Star­ti­tup a Laun­cher sa stali ofi­ciál­nymi par­tnermi!

Martin Kráľ / 18. júl 2015 / Tools a produktivita

Star­tu­pové a ino­vačné štú­dio LAUN­CHER sa stalo par­tne­rom skve­lého slo­ven­ského pro­jektu Star­ti­tup. Spo­je­nie dvoch sil­ných pro­jek­tov sa zva­žo­valo už dlh­šie, až sa napo­kon stalo sku­toč­nos­ťou. Odte­raz sa spo­lu­práca nie­len pre­hĺbi, ale dosiahne väč­šie roz­mery a mož­nosti, ktoré uľah­čia situ­áciu a samotný roz­beh via­ce­rým nádej­ným mla­dým pod­ni­ka­te­ľom.

Luky, povedz nám, čo ťa prvý krát pri­viedlo do Laun­chera?

Do Laun­cheru som sa dostal viac menej náhodne. Po zalo­žení Star­ti­tup sme samoz­rejme roz­mýš­ľali, čo s ním ďalej a hľa­dali vhod­ných par­tne­rov. Raz som dostal od jed­ného kama­ráta kon­takt na Miša Nešpora, s kto­rým som sa stre­tol práve v Laun­cheri. Mišo je naski­lo­vaný inves­tičný mana­žér v Laun­cheri a cez neho som spoz­nal aj Vik­tora. Po deba­tách s Vik­to­rom pre­sko­čila medzi nami iskra (samoz­rejme len tá star­tu­pová :). Uká­zalo sa, že máme cel­kom podobné ciele a vízie a vieme si navzá­jom pomôcť. Takto vzniklo cel­kom pri­ro­dzené spo­je­nie, ktoré fun­guje zatiaľ per­fektne.

Cel­kovo ľudia a aj atmo­sféra, ktorá je v Laun­cheri, nás pre­sved­čili o tom, že Laun­cher bude pre nás vhod­ným par­tne­rom na našej ceste star­tu­po­vým sve­tom.

Vik­tor, čo bolo štar­té­rom tohto netra­dič­ného pre­po­je­nia pro­jek­tov Laun­cher a Star­ti­tup?

Tak ako Luky pove­dal, prvot­ným impul­zom bola dis­ku­sia o mož­nej spo­lu­práci medzi Micha­lom a Lukym. Rie­šili sa vtedy via­ceré mož­nosti spo­lu­práce od mediál­nej a mar­ke­tin­go­vej pod­pory, vzá­jom­nej pod­pory pro­jek­tov, až po budúce plány roz­voja a expan­zie. Vtedy sme obja­vili via­cero výhod­ných spo­loč­ných syner­gií a dohodli sa, že by stálo za to pre­hĺbiť našu spo­lu­prácu.

Bolo to pre Laun­cher ľahké roz­ho­do­va­nie, skôr samoz­rejmé, alebo to bol nároč­nejší mana­žér­sky roz­ho­do­vací pro­ces?

Roz­hod­nu­tie to nebolo až také ťažké, v prin­cípe nás pre­sved­čili 3 veci:

  1. Vzá­jomné syner­gie, ktoré sme medzi našimi pro­jek­tami našli.
  2. Para­metre, pub­li­kum a čísla Star­ti­tup ako online média ako aj spô­sob práce, ktorú tím pre komu­nitu a svo­jich čita­te­ľov robí.
  3. A samoz­rejme Luky, ktorý podľa nás správ­nym spô­so­bom vybu­do­val prvotný por­tál a médium Star­ti­tup, a ktorý nás pre­sved­čil o tom, že je v jeho schop­nos­tiach posu­núť tento pro­jekt omnoho ďalej.

Akú naj­väč­šiu pri­danú hod­notu tejto kon­krét­nej spo­lu­práce vní­maš ty, ako CEO star­tu­po­vého a ino­vač­ného štú­dia?

Naj­väč­šiu pri­danú hod­notu vidím vo vzá­jom­ných syner­giách. Naše plány s Laun­che­rom sú jed­nak na úrovni sta­tup a ino­vač­ného štú­dia, kedy chceme naše akti­vity ďalej roz­ši­ro­vať o ďal­šie pro­jekty, spo­lu­prácu s ino­vač­nými a ďal­šími etab­lo­va­nými fir­mami, expan­do­vať do zahra­ni­čia, pod­po­ro­vať uni­ver­zitné pro­jekty a ostatné ino­vačné akti­vity. Na ďal­šej úrovni pomá­hame našim pro­jek­tom vyrásť a akce­le­ro­vať tak, aby z nich vzni­kali živo­ta­schopné a samos­tatné firmy, s ino­vač­ným poten­ciá­lom, medzi­ná­rod­nou pôsob­nos­ťou a otvo­rené pre ďal­šie par­tner­stvá a inves­tí­cie. V nepo­sled­nom rade sme chceli poz­dvi­hnúť aj slo­ven­ský star­tu­pový a ino­vačný eko­sys­tém pod­po­rou skve­lého online média.

Naša spo­lu­práca so Star­ti­tup je v oblas­tiach pod­pory zahra­nič­nej expan­zie, zís­ka­va­nie par­tners­tiev a posun ku komerč­nému busi­ness modelu.

A na záver, trošku iná otázka. Čo by si odká­zal všet­kým poten­ci­onál­nym star­tu­pis­tom a novým pro­jek­tom?

Každý začí­na­júci star­tu­pista alebo proste len ten, kto uva­žuje alebo roz­bieha svoje pod­ni­ka­nie potre­buje pre­sved­če­nie, obe­ta­vosť, vytrva­losť, ide­álne aj skú­se­nosti a štas­tie… a samoz­rejme infor­má­cie zo Star­ti­tup!

Vik­to­rovi a Luká­šovi ďaku­jeme za ich krátky roz­ho­vor a držíme novej spo­lu­práci na slo­ven­skej star­tup scéne palce, aby sa zro­dilo čo naj­viac uži­toč­ných a per­spek­tív­nych pro­jek­tov!

Pridať komentár (0)