SUNp­la­ce stôl — vare­nie nikdy nebo­lo zábav­nej­šie

Michaela Líšková / 6. júna 2016 / Tech a inovácie

Skve­lý spô­sob, ako sa zaba­viť pri príp­ra­ve jed­la. Ale­bo si pri tom skrát­ka pose­dieť.

Nie­ke­dy sa člo­ve­ku do vare­nia skrát­ka nech­ce. Musíš stáť za spo­rá­kom a čakať, kým bude jed­lo hoto­vé, hoci si bol na nohách celý deň. Znie ti to pove­do­me? SUNp­la­ce tab­le má rie­še­nie pres­ne na ten­to druh prob­lé­mu. Jed­no­du­cho si sad­ni za stôl a daj sa do prá­ce. Áno, pose­diač­ky. Variť sa dá aj v tej­to polo­he. Okrem toho bude vare­nie zába­va, pre­to­že ten­to pro­dukt, kto­rý bol navr­hnu­tý Fran­ces­cou Lan­za­vec­chia a Hunn Wai, je „solár­ny stôl na vare­nie“, kto­rý bol vytvo­re­ný tak, aby spá­jal ľudí. A to nie iba počas samot­né­ho jede­nia, ale počas celé­ho pro­ce­su vare­nia. Lás­ka ide cez žalú­dok, pria­teľ­stvo ešte o to viac. Sad­ni­te si s pria­teľ­mi pohodl­ne za stôl a kaž­dý sa sústreď­te na vlast­ný kúsok jed­la. Vare­nie tak pôj­de ako od ruky. Rých­lo, pohodl­ne, a ešte sa pri tom aj zaba­ví­te. To už znie ako plán, čo povieš?

fghj

Uži si doma svo­je vlast­né BBQ (bar­be­que). Vďa­ka spo­je­niu talian­ske­ho a sin­ga­pur­ské­ho mys­le­nia dvoch kre­a­tív­nych ľudí vzni­kol ten­to úžas­ný kon­cept, kto­rý je ako stvo­re­ný pre domá­ce pose­de­nia. Skve­lý nápad, ako oži­viť kaž­dú náv­šte­vu svo­jich pria­te­ľov a ešte viac si užiť čoraz vzác­nej­šie chví­le s blíz­ky­mi. Čo je na tom­to kon­cep­te pozo­ru­hod­né, je skrát­ka spô­sob, akým môžeš tovar uva­riť. Zaria­de­nia, kto­ré sú pohá­ňa­né slneč­nou ener­gi­ou, sú oby­čaj­ne veľ­mi jed­no­du­ché na obslu­hu. Tak­že všet­ko, čo potre­bu­ješ, je kon­cen­trá­cia svet­la, na čo slú­žia fres­ne­lo­ve šošov­ky, kto­ré zohrie­va­jú lia­ti­no­vý povrch tým, že kon­cen­tru­jú slneč­nú ener­giu a pre­sme­ru­jú ju pres­ne tam, kde je potreb­ná.

Sunplace-solar-cooking-table-5-1020x610

Vďa­ka tomu si môžeš užiť skve­lé jed­lo, kto­ré si pri­pra­víš buď sám, ale­bo s rodi­nou či pria­teľ­mi. Ten­to tovar pat­rí medzi „gre­en“ pro­duk­ty, tak­že ušet­ríš aj na ply­ne. Skrát­ka skve­lá vychy­táv­ka, kto­rá má veľ­ký poten­ciál nie len na prí­pa­vu jed­la, ale aj šet­re­nie a skve­lú zába­vu. Pre extra ochra­nu ale nesmie­me zabud­núť na špe­ciál­ne ruka­vi­ce a oku­lia­re, kto­rých nose­nie sa vyža­du­je pri kaž­dom pou­ži­tí tej­to BBQ pár­ty špe­cia­lit­ky. Bez­peč­nosť je prvo­ra­dá.
Tlies­ka­me a dúfa­me, že sa SUNp­la­ce tab­le bude tešiť veľ­kej obľu­be.

Sunplace-solar-cooking-table-6-1020x610

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)