Šuden­tom v Ame­ri­ke pla­tia, aby nepou­ží­va­li tele­fón. Fun­go­va­lo by to na Slo­ven­sku?

Ľubica Mervová / 8. mája 2016 / Lifehacking

V roku 2014 dva­ja štu­den­ti Mitch Gard­ner a Rob Richard­son odsle­do­va­li, že v ško­le všet­ci ich spo­lu­žia­ci poze­ra­jú do tele­fó­nov, smsku­jú, hra­jú sa a nezau­jí­ma ich, čo uči­te­lia hovo­ria. Ten­to prob­lém sa samoz­rej­me týka mno­hých štá­tov, rov­na­ko aj Slo­ven­ska. Čím dlh­šie Mitch a Rob nad tým uva­žo­va­li, tým boli viac otrá­ve­ní a pove­da­li si, že ak môžu tele­fó­ny spô­so­bo­vať takú­to závis­losť, musia ju vedieť tele­fó­ny aj vyrie­šiť. Vytvo­ri­li teda apli­ká­ciu Poc­ket Points, kto­rá odme­ňu­je štu­den­tov za nepou­ží­va­nie svoj­ho tele­fó­nu v ško­le.

Sys­tém je napo­je­ný na GPS, kto­ré mapu­je are­ál ško­ly, a teda vypo­čí­ta kedy je štu­dent mimo ško­ly, kde už nie je potreb­né, aby apli­ká­cia fun­go­va­la. Apli­ká­cia štu­den­tom blo­ku­je tele­fón v čase, kým sú v ško­le a za ten­to čas zís­ka­va­jú body. Tie­to body potom môžu spe­ňa­žiť v miest­nych pod­ni­koch a kupo­vať za ne jed­lo, kávu či iné nápo­je.

Ten­to sys­tém bol spus­te­ný v škol­skom are­áli Chi­co, kde ho zača­la využí­vať tre­ti­na štu­den­tov v prie­be­hu pár týž­dňov. Prek­va­pe­ní výsled­ka­mi, ju spus­ti­li aj na väč­šej aka­de­mic­kej pôde v Penn Sta­te, kde ju pou­ží­va­la za nie­koľ­ko týž­dňov opäť asi tre­ti­na štu­den­tov.

Neskôr sa pomo­cou inves­to­ra Chri­sa Fried­lan­da apli­ká­cia roz­ší­ri­la do ďal­ších 100 škôl a jej pou­ží­va­nie dosiah­lo tak­mer 50%. Tak­tiež sa im poda­ri­lo zapo­jiť 1200 pre­vá­dzok, kde sa body dajú uplat­niť, medzi nimi naprí­klad aj Piz­za Hut, Star­bucks ale­bo rôz­ne inter­ne­to­vé obcho­dy.

studenti-telefon

foto: today.econn.edu

Bolo by mož­né ten­to sys­tém uplat­niť aj na Slo­ven­sku?

V našich ško­lách sa stre­tá­va­me s obdob­ným prob­lé­mom. Pred­náš­ky sú čas­to málo inte­rak­tív­ne či nezau­jí­ma­vé a štu­den­ti obra­ca­jú svo­ju pozor­nosť rad­šej na smart­fó­ny. Ak by za nepou­ží­va­nie tele­fó­nov boli odme­ňo­va­ní, urči­te by mno­ho z nich pre­ži­lo pred­náš­ku aj bez face­bo­oku, či smsiek a odnies­li by si zo ško­ly viac. Navy­še by sa základ­né či stred­né ško­ly nemu­se­li uchy­ľo­vať k zbie­ra­niu tele­fó­nov pred zača­tím hodi­ny. Mno­hí uči­te­lia to majú vo zvy­ku, aby ich aspoň časť žia­kov počú­va­la. Aj keď v men­ších mes­tách by bol asi väč­ší prob­lém s uplat­ne­ním zís­ka­ných bodov v miest­nych pod­ni­koch, stá­le by moh­li byť uplat­ne­né náku­pom cez inter­net.

backpack-1149544__340

foto: thatradiantlife.com

Ten­to nápad by bol zau­jí­ma­vý mož­no aj pre väč­šie slo­ven­ské fir­my, kto­ré chcú udr­žať pozor­nosť svo­jich zamest­nan­cov, samoz­rej­me pokiaľ si ich prá­ca nevy­ža­du­je využí­va­nie súkrom­né­ho tele­fó­nu na pra­cov­né úče­ly. Bolo by zau­jí­ma­vé sle­do­vať, koľ­ko per­cent zamest­nan­cov by apli­ká­ciu využi­lo, bolo by to však prav­de­po­dob­ne menej než na ško­lách, keď­že mno­ho star­ších ľudí smart­fó­ny nevlast­ní.

Zatiaľ však táto myš­lien­ka v našich kon­či­nách znie tro­chu uto­pic­ky. Ak však môže­me mať hyper­lo­op, môže­me mať aj Poc­ket Points, sta­čí iba zopár nad­šen­cov, kto­rí sa do toho pus­tia.

iphone-smartphone-apps-apple-inc-mobile-phone

foto: twenga.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: time.com

Pridať komentár (0)