Svet novo­do­bých webov = 9x9 pixe­lov!

Nikola Tokárová / 23. apríla 2016 / Lifehacking

Keď pred 15 rok­mi pred­sta­vil Ste­ve Jobs iPod, pre­zen­to­val ho ako 1000 pes­ni­čiek v tvo­jom vrec­ku. V súčas­nos­ti ti len apli­ká­cia Spo­ti­fy umož­ní prí­stup k viac ako 30 mili­ó­nom pes­ni­čiek.

Apli­ká­cie sú magic­ký­mi tla­čid­la­mi, kto­rých exis­tu­je viac ako 1.6 mili­ó­nov a slú­žia na všet­ko mož­né. App­le sa dokon­ca roz­ho­dol vytvo­riť mar­ke­tin­go­vú kam­paň posta­ve­nú prá­ve na množ­stve apli­ká­cii so slo­ga­nom: “The­re is an app for that.“

Ak si mys­líš, že kaž­dý člo­vek pou­ží­va desiat­ky apli­ká­cií, kto­ré má non-stop zapnu­té na tele­fó­ne, mýliš sa. Len osem rokov po spus­te­ní app­les­to­re väč­ši­na z nás využí­va bež­ne iba 5 až 10 apli­ká­cií.

3048852-poster-p-1-spotify-discover

foto: fastcompany.com

Pre vývo­já­rov to zna­me­ná, že ak pra­cu­jú na apli­ká­cii, mali by sa čo naj­viac sna­žiť, aby sa sta­li apli­ká­ci­ou, kto­rú budú mať ľudia na domá­cej obra­zov­ke.

Všet­ka sna­ha je teda vytvo­riť jedi­neč­né, pote­šu­jú­ce 120x120 pixe­lo­vé tla­čid­lo, kto­ré môže koho­koľ­vek tele­por­to­vať z nudy do nové­ho ves­mí­ru, či už hudob­né­ho, ale­bo také­ho v kto­rom môžeš fotiť na jeden z naj­men­ších foťá­kov, či také­ho, v kto­rom si môžeš dohod­núť stret­nu­tie s jed­ným z 10 000 par­tne­rov v tvo­jom oko­lí.

ad_196788012

foto: metro.co.uk

Ak máš šťas­tie, pre­daj toh­to “magic­ké­ho tla­čid­la” môže tebe a tvo­jim 54 najb­liž­ším pria­te­ľom zaro­biť tak­mer 20 miliárd dolá­rov (kúpa apli­ká­cie What­sApp face­bo­okom).

V 90.rokoch sa všet­ko sústre­ďo­va­lo do web­strá­nok, kto­ré mali spá­jať via­ce­ro úče­lov a zastá­va­li fun­kcie spra­vo­daj­stva, mai­lu, pred­po­ve­de poča­sia a zába­vy.

Odvte­dy sa toho však veľa zme­ni­lo. Uve­do­mi­li sme si, že v mno­hých prí­pa­doch je prá­ve špe­cia­li­zá­cia kľú­čom k vytvo­re­niu veľ­ké­ho biz­ni­su. Za prí­klad môže­me pou­žiť Goog­le, kto­ré­ho domov­ská strán­ka sa za 20 rokov zme­ni­la len mini­mál­ne a to za úče­lom zjed­no­du­šo­va­nia.

Opa­kom sa sta­lo Yahoo, kto­ré svo­ju hod­no­tu stá­le zni­žu­je. Ich web­di­zajn išiel opač­nou tra­jek­tó­ri­ou ako Goog­le a neus­tá­le pri­bú­da­jú nové roz­ší­re­nia.

1-rAtulVaRj0_uLLe0jyOxlg

foto: medium.com

Cha­rak­ter, štýl, pro­dukt, vo všet­kom v súčas­nos­ti pre­vlá­da trend úpl­nej jed­no­du­chos­ti.

Väč­ši­na ľudí (nie pro­fe­si­oná­li, kto­rí si zará­ba­jú prá­cou na počí­ta­či) pou­ží­va už svo­je smart­fó­ny ako pri­már­ne zaria­de­nie a brá­nu do sve­ta inter­ne­tu, čím sa zmen­ši­la prie­mer­ná veľ­kosť obra­zo­viek a záro­veň plo­cha, na kto­rej musia vývo­já­ri a služ­by posky­to­vať svoj obsah a infor­má­cie. Aj toto je dôvod, pre­čo je dnes jed­no­du­chosť cie­ľom.

Pred­stav si naprí­klad logo Face­bo­oku. Vyze­rá dob­re aj vo veľ­kom, ale vieš ho jed­no­znač­ne rozo­znať aj v malom for­má­te. Ak budeš nabu­dú­ce pra­co­vať na novej strán­ke ale­bo vytvá­ra­ní pro­duk­tu, pou­va­žuj nad pra­vid­lom 9x9: ak je tvoj dizajn prí­liš kom­pli­ko­va­ný na to, aby sa dal iden­ti­fi­ko­vať v 9x9 pixe­loch, prav­de­po­dob­ne je prí­liš kom­pli­ko­va­ný na to, aby mohol fun­go­vať u ľudí. Je úžas­né, koľ­ko infor­má­cií doká­žeš vtes­nať do mriež­ky o veľ­kos­ti 9x9 pixe­lov.

social-media-mobile-apps-ss-1920

foto: marketingland.com

Toto pra­vid­lo však neza­ru­ču­je úspech. Exis­tu­je stá­le množ­stvo firiem, kto­rých logo sa na 9x9 zmen­šiť nedá a napriek tomu ich všet­ci rozo­zná­va­jú. Sú to naprí­klad Ama­zon, You­tu­be, MSN, Lin­ke­dIn, či eBay. Ama­zon so svo­jim slo­ga­nom The eve­ryt­hing sto­re by ani nebo­lo mož­né repre­zen­to­vať jed­no­du­cho.

Ak teda roz­bie­haš dizajn pro­duk­tu od nuly, pou­va­žuj nad jed­no­du­chos­ťou, kto­rá sa zmes­tí do 81 pixe­lov.

Celý 9x9 pro­jekt si môžeš pozrieť tu.

Zdroj: Daniel Eck­ler, medium.com, zdroj titul­nej foto: marketingland.com

Pridať komentár (0)