­na. 

Zdroj: kicks­tar­ter, consumerphysics.com

Pridať komentár (0)