Star­tu­po­vé súťa­že sú len mas­te­ním ega, sku­toč­ný biz­nis sa robí pri pre­da­ji

Martin Bohunický / 9. októbra 2016 / Startupy

Počul si už radu, že ak chceš schud­núť, mal by si to dať všet­kým naja­vo, naprí­klad sta­tu­som?

Vraj sa tým zavia­žeš “verej­nos­ti”, a keď­že na seba tým­to spô­so­bom vyvi­nieš tlak, zís­kaš dosta­toč­nú moti­vá­ciu na sebe makať. A čo ak ti poviem, že je to bul­šit? Že to fun­gu­je pres­ne opač­ne? Že svo­jim záväz­kom verej­nos­ti a zís­ka­ným uzna­ním dosta­neš pocit, že si už nie­čo doká­zal a tvo­je ego je napl­ne­né? 

A pres­ne toto sa sta­lo aj nie­kto­rým slo­ven­ským star­tu­pom.

Iste, star­tu­po­vé even­ty sú super vec, vieš nájsť kopec ľudí na rôz­ne for­my spo­lu­prác, mož­no náj­deš inšpi­rá­ciu, mož­no sa pros­te len naješ. A mož­no, ale naozaj len mož­no, vyhráš neja­kú medai­lu a pár gad­ge­tov k tomu.

A vieš čo to zna­me­ná?

Nič.

Je to úspech? Nie.

Je to zna­me­nie. Je to len zna­me­nie, že si na dob­rej ces­te, že tvoj nápad oce­ňu­jú ľudia, kto­rí si nie­čo v biz­ni­se pre­ská­ka­li. Prá­ve si zís­kal neoce­ni­teľ­ný feed­back od ľudí, ku kto­rým by si sa mož­no za iných okol­nos­tí nedos­tal.

img_0103

foto: blog.lut.fi

Ale váž­ne, úprim­ne váž­ne, ber to ako ško­lu, neber to ako úspech. Vieš o koľ­kých víťa­zoch star­tu­po­vých súťa­ží na Slo­ven­sku som počul aj o rok? Asi by mi sta­či­la jed­na ruka. Pre­to­že mať naj­lep­ší nápad nie je úspech. Úspech je prvý pre­da­ný pro­dukt. Úspech je prvý zaro­be­ný mili­ón. Úspech je vybu­do­vať star­tup, kto­rý nie­čo zme­ní. Nie taký, kto­rý tvr­dí, že nie­čo zme­ní.

Nech­cem ťa odra­diť od účas­ti na kon­fe­ren­ciach a star­tu­po­vých súťa­žiach, prá­ve naopak. Osob­ne som ich nie­koľ­ko zažil a viem, akú obrov­skú hod­no­tu môžu ambi­ci­óz­ne­mu člo­ve­ku ponúk­nuť. Prob­lém je, že sme ich zača­li brať ako nie­čo, čo nikdy nema­li byť. Súťaž­ný model je síce pek­ný, dostať neja­kú pek­nú cenu je fajn, ale dôle­ži­té sú na nej prá­ve tie 2 – 3 dni tvr­dej prá­ce so skú­se­ný­mi men­tor­mi a ešte dôle­ži­tej­šie tie 2 – 3 roky po súťa­ži.

Všet­ko, čo sa v star­tu­po­vom sve­te sku­toč­ne počí­ta, je pre­daj. Z pek­nej medai­ly prvé­ho zamest­nan­ca ani offi­ce neza­pla­tíš.

titul­ná foto: startuphighway.com

Pridať komentár (0)