Šuden­tom v Ame­rike pla­tia, aby nepou­ží­vali tele­fón. Fun­go­valo by to na Slo­ven­sku?

Ľubica Mervová / 8. mája 2016 / Tech a inovácie

V roku 2014 dvaja štu­denti Mitch Gard­ner a Rob Richard­son odsle­do­vali, že v škole všetci ich spo­lu­žiaci poze­rajú do tele­fó­nov, smskujú, hrajú sa a nezau­jíma ich, čo uči­te­lia hovo­ria. Tento prob­lém sa samoz­rejme týka mno­hých štá­tov, rov­nako aj Slo­ven­ska. Čím dlh­šie Mitch a Rob nad tým uva­žo­vali, tým boli viac otrá­vení a pove­dali si, že ak môžu tele­fóny spô­so­bo­vať takúto závis­losť, musia ju vedieť tele­fóny aj vyrie­šiť. Vytvo­rili teda apli­ká­ciu Poc­ket Points, ktorá odme­ňuje štu­den­tov za nepou­ží­va­nie svojho tele­fónu v škole.

Sys­tém je napo­jený na GPS, ktoré mapuje areál školy, a teda vypo­číta kedy je štu­dent mimo školy, kde už nie je potrebné, aby apli­ká­cia fun­go­vala. Apli­ká­cia štu­den­tom blo­kuje tele­fón v čase, kým sú v škole a za tento čas zís­ka­vajú body. Tieto body potom môžu spe­ňa­žiť v miest­nych pod­ni­koch a kupo­vať za ne jedlo, kávu či iné nápoje.

Tento sys­tém bol spus­tený v škol­skom are­áli Chico, kde ho začala využí­vať tre­tina štu­den­tov v prie­behu pár týž­dňov. Prek­va­pení výsled­kami, ju spus­tili aj na väč­šej aka­de­mic­kej pôde v Penn State, kde ju pou­ží­vala za nie­koľko týž­dňov opäť asi tre­tina štu­den­tov.

Neskôr sa pomo­cou inves­tora Chrisa Fried­landa apli­ká­cia roz­ší­rila do ďal­ších 100 škôl a jej pou­ží­va­nie dosiahlo tak­mer 50%. Tak­tiež sa im poda­rilo zapo­jiť 1200 pre­vá­dzok, kde sa body dajú uplat­niť, medzi nimi naprí­klad aj Pizza Hut, Star­bucks alebo rôzne inter­ne­tové obchody.

studenti-telefon

foto: today.econn.edu

Bolo by možné tento sys­tém uplat­niť aj na Slo­ven­sku?

V našich ško­lách sa stre­tá­vame s obdob­ným prob­lé­mom. Pred­nášky sú často málo inte­rak­tívne či nezau­jí­mavé a štu­denti obra­cajú svoju pozor­nosť rad­šej na smart­fóny. Ak by za nepou­ží­va­nie tele­fó­nov boli odme­ňo­vaní, určite by mnoho z nich pre­žilo pred­nášku aj bez face­bo­oku, či smsiek a odniesli by si zo školy viac. Navyše by sa základné či stredné školy nemu­seli uchy­ľo­vať k zbie­ra­niu tele­fó­nov pred zača­tím hodiny. Mnohí uči­te­lia to majú vo zvyku, aby ich aspoň časť žia­kov počú­vala. Aj keď v men­ších mes­tách by bol asi väčší prob­lém s uplat­ne­ním zís­ka­ných bodov v miest­nych pod­ni­koch, stále by mohli byť uplat­nené náku­pom cez inter­net.

backpack-1149544__340

foto: thatradiantlife.com

Tento nápad by bol zau­jí­mavý možno aj pre väč­šie slo­ven­ské firmy, ktoré chcú udr­žať pozor­nosť svo­jich zamest­nan­cov, samoz­rejme pokiaľ si ich práca nevy­ža­duje využí­va­nie súkrom­ného tele­fónu na pra­covné účely. Bolo by zau­jí­mavé sle­do­vať, koľko per­cent zamest­nan­cov by apli­ká­ciu využilo, bolo by to však prav­de­po­dobne menej než na ško­lách, keďže mnoho star­ších ľudí smart­fóny nevlastní.

Zatiaľ však táto myš­lienka v našich kon­či­nách znie tro­chu uto­picky. Ak však môžeme mať hyper­loop, môžeme mať aj Poc­ket Points, stačí iba zopár nad­šen­cov, ktorí sa do toho pus­tia.

iphone-smartphone-apps-apple-inc-mobile-phone

foto: twenga.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: time.com

Pridať komentár (0)