Tajom­stvá digi­tál­ne­ho mar­ke­tin­gu: Úvod do inbound mar­ke­tin­gu

Marek Didák: Hype.sk / 6. septembra 2015 / Business

Onli­ne mar­ke­ting nie je zadar­mo. Naj­väč­ší spen­ding však väč­ši­nou spô­so­bu­je nespráv­ny výber kaná­lov, nepo­cho­pe­nie cie­ľo­vej sku­pi­ny či zlé nasta­ve­nie kam­pa­ní. Aby ste pre­d­iš­li zby­toč­né­mu míňa­niu, pri­ná­ša­me vám 10-diel­ny seriál o nástro­joch digi­tál­ne­ho mar­ke­tin­gu (nie­len) pre star­tu­pis­tov. Bude­me vám v ňom raz týž­den­ne ser­ví­ro­vať tipy od blog­gin­gu, social media mar­ke­tin­gu cez ppc a seo, až po využi­tie affi­lia­te mar­ke­tin­gu pre zvý­še­nie pre­da­ja váš­ho pro­duk­tu.

V úvod­nom „nul­tom” die­le sa v skrat­ke pozrie­me na prí­stup zva­ný inbound mar­ke­ting. Pre star­tu­py je vhod­ný pre­dov­šet­kým vďa­ka efek­ti­vi­te využi­tia nákla­dov. Nebu­de­me sa zaobe­rať detail­mi, pozrie­me sa pre­dov­šet­kým na filo­zo­fiu toh­to prí­stu­pu.

Zla­té pra­vid­lo inboun­du

Základ­né pra­vid­lo inbound mar­ke­tin­gu a vlast­ne aj dôvod efek­tív­ne­ho využi­tia nákla­dov je detail­ná ana­lý­za. Bez detail­nej ana­lý­zy pro­duk­tu, kľú­čo­vých slov, kon­ku­ren­cie a cie­ľo­vej sku­pi­ny sa len ťaž­ko roz­hod­ne­te, pro­stred­níc­tvom kto­rých kaná­lov komu­ni­ko­vať a akú komu­ni­ká­ciu zvo­liť, aby ste svo­ju cie­ľo­vú sku­pi­nu zasiah­li čo naje­fek­tív­nej­šie.

Všet­ko postup­ne

Ďal­ším dôle­ži­tým pra­vid­lom pri úspe­chu v inbound mar­ke­tin­gu je postup­nosť kro­kov. Nemô­že­te teda z ničo­ho nič pro­stred­níc­tvom jed­nej rekla­my na Face­bo­oku oča­ká­vať nával zákaz­ní­kov. Ak chce­te mať úspech, musí­te sa na mar­ke­ting poze­rať z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka.

My sa ria­di­me postup­nos­ťou kro­kov nazvý­va­nou model AIDA (Atten­ti­on, Inte­rest, Desi­re, Acti­on). Hovo­rí o kon­ver­to­va­ní nezná­mych ľudí na zákaz­ní­kov a neskôr pro­mo­té­rov znač­ky, ak bude­te pou­ží­vať správ­ne nástro­je v jed­not­li­vých fázach komu­ni­ká­cie. Na obráz­ku dole môže­te vidieť, ako spra­viť z úpl­ne cudzích ľudí naj­skôr náv­štev­ní­kov vašej web­strán­ky či FB strán­ky, neskôr poten­ciál­nych zákaz­ní­kov tzv. leads, zákaz­ní­kov a nako­niec pro­mo­té­rov. 

Pro­mo­tér je ide­ál­ny zákaz­ník, kto­rý o vás roz­ši­ru­je infor­má­cie bez aké­ho­koľ­vek zis­ku – má vás pros­te rád. J Aby ste zís­ka­li pro­mo­té­rov, musí­te najprv poznať svo­ju cie­ľo­vú sku­pi­nu. Dôle­ži­té je vedieť, kdeako ju oslo­viť. No a samoz­rej­me, musí­te vedieť, kto je vaša cie­ľo­vá sku­pi­na. Pres­ne v tom­to vám pomô­že buy­er per­so­na. Aby ste vede­li, ako ju pri­pra­viť a na čo ju pou­ží­vať, môže­te si stiah­nuť šab­ló­nu na jej tvor­bu.

Gra­tu­lu­je­me, úvod máte úspeš­ne za sebou! Mož­no si mys­lí­te, že mar­ke­ting je pre vás stále tajom­stvom, dozve­de­li ste sa však základ, na kto­rom môže­te sta­vať: musí­te poznať svo­ju cie­ľo­vú sku­pi­nu a pris­pô­so­bo­vať komu­ni­ká­ciu rôz­nym fázam zákaz­níc­ke­ho cyk­lu.

V ďal­ších člán­koch sa pozrie­me pria­mo na jed­not­li­vé digi­tál­ne nástro­je a postu­py, kto­ré sa pou­ží­va­jú nie­len pri inbound mar­ke­tin­gu. Prej­de­me si tipy k blog­gin­gu, mar­ke­tin­gu na sociál­nych sie­ťach, direct mai­lin­gu, ppc či seo. 


V budú­cej čas­ti náš­ho seriá­lu si pre­čí­ta­te o Blog­gin­gu a guest blog­gin­gu.

Pridať komentár (0)