Star­ti­tup žije!

Luky Gašparík / 25. februára 2014 / Zo Slovenska

Ele­men­tár­nou súčas­ťou budúc­nosti je infor­ma­ti­zá­cia — uľah­čo­va­nie si života pro­stred­níc­tvom nových komu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. Jed­ným z hlav­ných tvor­cov také­hoto zjed­no­du­šo­va­nia sú star­tupy.

Časy, kedy bolo pre väč­šinu ľudí jedi­ným pod­ni­ka­teľ­ským plá­nom otvo­re­nie kaviarne v shop­ping cen­tre, alebo vytvo­re­nie zastú­pe­nia pre firmu, ktorá na našom trhu ešte nefi­gu­ro­vala, sú preč.

Nemys­lím teraz star­tup ako akú­koľ­vek firmu, ktorú nie­kto založí. Ale ako naozaj novú spo­loč­nosť s ino­va­tív­nym nápa­dom, ktorá pri­náša zaplá­ta­nie diery na trhu. Prí­padne vytvára nový trh. Za jej vzni­kom stojí nápad a nad­še­nie malého tímu ľudí. Takéto firmy sa v posled­ných rokoch roz­bie­hajú aj v pod­ni­ka­teľ­skom pries­tore Slo­ven­ska a Čiech. 

Je to do istej miery zra­ni­teľné pod­ni­ka­nie. Je iba v začiat­koch a nemá veľa zdro­jov ani skú­se­ností. Práve preto je potrebné pomôcť si a pod­po­riť sa navzá­jom. Či už ide o peniaze inves­to­rov, skú­se­nosti star­ších mana­žé­rov úspeš­ných firiem, šikov­ných mla­dých ľudí s nad­še­ním a nápadmi alebo iba o spo­ločný brains­tor­ming. Všetky takéto akti­vity budujú komu­nitu, star­tu­povú komu­nitu.

Ľudia sa na Slo­ven­sku a v Čechách stre­tá­vajú pre­važne v cowor­kin­go­vých cen­trách, či už Con­nect Cowor­king, Hub Praha alebo The Spot. Chýba však komu­nita, ktorá by sa stre­tá­vala online. Preto sme sa roz­hodli vytvo­riť por­tál Star­ti­tup.

Cie­ľom je, aby sa stal webom, ktorý ľudia zo star­tup pro­stre­dia (fre­e­lan­ceri, inves­tori, star­tupy, nad­šenci a ďalší…) otvo­ria ako svoj home­page. Nie preto, že to chceme my, ale preto, čo tam nájdu – kva­litné a rele­vantné infor­má­cie, novinky, eventy, fre­e­lan­ce­rov, zoznam star­tu­pov a inves­to­rov a mnohé iné. A to všetko vždy zadarmo.

Máme víziu, že Star­ti­tup bude komu­ni­tou, kto­rej slovo sa bude brať vážne. Táto komu­nita by sa v budúc­nosti mala stať spo­ľah­li­vým par­tne­rom pre kaž­dého. Či už je to nový člen, ktorý len zis­ťuje, čo je star­tup, alebo starý har­cov­ník, ktorý sa bude chce pode­liť o svoje know-how.

Oddnes Star­ti­tup žije. Pozý­vame vás — pri­dajte sa k nám!

Pridať komentár (0)