Sys­tém Ded­rone chráni vzdušný pries­tor pred cudzími dronmi

Petr Smejkal / 18. októbra 2016 / Startupy

Jed­nou z naj­rých­lej­šie sa roz­ras­ta­jú­cich odvetví je bez­po­chyby vývoj letec­kých dro­nov. Drony sú výkon­nej­šie a doko­na­lej­šie, čím sa ich účin­nosť rapídne zvy­šuje, no zna­mená to tiež viac prí­le­ži­tostí k ich zne­uži­tiu ku kri­mi­nál­nym úče­lom. Sys­tém Ded­rone sa však vie so všet­kým vyspo­ria­dať.

Ded­rone je úspešný zahra­ničný star­tup, kto­rého zakla­da­te­lia sa sna­žili rea­go­vať na dnes už neu­dr­ža­teľnú situ­áciu okolo dro­nov. Z pôvodne sla­bých a nesta­bil­ných pro­to­ty­pov sa totiž stali výkonné a ľah­šie ovlá­da­teľné stroje, ktoré môžu slú­žiť – a bohu­žiaľ tiež často slú­žia – k pácha­niu trest­nej čin­nosti. Na ofi­ciál­nych strán­kach Ded­rone sme upo­zor­není na to, že si v súčas­nej dobe môže prak­ticky každý kúpiť výkonný dron na inter­nete alebo v elek­tre, s kto­rým môže následne páchať naj­rôz­nej­šie ile­gálne čin­nosti.

dedrone_image

Súčasné drony totiž dis­po­nujú vyspe­lej­šími tech­no­ló­giami, takže nie je prob­lém naprí­klad pou­žiť auto­pi­lota za pod­pory sys­tému GPS, čím je možné dostať sa do vopred dohod­nu­tého cieľa, a potom sa bez­pečne vrá­tiť na miesto vzletu. Ak vez­meme do úvahy mož­nosť doby letu pohy­bu­júcu sa okolo 4 hodín a rých­losť až 170 km/h, dron je pre zlo­čin­cov ide­ál­nym pros­tried­kom. Tak­tiež nos­nosť dro­nov sa pod­statne zvý­šila. Pôvodne sme žasli nad mož­nos­ťou upev­ne­nia foto­apa­rátu či kamery, pri­čom teraz je možné na dron uchy­tiť náklad vážiaci viac než 15 kg, čo je sku­točne solídna záťaž. Pre lep­šiu pred­stavu dodajme, že naprí­klad piš­tol či vysie­lačka váži okolo 1 kg, takže nie je výnim­kou, že drony dopra­vujú zaká­zaný kon­tra­band do prí­sne strá­že­ných väz­níc.

dedrone-payload-en-2538x1354-e1476694907861

Sys­tém Ded­rone začína tam, kde horná časť plotu končí

Ded­rone fun­guje tak, že jeho zamest­nanci nain­šta­lujú dané zaria­de­nie na miesto, ktoré má byť pred cudzími dronmi chrá­nené. Potom sa spustí auto­ma­tický scan, ktorý sa skladá z nie­koľ­kých sca­no­va­cích zaria­dení v závis­losti na veľ­kosti hľa­da­ného pries­toru. Pokiaľ do strá­že­ných miest vletí cudzí dron, sys­tém Ded­rone naru­še­nie pries­toru zazna­mená a na prí­tom­nosť dronu upo­zorní. Uží­va­teĺ Ded­rone tak zistí kon­krétne miesto naru­še­nia, takže sa môže nepo­vo­la­ného náv­štev­níka pokú­siť eli­mi­no­vať alebo aspoň zame­dziť jeho pôvodne plá­no­van­nému zámeru.

Ded­rone má v súčas­nej dobe viac než 30 zamest­nan­cov a svoje pôso­be­nie plá­nuje roz­vi­núť z Nemecka do Sever­nej Ame­riky, kde ich zaria­de­nie momen­tálne fun­guje v jed­nej z miest­nych väz­níc. Ded­rone má nie­koľko význam­ných inves­to­rov, ktorí firme poskytli dotá­cie vo výške nie­koľko desia­tok mili­ó­nov eúr. O veľ­kom poten­ciále tejto služby niet pochýb, pre­tože sa trh s dronmi neus­tále roz­ši­ruje a prak­ticky sa stáva bež­nou súčas­ťou našich živo­tov. V budúc­nosti je tak veľmi prav­de­po­dobné, že každé rizi­kové zaria­de­nie, ako je väz­nica alebo dôle­žitá vládna budova, bude obdob­ným sys­té­mom zabez­pe­čená.

zdroj infor­má­cií, fotiek a titul­nej fotky: dedrone.com

Pridať komentár (0)