Talen­to­vaná štu­dentka z MIT vytvo­rila drona pod vodu, ktorý dokáže mapo­vať oce­ány

Nikola Tokárová / 21. apríla 2016 / Business

Sam­priti Bhat­ta­cha­ryya, PhD štu­dentka na MIT vynašla a paten­to­vala pod­vod­ného drona.

Tento dron má veľ­kosť fut­ba­lo­vej lopty a volá sa Evie – Ellip­so­idal Vehicle for Ins­pec­tion and Explo­ra­tion, čiže elip­so­idné vozidlo na inšpek­ciu a pries­kum. Evie mapuje dno oce­ná­nov a pod­vodnú polú­ciu, dete­kuje trh­liny alebo prask­liny v nádr­žiach jad­ro­vých reak­to­rov a hľadá trosky lie­ta­diel.

11

Foto: theguardian.com

Hyd­ro­swarm, star­tup, ktorý Sam­priti zalo­žila ako súčasť svo­jej dizer­tač­nej práce vyvi­nul drony na roz­siahle skú­ma­nie oce­ánu, zbie­ra­nie dát o nety­pic­kých pod­vod­ných plo­chách, odha­ľo­va­nie mín a ske­no­va­nie tru­pov lodí kvôli ile­gál­nym dro­gám. Myš­lienka na vytvo­re­nie také­hoto dronu k nej prišla po tom, čo sa dozve­dela, že armáda v súčas­nosti využíva na hľa­da­nie mín del­fí­nov.

Pod­vodná navi­gá­cia síce exis­to­vala už dlh­šiu dobu, ale pre pokro­čilé hľa­da­nie pod vodou je potrebné niečo špe­ci­fic­kej­šie, naprí­klad ako Google mapa.“ Sam­priti dodáva, že vtedy pri­chá­dza na radu jej dron.

underwater-drone

foto: you­tube

Por­tál The Guar­dian popí­sal ako Evie fun­guje: “Pou­žíva sériu try­siek na pohá­ňa­nie a manév­ro­va­nie v rôz­nych sme­roch. Obsa­huje baté­riu a rôzne výmenné sní­mače, ktoré pou­žíva podľa toho, akú úlohu má práve vyko­nať. Dokáže moni­to­ro­vať kva­litu vody alebo merať veľ­kosť zne­čis­te­nia po ole­jo­vých škvr­nách.”

K Evie sa dajú pri­dať aj kamery, avšak pou­ži­teľné zábery budú len z miest, na ktoré sa dostáva pri­ro­dzené svetlo pod hla­dinu. Na ostat­ných mies­tach Evie sníma povrch cez ultra­zvuk. Sam­priti, ktorá sa zara­dila do For­bes reb­ríčku 30 naj­moc­nej­ších ľudí, ktorí menia svet hovorí, že dron môže pra­co­vať buď samos­tatne alebo vo väč­šej sku­pine, aby mapo­vali rôzne časti oce­ánu alebo využili sen­zory na dete­ko­va­nie abnor­ma­lít.

screen-shot-2015-09-23-at-4-37-04-pm

Foto: techcrunch.com

Sam­priti ďalej vysvet­lila poten­ciál Evie pre Guar­dian: „Sku­pina dro­nov s hyd­ro­fónmi, čiže mik­ro­fónmi, ktoré rozo­zná­vajú zvu­kové vlny pod hla­di­nou, môžu byť pou­žité na ske­no­va­nie rôz­nych sek­cií mor­ského dna. Tento roj prí­stro­jov je lac­nejší a efek­tív­nejší ako pou­ži­tie dra­hých auto­nóm­nych pod­vod­ných prí­stro­jov. Pre­mýš­ľala som nad tým, že nemáme žiadnu tech­no­ló­giu na náj­de­nie masív­nych vra­kov lie­ta­diel v oce­áne a ak sa nad tým zamys­líte a rozo­be­riete tento prob­lém do detai­lov, zis­títe, že všetko čo potre­bu­jete nájsť je ping z čier­nej skrinky a na jeho náj­de­nie stačí aj lacný hyd­ro­fón. Prečo teda nepou­žiť rôzne roz­dis­tri­bu­ované hyd­ro­fóny vo veľ­kej plo­che, ktoré dokážu všetky pra­co­vať synch­rónne. Každé z týchto zaria­dení má svoje vlastné ID a loká­ciu. Ak jeden z nich zapo­čuje ping, ostatné začnú spo­lu­pra­co­vať. Vyšlú detaily do sate­litu a tak zís­kate infor­má­ciu o tom, kde sa ping nachá­dza.“ 

Evie je veľký 20 cen­ti­met­rov a jej plas­tové telo je roz­de­lené do dvoch odliš­ných hemi­sfér. Horná časť dis­po­nuje sys­té­mom šies­tich vod­ných try­siek, ktoré ju posú­vajú dopredu v rých­losti 3,2 km za hodinu. Spodná hemi­sféra je vodo­tesná a sídli v nej všetká elek­tro­nika, vrá­tane baté­rie, pohy­bo­vých sen­zo­rov, cen­trál­neho pro­ce­sora, bez­drô­to­vého rádia a kamery. Evie má sploš­tený spo­dok, aby mohla skú­mať čo naj­tes­nej­šie rôzne povr­chy.

Drony môžu ísť do hĺbky 200 až 250 met­rov, ale neskor­šie ver­zie budú mocť ísť až do hĺbky 1000 met­rov. Sam­priti má za cieľ raz pre­skú­mať s pomo­cou Evie aj Marián­sku prie­kopu, ktorá má hĺbku 11 kilo­met­rov.

Zdroj: anonhq.com, zdroj titul­nej foto: unsplash.com

Pridať komentár (0)