SUNp­lace stôl — vare­nie nikdy nebolo zábav­nej­šie

Michaela Líšková / 6. júna 2016 / Tech a inovácie

Skvelý spô­sob, ako sa zaba­viť pri príp­rave jedla. Alebo si pri tom skrátka pose­dieť.

Nie­kedy sa člo­veku do vare­nia skrátka nechce. Musíš stáť za spo­rá­kom a čakať, kým bude jedlo hotové, hoci si bol na nohách celý deň. Znie ti to pove­dome? SUNp­lace table má rie­še­nie presne na tento druh prob­lému. Jed­no­du­cho si sadni za stôl a daj sa do práce. Áno, pose­diačky. Variť sa dá aj v tejto polohe. Okrem toho bude vare­nie zábava, pre­tože tento pro­dukt, ktorý bol navr­hnutý Fran­ces­cou Lan­za­vec­chia a Hunn Wai, je „solárny stôl na vare­nie“, ktorý bol vytvo­rený tak, aby spá­jal ľudí. A to nie iba počas samot­ného jede­nia, ale počas celého pro­cesu vare­nia. Láska ide cez žalú­dok, pria­teľ­stvo ešte o to viac. Sad­nite si s pria­teľmi pohodlne za stôl a každý sa sústreďte na vlastný kúsok jedla. Vare­nie tak pôjde ako od ruky. Rýchlo, pohodlne, a ešte sa pri tom aj zaba­víte. To už znie ako plán, čo povieš?

fghj

Uži si doma svoje vlastné BBQ (bar­be­que). Vďaka spo­je­niu talian­skeho a sin­ga­pur­ského mys­le­nia dvoch kre­a­tív­nych ľudí vzni­kol tento úžasný kon­cept, ktorý je ako stvo­rený pre domáce pose­de­nia. Skvelý nápad, ako oži­viť každú náv­števu svo­jich pria­te­ľov a ešte viac si užiť čoraz vzác­nej­šie chvíle s blíz­kymi. Čo je na tomto kon­cepte pozo­ru­hodné, je skrátka spô­sob, akým môžeš tovar uva­riť. Zaria­de­nia, ktoré sú pohá­ňané slneč­nou ener­giou, sú oby­čajne veľmi jed­no­du­ché na obsluhu. Takže všetko, čo potre­bu­ješ, je kon­cen­trá­cia svetla, na čo slú­žia fres­ne­love šošovky, ktoré zohrie­vajú lia­ti­nový povrch tým, že kon­cen­trujú slnečnú ener­giu a pre­sme­rujú ju presne tam, kde je potrebná.

Sunplace-solar-cooking-table-5-1020x610

Vďaka tomu si môžeš užiť skvelé jedlo, ktoré si pri­pra­víš buď sám, alebo s rodi­nou či pria­teľmi. Tento tovar patrí medzi „green“ pro­dukty, takže ušet­ríš aj na plyne. Skrátka skvelá vychy­távka, ktorá má veľký poten­ciál nie len na prí­pavu jedla, ale aj šet­re­nie a skvelú zábavu. Pre extra ochranu ale nesmieme zabud­núť na špe­ciálne ruka­vice a oku­liare, kto­rých nose­nie sa vyža­duje pri kaž­dom pou­žití tejto BBQ párty špe­cia­litky. Bez­peč­nosť je prvo­radá.
Tlies­kame a dúfame, že sa SUNp­lace table bude tešiť veľ­kej obľube.

Sunplace-solar-cooking-table-6-1020x610

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)