Star­tup Wee­kend Žilina — 54 hodín, ktoré Ti zme­nia život!

TS / 16. október 2014 / Tools a produktivita

Víkend 7. — 9.11.2014 bude v Žiline už po tre­tí­krát pat­riť Star­tup Wee­kendu. Staň sa súčas­ťou 54-hodi­no­vého dych­be­rú­ceho mara­tónu pre­meny myš­lienky na sku­toč­nosť. Príď, pod­rob svoj nápad skúške, otes­tuj svoje schop­nosti a nauč sa veľa nového. Stret­neme sa v novom cowor­kin­go­vom a pod­ni­ka­teľ­skom cen­tra Banka Žilina. Si oča­ká­vaný!

Uč sa od tých, ktorí uspeli

Začiat­kom novem­bra sa v Žiline opäť začne odpo­čí­ta­vať 54 hodín, ktoré Ti zme­nia život! Hos­tiť podu­ja­tie bude exklu­zívne ešte pár dní pred ofi­ciál­nym otvo­re­ním novu­čičké cowor­kin­gové a pod­ni­ka­teľ­ské cen­trum Banka Žilina. Tretí roč­ník Star­tup Wee­kendu Žilina má ambi­ci­ózny cieľ — spo­jiť ľudí s myš­lien­kami hod­nými šíre­nia a roz­ví­ja­nia s tými, ktorí majú šikovné hlavy (a ruky), a vytvo­riť spo­ločne za jediný víkend jedi­nečné a živo­ta­schopné pro­jekty. Aj tento rok oča­ká­vame dra­vých a kre­a­tív­nych účast­ní­kov, a aj tento rok prídu tí naj­lepší men­tori. Radiť Ti budú Andrej Kiska, Milan Dubec, Vidar Ander­sen, Jaro­slav Ľup­ták, Juraj Masár a ďalší.

Viac než dyna­mický prie­beh

Ak si sa ešte nezú­čast­nil žiad­neho zo Star­tup Wee­ken­dov, určite Ťa prek­vapí inten­zita kaž­dého oka­mihu tohto podu­ja­tia. Tvo­jich 54 hodín odštar­tuje v pia­tok 7. novem­bra o 18.00 hod. Večer začína jed­nou z naj­väč­ších výziev — minú­to­vými pre­zen­tá­ciami nápa­dov. Len toľko času majú autori ideí, aby pre­sved­čili budú­cich čle­nov tímu. Táto časť je verejná, a ak si si nekú­pil lís­tok, ešte stále sa môžeš pri­dať k tímu alebo aj pre­zen­to­vať svoj nápad. Okolo naj­lep­ších myš­lie­nok sa vytvo­ria tímy a začína sa tvrdá drina — pra­cuje sa vo dne aj v noci.

V sobotu sa pri tímoch strie­dajú men­tori z oblasti biz­nisu, mar­ke­tingu a tech­no­ló­gií, kto­rých úlo­hou je tímy naviesť na cestu k úspe­chu. Celý kolo­toč práce, uče­nia, zábavy, únavy aj eufó­rie sa skončí v nedeľu pod­ve­čer finál­nymi pre­zen­tá­ciami a vyhlá­se­ním víťa­zov, kto­rých vybe­rie sta­rost­livo zosta­vená porota odbor­ní­kov a exper­tov z praxe.

Ukáž svoj poten­ciál

Už dnes vieme, že sa môžeme spo­ločne tešiť na ľudí, tímy a pro­jekty, ktoré budú mať poten­ciál. Minulý rok si prvú cenu odnieslo Bee­Safe, nápad, ktorý sa dnes už blíži k svojmu ofi­ciál­nemu spus­te­niu a zís­kal oce­ne­nie The Best Star­tup Award — Audience Cho­ice na podu­jatí V4 Star­tups in the Nether­lands 2014. Bude toh­to­roč­nou jed­not­kou ten Tvoj?

Ak ešte váhaš, príď sa nechať pre­sved­čiť na SW Žilina Warm Up stret­nu­tie 29. októbra na Sta­nici Žilina-Zárie­čie. Spoz­náš minu­lo­roč­ných účast­ní­kov, dozvieš sa odpo­vede na všetky Tvoje otázky, sta­neš sa súčas­ťou ori­gi­nál­nej promo akcie a budeš si môcť pred­nostne kúpiť lís­tky so zľa­vou.

Všetky novinky náj­deš na našom face­bo­oku.

Pridať komentár (0)