Švéd­ska pod­pora slo­ven­ského pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia pomáha vybu­do­vať nový inku­bá­tor v Koši­ciach

Rišo Néveri / 20. mája 2015 / Tools a produktivita

V Bra­ti­slave sa dnes konal Slo­ven­sko-švéd­sky semi­nár veno­vaný téme ino­vá­cie. Semi­nár sa konal pri prí­le­ži­ťosti náv­števy štát­neho tajom­níka švéd­skeho minis­ter­stva pre pod­ni­ka­nie a ino­vá­cie Oscara Stens­tröma na Slo­ven­sku. V čase semi­náru sa usku­toč­nili aj dva tla­čové brí­fingy, na kto­rých Tech­nická uni­ver­zita v Koši­ciach v spo­lu­práci so švéd­skou spo­loč­nos­ťou Saab AB pred­sta­vily pro­jekt slo­ven­sko-švéd­skej spo­lu­práce v ino­vač­nom sek­tore a hlavný hosť semi­náru Oscar Stens­tröm infor­mo­val o pri­ori­tách švéd­skej vlády v oblasti ino­vá­cií a mož­nos­tiach pre­hl­bo­va­nia slo­ven­sko-švéd­skej spo­lu­práce.

Na východe Slo­ven­ska ras­tie zo spo­lu­práce Tech­nic­kej uni­ver­zity v Koši­ciach a švéd­skej spo­loč­nosti Saab AB uni­ver­zitný pod­ni­ka­teľ­ský inku­bá­tor. Pro­jekt je finan­co­vaný Európ­skou úniou a jeho hlav­ným cie­ľom je pod­pora a urých­le­nie vývoja nových spo­loč­ností. TUKE bola spo­loč­nos­ťou Saab pova­žo­vaná za výbor­ného kan­di­dáta pre pro­jekt tohto zámeru, roz­hodla sa preto pomôcť uni­ver­zite inku­bá­tor vybu­do­vať poskyt­nu­tím potreb­ného know-how v spo­lu­práci so švéd­skym inku­bá­to­rom Lead. Vďaka tejto spo­lu­práci sa inku­bá­tor na východe vybu­duje za výrazne kratší čas a oproti vzniku prvých inku­bá­to­rov sa z via­ce­rých rokov stane pri­bližne 5 mesia­cov.

Men­tori inku­bá­tora sa zúčast­nili via­ce­rých works­ho­pov, čím zís­kali reálne skú­se­nosti potrebné k pod­pore budú­cich pod­ni­ka­te­ľov. Star­tupy okrem iného zís­kajú aj pomoc pri vstupe na slo­ven­ský a medzi­ná­rodný trh, hľa­daní inves­to­rov a budo­vaní spo­loč­ností. Na pro­jekte spo­lu­pra­cujú aj Pre­šov­ská uni­ver­zita v Pre­šove a Uni­ver­zita Pavla Jozefa Šafá­rika v Koši­ciach, čím sa výrazne zvýši počet štu­den­tov, ktorí majú mož­nosť dostať sa do inku­bá­tora. Podľa Saab AB a TUKE inku­bá­tor a podobné pro­jekty výrazne pod­po­ria košický región, jeho uni­ver­zity a poskytnú budú­cim pod­ni­ka­te­ľom nové a hlavne lep­šie prí­le­ži­tosti.

Dr.h.c. Prof. Ing. Anton Čižmár, rektor TUKE Dr.h.c. Prof. Ing. Anton Čižmár, rektor TUKE Dr.h.c. Prof. Ing. Anton Čižmár, rektor TUKE

Chce to zme­niť kul­túru mys­le­nia na uni­ver­zi­tách.“, hovoríDr.h.c. Prof. Ing. Anton Čiž­már, rektor TUKE a vyz­dvi­huje ďaľ­šie akti­vity uni­ver­zity na pod­poru star­tu­pov „Na Tech­nic­kej uni­ver­zite v Koši­ciach sa tak­tiež nachá­dza Star­tup cen­trum, v kto­rom sa už nájdu prvé usi­lovne pra­cu­júce tímy“. Saab chce dlho­dobo pod­po­ro­vať slo­ven­ské ino­vačné pro­stre­die, čo by malo dopo­môcť aj k pozi­tív­nym zme­nám v slo­ven­skej legis­la­tíve, pre lep­šie pod­mienky inku­bá­to­rov.

Štátny tajom­ník švéd­skeho minis­ter­stva pre pod­ni­ka­nie a ino­vá­cie Oscar Stens­tröm tak­tiež vyz­dvi­hol vidi­teľné pozi­tívne zmeny v slo­ven­skom pod­ni­ka­teľ­skom pro­stredí a naz­na­čil budúcu spo­lu­prácu medzi našimi kra­ji­nami. Podľa minis­tra Švéd­sko a Slo­ven­sko zdie­ľajú rov­naké ambí­cie viesť otvo­rený obchod, ino­vo­vať a roz­ši­ro­vať prie­my­sel. Na otázku kľú­čo­vého roz­dielu medzi slo­ven­skými a švéd­skymi
star­tu­pis­tami a čo nám na Slo­ven­sku stále chýba, aby sme sa posu­nuli ďalej sme bohu­žiaľ nedos­tali bliž­šiu odpo­veď.

Zdroje: www.tuke.sk

Pridať komentár (0)