Star­ti­tup žije!

Luky Gašparík / 25. februára 2014 / Zo Slovenska

Ele­men­tár­nou súčas­ťou budúc­nos­ti je infor­ma­ti­zá­cia — uľah­čo­va­nie si živo­ta pro­stred­níc­tvom nových komu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. Jed­ným z hlav­ných tvor­cov také­ho­to zjed­no­du­šo­va­nia sú star­tu­py.

Časy, kedy bolo pre väč­ši­nu ľudí jedi­ným pod­ni­ka­teľ­ským plá­nom otvo­re­nie kaviar­ne v shop­ping cen­tre, ale­bo vytvo­re­nie zastú­pe­nia pre fir­mu, kto­rá na našom trhu ešte nefi­gu­ro­va­la, sú preč.

Nemys­lím teraz star­tup ako akú­koľ­vek fir­mu, kto­rú nie­kto zalo­ží. Ale ako naozaj novú spo­loč­nosť s ino­va­tív­nym nápa­dom, kto­rá pri­ná­ša zaplá­ta­nie die­ry na trhu. Prí­pad­ne vytvá­ra nový trh. Za jej vzni­kom sto­jí nápad a nad­še­nie malé­ho tímu ľudí. Také­to fir­my sa v posled­ných rokoch roz­bie­ha­jú aj v pod­ni­ka­teľ­skom pries­to­re Slo­ven­ska a Čiech. 

Je to do istej mie­ry zra­ni­teľ­né pod­ni­ka­nie. Je iba v začiat­koch a nemá veľa zdro­jov ani skú­se­nos­tí. Prá­ve pre­to je potreb­né pomôcť si a pod­po­riť sa navzá­jom. Či už ide o penia­ze inves­to­rov, skú­se­nos­ti star­ších mana­žé­rov úspeš­ných firiem, šikov­ných mla­dých ľudí s nad­še­ním a nápad­mi ale­bo iba o spo­loč­ný brains­tor­ming. Všet­ky také­to akti­vi­ty budu­jú komu­ni­tu, star­tu­po­vú komu­ni­tu.

Ľudia sa na Slo­ven­sku a v Čechách stre­tá­va­jú pre­važ­ne v cowor­kin­go­vých cen­trách, či už Con­nect Cowor­king, Hub Pra­ha ale­bo The Spot. Chý­ba však komu­ni­ta, kto­rá by sa stre­tá­va­la onli­ne. Pre­to sme sa roz­hod­li vytvo­riť por­tál Star­ti­tup.

Cie­ľom je, aby sa stal webom, kto­rý ľudia zo star­tup pro­stre­dia (fre­e­lan­ce­ri, inves­to­ri, star­tu­py, nad­šen­ci a ďal­ší…) otvo­ria ako svoj home­pa­ge. Nie pre­to, že to chce­me my, ale pre­to, čo tam náj­du – kva­lit­né a rele­vant­né infor­má­cie, novin­ky, even­ty, fre­e­lan­ce­rov, zoznam star­tu­pov a inves­to­rov a mno­hé iné. A to všet­ko vždy zadar­mo.

Máme víziu, že Star­ti­tup bude komu­ni­tou, kto­rej slo­vo sa bude brať váž­ne. Táto komu­ni­ta by sa v budúc­nos­ti mala stať spo­ľah­li­vým par­tne­rom pre kaž­dé­ho. Či už je to nový člen, kto­rý len zis­ťu­je, čo je star­tup, ale­bo sta­rý har­cov­ník, kto­rý sa bude chce pode­liť o svo­je know-how.

Oddnes Star­ti­tup žije. Pozý­va­me vás — pri­daj­te sa k nám!

Pridať komentár (0)