Svet novo­do­bých webov = 9x9 pixe­lov!

Nikola Tokárová / 23. apríla 2016 / Tools a produktivita

Keď pred 15 rokmi pred­sta­vil Steve Jobs iPod, pre­zen­to­val ho ako 1000 pes­ni­čiek v tvo­jom vrecku. V súčas­nosti ti len apli­ká­cia Spo­tify umožní prí­stup k viac ako 30 mili­ó­nom pes­ni­čiek.

Apli­ká­cie sú magic­kými tla­čid­lami, kto­rých exis­tuje viac ako 1.6 mili­ó­nov a slú­žia na všetko možné. Apple sa dokonca roz­ho­dol vytvo­riť mar­ke­tin­govú kam­paň posta­venú práve na množ­stve apli­ká­cii so slo­ga­nom: “There is an app for that.“

Ak si mys­líš, že každý člo­vek pou­žíva desiatky apli­ká­cií, ktoré má non-stop zapnuté na tele­fóne, mýliš sa. Len osem rokov po spus­tení app­les­tore väč­šina z nás využíva bežne iba 5 až 10 apli­ká­cií.

3048852-poster-p-1-spotify-discover

foto: fastcompany.com

Pre vývo­já­rov to zna­mená, že ak pra­cujú na apli­ká­cii, mali by sa čo naj­viac sna­žiť, aby sa stali apli­ká­ciou, ktorú budú mať ľudia na domá­cej obra­zovke.

Všetka snaha je teda vytvo­riť jedi­nečné, pote­šu­júce 120x120 pixe­lové tla­čidlo, ktoré môže koho­koľ­vek tele­por­to­vať z nudy do nového ves­míru, či už hudob­ného, alebo takého v kto­rom môžeš fotiť na jeden z naj­men­ších foťá­kov, či takého, v kto­rom si môžeš dohod­núť stret­nu­tie s jed­ným z 10 000 par­tne­rov v tvo­jom okolí.

ad_196788012

foto: metro.co.uk

Ak máš šťas­tie, pre­daj tohto “magic­kého tla­čidla” môže tebe a tvo­jim 54 najb­liž­ším pria­te­ľom zaro­biť tak­mer 20 miliárd dolá­rov (kúpa apli­ká­cie What­sApp face­bo­okom).

V 90.rokoch sa všetko sústre­ďo­valo do web­strá­nok, ktoré mali spá­jať via­cero úče­lov a zastá­vali fun­kcie spra­vo­daj­stva, mailu, pred­po­vede poča­sia a zábavy.

Odvtedy sa toho však veľa zme­nilo. Uve­do­mili sme si, že v mno­hých prí­pa­doch je práve špe­cia­li­zá­cia kľú­čom k vytvo­re­niu veľ­kého biz­nisu. Za prí­klad môžeme pou­žiť Google, kto­rého domov­ská stránka sa za 20 rokov zme­nila len mini­málne a to za úče­lom zjed­no­du­šo­va­nia.

Opa­kom sa stalo Yahoo, ktoré svoju hod­notu stále zni­žuje. Ich web­di­zajn išiel opač­nou tra­jek­tó­riou ako Google a neus­tále pri­bú­dajú nové roz­ší­re­nia.

1-rAtulVaRj0_uLLe0jyOxlg

foto: medium.com

Cha­rak­ter, štýl, pro­dukt, vo všet­kom v súčas­nosti pre­vláda trend úpl­nej jed­no­du­chosti.

Väč­šina ľudí (nie pro­fe­si­onáli, ktorí si zará­bajú prá­cou na počí­tači) pou­žíva už svoje smart­fóny ako pri­márne zaria­de­nie a bránu do sveta inter­netu, čím sa zmen­šila prie­merná veľ­kosť obra­zo­viek a záro­veň plo­cha, na kto­rej musia vývo­jári a služby posky­to­vať svoj obsah a infor­má­cie. Aj toto je dôvod, prečo je dnes jed­no­du­chosť cie­ľom.

Pred­stav si naprí­klad logo Face­bo­oku. Vyzerá dobre aj vo veľ­kom, ale vieš ho jed­no­značne rozo­znať aj v malom for­máte. Ak budeš nabu­dúce pra­co­vať na novej stránke alebo vytvá­raní pro­duktu, pou­va­žuj nad pra­vid­lom 9x9: ak je tvoj dizajn prí­liš kom­pli­ko­vaný na to, aby sa dal iden­ti­fi­ko­vať v 9x9 pixe­loch, prav­de­po­dobne je prí­liš kom­pli­ko­vaný na to, aby mohol fun­go­vať u ľudí. Je úžasné, koľko infor­má­cií doká­žeš vtes­nať do mriežky o veľ­kosti 9x9 pixe­lov.

social-media-mobile-apps-ss-1920

foto: marketingland.com

Toto pra­vidlo však neza­ru­čuje úspech. Exis­tuje stále množ­stvo firiem, kto­rých logo sa na 9x9 zmen­šiť nedá a napriek tomu ich všetci rozo­zná­vajú. Sú to naprí­klad Ama­zon, You­tube, MSN, Lin­ke­dIn, či eBay. Ama­zon so svo­jim slo­ga­nom The eve­ryt­hing store by ani nebolo možné repre­zen­to­vať jed­no­du­cho.

Ak teda roz­bie­haš dizajn pro­duktu od nuly, pou­va­žuj nad jed­no­du­chos­ťou, ktorá sa zmestí do 81 pixe­lov.

Celý 9x9 pro­jekt si môžeš pozrieť tu.

Zdroj: Daniel Eck­ler, medium.com, zdroj titul­nej foto: marketingland.com

Pridať komentár (0)