Star trek zasa o niečo bliž­šie k rea­lite!

Katka Šiborová / 17. augusta 2014 / Tech a inovácie

Izrael pri­náša ručný spek­tro­me­ter. SCiO: spô­sob ako vedieť viac! 

Smartp­hone vám dá okam­žitú odpo­věď na otázku čo si dáť k večeri, aký film si pus­tiť, ako sa dostať z bodu A do bodu B, ale pokiaľ ide o pozna­nie toho, s čím sa stre­tá­vame, pozna­nie fyzi­kál­neho sveta, stále tápame v tme. Preto sme vymys­leli SCiO.“ 

Vyš­šie uve­dené slová vyslo­vil gene­rálny ria­di­teľ izra­el­skej spo­loč­nosti Con­su­merP­hy­sics Inc., Dror Sha­ron, kto­rého star­tup SCiO uro­bil dieru do sveta, keď na Kicks­tar­tery vyzbie­ral viac než 10-náso­bok poža­do­va­nej sumy. 

SCiO je je vrec­kový mole­ku­lárny sen­zor určený na sca­no­va­nie fyzic­kých objek­tov, jedla, pitia, lie­kov, návy­ko­vých i iných látok, ktorý nás v rých­losti obo­známi s ich che­mic­kým zlo­že­ním. Túto ino­va­tívnu tech­no­ló­giu sa poda­rilo výskum­ní­kom vlo­žiť do roz­me­rov nie väč­ších ako kľúče od auta a dômy­selne pre­po­jiť s „chyt­rými“ tele­fónmi. Pou­ži­tie je jed­no­du­ché, zvo­líte na svo­jom smartp­hone typ objektu, zamie­rite naň sen­zor a už zis­ťu­jete, či Vám nie­kto niečo nepri­mie­šal do pitia. 

Krátka lek­cia fyziky

Sen­zor využíva mole­ku­lárnu spek­tro­met­riu. Každý objekt má svoj optický pod­pis, ktorý je zalo­žený na vib­rá­ciach mate­riálu a inte­rak­cii týchto vib­rá­cii so svet­lom. SCiO sa skladá zo zdroju infra­čer­ve­ného svetla a optic­kého sen­zora, ktorý meria množ­stvo odra­ze­ného svetla od povr­chu telesa (alebo aj inak, koľko svetla mate­riál pohl­til), na základe čoho určí, z čoho sa sca­no­vaný objekt skladá.

Veľ­kosť bež­ného spek­tor­metra sa blíži veľ­kosti počí­ta­čov a ich cena sa pohy­buje v desať tisí­coch dolá­rov. SCiO je možné momen­tálne zakú­piť za cenu pri­bližne 300 dolá­rov a zmästí sa vám do dlane. 

Frek­venčný roz­sah zachy­tený pomo­cou sen­zora je porov­ná­vaný v clou­do­vej data­báze, ktorá sa roz­ši­ruje s kaž­dým pou­ži­tím sen­zora, a výsle­dok ana­lýzy sa vám zobrazí na vašom smartp­hone. Pre tých, ktorí sa tešia, že pomo­cou sen­zora nájdu na svo­jej záh­rade ložisko dra­hých kovov, mám smutnú správu, aktu­álny pro­to­typ sen­zora je určený pre jedlo, rast­liny, lieky, oleje, plyny, plasty a drevo. Kovy, skrz ktoré svetlo nepre­chá­dza (teda nič nepohl­cujú a odrá­žajú všetko) pre spek­tor­met­riu v pláne nikdy nebudú. 

Sen­zor pre­po­jíte so svo­jim smartp­ho­nom pomo­cou Blu­e­to­oth 4.0, pri­čom mobilná apli­ká­cia sa dá roz­be­hnúť na tele­fó­noch s iOS 5 a viac alebo Android 4.3 a viac. Ušet­rené peniaze za spek­tor­me­ter tak možno inves­to­vať do kom­pa­ti­bil­ného tele­fóna. 

Zdroj: kicks­tar­ter, consumerphysics.com

Pridať komentár (0)