Swift je naj­rých­lej­šie ras­tú­cim jazy­kom!

Marek Schwarz / 19. január 2015 / Tools a produktivita

Bude tomu bez­mála osem mesia­cov, čo Apple vydal svoj prog­ra­mo­vací jazyk Swift. Pred­sta­ve­nie uro­bil 2. júna minu­lého roka na WWDC 2014 spo­ločne s novými ope­rač­nými sys­té­mami iOS 8 a OS X Yose­mite. Jed­nalo sa o abso­lútne neča­kaný krok zo strany Apple, pre­tože vlastný prog­ra­mo­vací jazyk spo­loč­nosti nikto neča­kal.

Vývoj Swiftu začal pri­bližne v polo­vici roku 2010, teda v čase, keď bol abso­lút­nou novin­kou iPhone 4. Dnes však vďaka spo­loč­nosti Red­monk zis­ťu­jeme, že Swift sa stáva veľmi popu­lár­nym prog­ra­mo­va­cím jazy­kom.

Red­monk totiž vyhlá­sil, že Apple Swift počas dvoch štvrť­ro­kov pre­sko­čil 46 miest v oblasti prog­ra­mo­va­cích jazy­kov a dostal sa do prvej štvr­tiny medzi najob­lú­be­nej­šie jazyky, čo je podľa vyjad­re­nia Red­monk bez­pre­ce­dentné v porov­naní s inými jazykmi.

Za výrazný skok bol totiž dote­raz pova­žo­vaný posun pri­bližne o 5 až 10 miest v reb­ríčku. Swift sa teraz nachá­dza na 22. mieste a pred ním sú naprí­klad jazyky ako JavaSc­ript, Pyt­hon, Java, PHP, C #, C ++ a v nepo­sled­nom rade samoz­rejme tiež Objec­tive C, z kto­rého Swift vychá­dza a je tak v pod­state jeho nástup­com.

zdroj: zive.cz

Pridať komentár (0)