Tajom­stvá digi­tál­neho mar­ke­tingu: Úvod do inbound mar­ke­tingu

Marek Didák: Hype.sk / 6. septembra 2015 / Business

Online mar­ke­ting nie je zadarmo. Naj­väčší spen­ding však väč­ši­nou spô­so­buje nesprávny výber kaná­lov, nepo­cho­pe­nie cie­ľo­vej sku­piny či zlé nasta­ve­nie kam­paní. Aby ste pre­d­išli zby­toč­nému míňa­niu, pri­ná­šame vám 10-dielny seriál o nástro­joch digi­tál­neho mar­ke­tingu (nie­len) pre star­tu­pis­tov. Budeme vám v ňom raz týž­denne ser­ví­ro­vať tipy od blog­gingu, social media mar­ke­tingu cez ppc a seo, až po využi­tie affi­liate mar­ke­tingu pre zvý­še­nie pre­daja vášho pro­duktu.

V úvod­nom „nul­tom” diele sa v skratke pozrieme na prí­stup zvaný inbound mar­ke­ting. Pre star­tupy je vhodný pre­dov­šet­kým vďaka efek­ti­vite využi­tia nákla­dov. Nebu­deme sa zaobe­rať detailmi, pozrieme sa pre­dov­šet­kým na filo­zo­fiu tohto prí­stupu.

Zlaté pra­vidlo inboundu

Základné pra­vidlo inbound mar­ke­tingu a vlastne aj dôvod efek­tív­neho využi­tia nákla­dov je detailná ana­lýza. Bez detail­nej ana­lýzy pro­duktu, kľú­čo­vých slov, kon­ku­ren­cie a cie­ľo­vej sku­piny sa len ťažko roz­hod­nete, pro­stred­níc­tvom kto­rých kaná­lov komu­ni­ko­vať a akú komu­ni­ká­ciu zvo­liť, aby ste svoju cie­ľovú sku­pinu zasiahli čo naje­fek­tív­nej­šie.

Všetko postupne

Ďal­ším dôle­ži­tým pra­vid­lom pri úspe­chu v inbound mar­ke­tingu je postup­nosť kro­kov. Nemô­žete teda z ničoho nič pro­stred­níc­tvom jed­nej reklamy na Face­bo­oku oča­ká­vať nával zákaz­ní­kov. Ak chcete mať úspech, musíte sa na mar­ke­ting poze­rať z dlho­do­bého hľa­diska.

My sa ria­dime postup­nos­ťou kro­kov nazvý­va­nou model AIDA (Atten­tion, Inte­rest, Desire, Action). Hovorí o kon­ver­to­vaní nezná­mych ľudí na zákaz­ní­kov a neskôr pro­mo­té­rov značky, ak budete pou­ží­vať správne nástroje v jed­not­li­vých fázach komu­ni­ká­cie. Na obrázku dole môžete vidieť, ako spra­viť z úplne cudzích ľudí naj­skôr náv­štev­ní­kov vašej web­stránky či FB stránky, neskôr poten­ciál­nych zákaz­ní­kov tzv. leads, zákaz­ní­kov a nako­niec pro­mo­té­rov. 

Pro­mo­tér je ide­álny zákaz­ník, ktorý o vás roz­ši­ruje infor­má­cie bez aké­ho­koľ­vek zisku – má vás proste rád. J Aby ste zís­kali pro­mo­té­rov, musíte najprv poznať svoju cie­ľovú sku­pinu. Dôle­žité je vedieť, kdeako ju oslo­viť. No a samoz­rejme, musíte vedieť, kto je vaša cie­ľová sku­pina. Presne v tomto vám pomôže buyer per­sona. Aby ste vedeli, ako ju pri­pra­viť a na čo ju pou­ží­vať, môžete si stiah­nuť šab­lónu na jej tvorbu.

Gra­tu­lu­jeme, úvod máte úspešne za sebou! Možno si mys­líte, že mar­ke­ting je pre vás stále tajom­stvom, dozve­deli ste sa však základ, na kto­rom môžete sta­vať: musíte poznať svoju cie­ľovú sku­pinu a pris­pô­so­bo­vať komu­ni­ká­ciu rôz­nym fázam zákaz­níc­keho cyklu.

V ďal­ších člán­koch sa pozrieme priamo na jed­not­livé digi­tálne nástroje a postupy, ktoré sa pou­ží­vajú nie­len pri inbound mar­ke­tingu. Prej­deme si tipy k blog­gingu, mar­ke­tingu na sociál­nych sie­ťach, direct mai­lingu, ppc či seo. 


V budú­cej časti nášho seriálu si pre­čí­tate o Blog­gingu a guest blog­gingu.

Pridať komentár (0)