Švéd­sky foto­graf sa 12 rokov veno­val foto­gra­fo­va­niu vzni­ku živo­ta

vedelisteze.sk / 21. septembra 2016 / Zaujímavosti

Kni­ha A Child Is Born od Len­nar­ta Nill­so­na vyšla už v roku 1965.

Tie­to viac ako 40 roč­né sním­ky sú fas­ci­nu­jú­ce aj dnes. Foto­gra­fie boli v tom istom roku pub­li­ko­va­né aj v časo­pi­se Life , čo spô­so­bi­lo kni­he neví­da­ný roz­ruch. Počas nie­koľ­kých dní od ich uve­rej­ne­nia, sa vypre­dal náklad ôsmich mili­ó­nov kusov.

Nie­kto­ré z tých­to sní­mok boli nado­bud­nu­té s bež­ný­mi kame­ra­mi s mak­ro objek­tív­mi, zatiaľ čo iné boli zho­to­ve­né pomo­cou endo­sko­pu.

Všet­ko začí­na nevin­ne

z1
foto: Len­nart Nill­son

z2

foto: Len­nart Nill­son

O dva týžd­ne neskôr

z3

foto: Len­nart Nill­son

28 dní – Čo je to za ryb­ka?

z4

foto: Len­nart Nill­son

Päť týž­dňov. Embryo je pri­bliž­ne 9 mm dlhé. Tvár sa vyví­ja…

z5

foto: Len­nart Nill­son

Osem týž­dňov. Rých­lo ras­tú­ce embryo je dob­re chrá­ne­né

z6

foto: Len­nart Nill­son

10 týž­dňov – už sa tam čosi podo­bá 

z7

foto: Len­nart Nill­son

z8

foto: Len­nart Nill­son

z9

foto: Len­nart Nill­son

18 týž­dňov

z10

foto: Len­nart Nill­son

20 týž­dňov je 20 cen­ti­met­rov

z11

foto: Len­nart Nill­son

Šies­ty mesiac

z12
foto: Len­nart Nill­son

O chví­ľu je von­ku…

z13

foto: Len­nart Nill­son

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)