Star­tu­pové súťaže sú len mas­te­ním ega, sku­točný biz­nis sa robí pri pre­daji

Martin Bohunický / 9. októbra 2016 / Startupy

Počul si už radu, že ak chceš schud­núť, mal by si to dať všet­kým najavo, naprí­klad sta­tu­som?

Vraj sa tým zavia­žeš “verej­nosti”, a keďže na seba týmto spô­so­bom vyvi­nieš tlak, zís­kaš dosta­točnú moti­vá­ciu na sebe makať. A čo ak ti poviem, že je to bul­šit? Že to fun­guje presne opačne? Že svo­jim záväz­kom verej­nosti a zís­ka­ným uzna­ním dosta­neš pocit, že si už niečo doká­zal a tvoje ego je napl­nené? 

A presne toto sa stalo aj nie­kto­rým slo­ven­ským star­tu­pom.

Iste, star­tu­pové eventy sú super vec, vieš nájsť kopec ľudí na rôzne formy spo­lu­prác, možno náj­deš inšpi­rá­ciu, možno sa proste len naješ. A možno, ale naozaj len možno, vyhráš nejakú medailu a pár gad­ge­tov k tomu.

A vieš čo to zna­mená?

Nič.

Je to úspech? Nie.

Je to zna­me­nie. Je to len zna­me­nie, že si na dob­rej ceste, že tvoj nápad oce­ňujú ľudia, ktorí si niečo v biz­nise pre­ská­kali. Práve si zís­kal neoce­ni­teľný feed­back od ľudí, ku kto­rým by si sa možno za iných okol­ností nedos­tal.

img_0103

foto: blog.lut.fi

Ale vážne, úprimne vážne, ber to ako školu, neber to ako úspech. Vieš o koľ­kých víťa­zoch star­tu­po­vých súťaží na Slo­ven­sku som počul aj o rok? Asi by mi sta­čila jedna ruka. Pre­tože mať naj­lepší nápad nie je úspech. Úspech je prvý pre­daný pro­dukt. Úspech je prvý zaro­bený milión. Úspech je vybu­do­vať star­tup, ktorý niečo zmení. Nie taký, ktorý tvrdí, že niečo zmení.

Nech­cem ťa odra­diť od účasti na kon­fe­ren­ciach a star­tu­po­vých súťa­žiach, práve naopak. Osobne som ich nie­koľko zažil a viem, akú obrov­skú hod­notu môžu ambi­ci­óz­nemu člo­veku ponúk­nuť. Prob­lém je, že sme ich začali brať ako niečo, čo nikdy nemali byť. Súťažný model je síce pekný, dostať nejakú peknú cenu je fajn, ale dôle­žité sú na nej práve tie 2 – 3 dni tvr­dej práce so skú­se­nými men­tormi a ešte dôle­ži­tej­šie tie 2 – 3 roky po súťaži.

Všetko, čo sa v star­tu­po­vom svete sku­točne počíta, je pre­daj. Z pek­nej medaily prvého zamest­nanca ani office neza­pla­tíš.

titulná foto: startuphighway.com

Pridať komentár (0)