Sys­tém Ded­ro­ne chrá­ni vzduš­ný pries­tor pred cudzí­mi dron­mi

Petr Smejkal / 18. októbra 2016 / Startupy

Jed­nou z naj­rých­lej­šie sa roz­ras­ta­jú­cich odvet­ví je bez­po­chy­by vývoj letec­kých dro­nov. Dro­ny sú výkon­nej­šie a doko­na­lej­šie, čím sa ich účin­nosť rapíd­ne zvy­šu­je, no zna­me­ná to tiež viac prí­le­ži­tos­tí k ich zne­uži­tiu ku kri­mi­nál­nym úče­lom. Sys­tém Ded­ro­ne sa však vie so všet­kým vyspo­ria­dať.

Ded­ro­ne je úspeš­ný zahra­nič­ný star­tup, kto­ré­ho zakla­da­te­lia sa sna­ži­li rea­go­vať na dnes už neu­dr­ža­teľ­nú situ­áciu oko­lo dro­nov. Z pôvod­ne sla­bých a nesta­bil­ných pro­to­ty­pov sa totiž sta­li výkon­né a ľah­šie ovlá­da­teľ­né stro­je, kto­ré môžu slú­žiť – a bohu­žiaľ tiež čas­to slú­žia – k pácha­niu trest­nej čin­nos­ti. Na ofi­ciál­nych strán­kach Ded­ro­ne sme upo­zor­ne­ní na to, že si v súčas­nej dobe môže prak­tic­ky kaž­dý kúpiť výkon­ný dron na inter­ne­te ale­bo v elek­tre, s kto­rým môže násled­ne páchať naj­rôz­nej­šie ile­gál­ne čin­nos­ti.

dedrone_image

Súčas­né dro­ny totiž dis­po­nu­jú vyspe­lej­ší­mi tech­no­ló­gia­mi, tak­že nie je prob­lém naprí­klad pou­žiť auto­pi­lo­ta za pod­po­ry sys­té­mu GPS, čím je mož­né dostať sa do vopred dohod­nu­té­ho cie­ľa, a potom sa bez­peč­ne vrá­tiť na mies­to vzle­tu. Ak vez­me­me do úva­hy mož­nosť doby letu pohy­bu­jú­cu sa oko­lo 4 hodín a rých­losť až 170 km/h, dron je pre zlo­čin­cov ide­ál­nym pros­tried­kom. Tak­tiež nos­nosť dro­nov sa pod­stat­ne zvý­ši­la. Pôvod­ne sme žas­li nad mož­nos­ťou upev­ne­nia foto­apa­rá­tu či kame­ry, pri­čom teraz je mož­né na dron uchy­tiť náklad vážia­ci viac než 15 kg, čo je sku­toč­ne solíd­na záťaž. Pre lep­šiu pred­sta­vu dodaj­me, že naprí­klad piš­tol či vysie­lač­ka váži oko­lo 1 kg, tak­že nie je výnim­kou, že dro­ny dopra­vu­jú zaká­za­ný kon­tra­band do prí­sne strá­že­ných väz­níc.

dedrone-payload-en-2538x1354-e1476694907861

Sys­tém Ded­ro­ne začí­na tam, kde hor­ná časť plo­tu kon­čí

Ded­ro­ne fun­gu­je tak, že jeho zamest­nan­ci nain­šta­lu­jú dané zaria­de­nie na mies­to, kto­ré má byť pred cudzí­mi dron­mi chrá­ne­né. Potom sa spus­tí auto­ma­tic­ký scan, kto­rý sa skla­dá z nie­koľ­kých sca­no­va­cích zaria­de­ní v závis­los­ti na veľ­kos­ti hľa­da­né­ho pries­to­ru. Pokiaľ do strá­že­ných miest vle­tí cudzí dron, sys­tém Ded­ro­ne naru­še­nie pries­to­ru zazna­me­ná a na prí­tom­nosť dro­nu upo­zor­ní. Uží­va­teĺ Ded­ro­ne tak zis­tí kon­krét­ne mies­to naru­še­nia, tak­že sa môže nepo­vo­la­né­ho náv­štev­ní­ka pokú­siť eli­mi­no­vať ale­bo aspoň zame­dziť jeho pôvod­ne plá­no­van­né­mu záme­ru.

Ded­ro­ne má v súčas­nej dobe viac než 30 zamest­nan­cov a svo­je pôso­be­nie plá­nu­je roz­vi­núť z Nemec­ka do Sever­nej Ame­ri­ky, kde ich zaria­de­nie momen­tál­ne fun­gu­je v jed­nej z miest­nych väz­níc. Ded­ro­ne má nie­koľ­ko význam­ných inves­to­rov, kto­rí fir­me poskyt­li dotá­cie vo výš­ke nie­koľ­ko desia­tok mili­ó­nov eúr. O veľ­kom poten­ciá­le tej­to služ­by niet pochýb, pre­to­že sa trh s dron­mi neus­tá­le roz­ši­ru­je a prak­tic­ky sa stá­va bež­nou súčas­ťou našich živo­tov. V budúc­nos­ti je tak veľ­mi prav­de­po­dob­né, že kaž­dé rizi­ko­vé zaria­de­nie, ako je väz­ni­ca ale­bo dôle­ži­tá vlád­na budo­va, bude obdob­ným sys­té­mom zabez­pe­če­ná.

zdroj infor­má­cií, fotiek a titul­nej fot­ky: dedrone.com

Pridať komentár (0)