Švéd­sky foto­graf sa 12 rokov veno­val foto­gra­fo­va­niu vzniku života

vedelisteze.sk / 21. septembra 2016 / Zaujímavosti

Kniha A Child Is Born od Len­narta Nill­sona vyšla už v roku 1965.

Tieto viac ako 40 ročné snímky sú fas­ci­nu­júce aj dnes. Foto­gra­fie boli v tom istom roku pub­li­ko­vané aj v časo­pise Life , čo spô­so­bilo knihe neví­daný roz­ruch. Počas nie­koľ­kých dní od ich uve­rej­ne­nia, sa vypre­dal náklad ôsmich mili­ó­nov kusov.

Nie­ktoré z týchto sní­mok boli nado­bud­nuté s bež­nými kame­rami s makro objek­tívmi, zatiaľ čo iné boli zho­to­vené pomo­cou endo­skopu.

Všetko začína nevinne

z1
foto: Len­nart Nill­son

z2

foto: Len­nart Nill­son

O dva týždne neskôr

z3

foto: Len­nart Nill­son

28 dní – Čo je to za rybka?

z4

foto: Len­nart Nill­son

Päť týž­dňov. Embryo je pri­bližne 9 mm dlhé. Tvár sa vyvíja…

z5

foto: Len­nart Nill­son

Osem týž­dňov. Rýchlo ras­túce embryo je dobre chrá­nené

z6

foto: Len­nart Nill­son

10 týž­dňov – už sa tam čosi podobá 

z7

foto: Len­nart Nill­son

z8

foto: Len­nart Nill­son

z9

foto: Len­nart Nill­son

18 týž­dňov

z10

foto: Len­nart Nill­son

20 týž­dňov je 20 cen­ti­met­rov

z11

foto: Len­nart Nill­son

Šiesty mesiac

z12
foto: Len­nart Nill­son

O chvíľu je vonku…

z13

foto: Len­nart Nill­son

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)