Táto škol­ská jedá­leň doka­zu­je, že veci sa dajú robiť aj inak. Cukor vyme­ni­li za med a varia z bio mäsa

Jakub Jablonický / 30. septembra 2016 / Zo Slovenska

Škol­skú jedá­leň na Tilg­ne­ro­vej v Bra­ti­sla­ve vedie pro­fe­si­onál­ny šéf­ku­chár. Odra­zi­lo sa to aj na kva­li­te jedál.

Názo­ry na škol­ské jedál­ne sú tak rôz­ne, ako deti, kto­ré sa v nich stra­vu­jú. Nie­kto­ré zje­dia všet­ko, čo nez­je ich a iné zase už z prin­cí­pu ohr­nú nos nad čím­koľ­vek, čo im v ško­le ponúk­nu.

No bez ohľa­du na to, či si mal ako ško­lák slad­ké sny o ryžo­vom náky­pe ale­bo ťa zo spán­ku budi­li noč­né mory o tar­ho­ni, musíš uznať, že v škol­ských jedál­ňach bol vždy pries­tor na zlep­še­nie.

cevabcici_s_brambory_cibuli_a_horcici

foto: chillin.sk

Mys­lí si to aj Marián Mas­zay. Býva­lý šéf­ku­chár hote­lov Devín či Grand Cast­le sa roz­ho­dol vyme­niť stres luxus­ných hote­lov za rela­tív­ny pokoj škol­skej jedál­ne v Kar­lo­vej Vsi.

A vyze­rá to tak, že člo­vek, kto­rý vyrás­tol mimo štá­tom dik­to­va­né­ho sys­té­mu, bol pres­ne tým, čo jedá­leň na Tilg­ne­ro­vej potre­bo­va­la.

Kuchár­ky a kuchá­ri sa pred mojim prí­cho­dom muse­li strikt­ne držať neja­kých recep­tov, všet­ko muse­lo byť odvá­že­né na gra­my. Nebo­lo pod­stat­né ako jed­lo chu­tí, ale či sa dodr­ža­la nor­ma. Ak však majú byť ľudia, pre kto­rých varí­te spo­koj­ní, jed­lo im musí v prvom rade chu­tiť, ale musí aj neja­ko vyze­rať a voňať. A všet­ko toto bolo až na posled­nom mies­te. Prvo­ra­dé boli nor­my,“ opi­su­je Mas­zay situ­áciu, kto­rá je bež­ným javom v mno­hých jedál­ňach.

maszay

foto: skutocnezdravaskola.sk

Od jeho prí­cho­du v roku 2011 sa počet strav­ní­kov v jeho jedál­ni tak­mer zdvoj­ná­so­bil. Dnes ich tam pra­vi­del­ne cho­dí asi 800. Okrem kla­sic­kých gra­na­dí­rov a prí­var­kov dostá­va­jú aj loso­sa, či šalá­ty s ruko­lou.

Nie sú to žiad­ne expe­ri­men­ty, len sa sna­žím, aby sme vari­li chut­ne. Ľudia sa dnes stra­vu­jú moder­nej­šie, tak­že vychá­dzam z toho, že deti sú zvyk­nu­té aj doma jesť inak.“

Čerstvá zele­ni­na vraj pred jeho prí­cho­dom v jedál­ni tak­mer neexis­to­va­la. Kuchár­ky jeho prí­stup víta­jú. Dnes pou­ží­va­jú bio hovä­dzie a kura­cie mäso a cukor vyme­ni­li za med. A naj­dô­le­ži­tej­šie je, že s ino­vá­cia­mi sú spo­koj­né aj deti.

connect_photo

foto: tilgnerka.edgupage.sk

Deti sú rôz­ne. Samoz­rej­me, slad­ké milu­jú všet­ky, ale doho­vá­ra­me im, že musia jesť aj zele­ni­nu a mäso. Nie­kto­ré sú doma vede­né k zdra­vej stra­ve, sú zvyk­nu­té na zele­ni­nu, na ryby, nie­kto­rí aj na mor­ské plo­dy. Potom máme deti, kto­ré neje­dá­va­jú mäso, len prí­lo­hy. Ďal­šia sku­pi­na žia­kov zje všet­ko a ešte si aj pýta­jú recept, že si to skú­sia spra­viť doma s mami­nou,“ hovo­rí kuchár­ka Ľubi­ca Ger­ma­lo­vá, kto­rá na Tilg­ne­ro­vej varí už 20 rokov.

Naj­čas­tej­ší­mi výho­vor­ka­mi, pre­čo veci v škols­tve nero­biť inak, sú štá­tom urče­né nor­my a nedos­ta­tok peňa­zí. Jedá­leň na Tilg­ne­ro­vej je dôka­zom zná­me­ho kli­šé „kde je vôľa, tam je ces­ta“. A darí sa jej aj napriek štát­nym a finanč­ným obme­dze­niam.

No už aj minis­ter­stvo škols­tva si začí­na uve­do­mo­vať, že škol­ská stra­va by moh­la byť zdrav­šia. Minu­lý rok zve­rej­ni­lo zoznam nových jedál, kto­rým chce zmo­der­ni­zo­vať a ozdra­viť stra­vo­va­nie ško­lá­kov.

14387_625x

foto: FB/Fear Fac­tor Škol­ská jedá­leň

Pri jed­lách ako vyprá­ža­né tofu ale­bo nápoj z čer­ve­nej repy je síce oči­vid­né, že pri­ori­tou pri ich výbe­re bolo aby zne­li zdra­vo a nie aby ich deti reál­ne chce­li zjesť. No stá­le to môže­me pova­žo­vať za pozi­tív­ny sig­nál.

Naj­lep­ším rie­še­ním by ale mož­no bolo, aby minis­ter­stvo jed­no­du­cho ustú­pi­lo z ces­ty ľuďom ako je Marián Mas­zay a necha­lo pries­tor zme­ne zdo­la. Samot­né jedál­ne majú záu­jem ponú­kať zdra­vú stra­vu. Tak­tiež vedia čo ich deťom chu­tí. Mini­mál­ne urči­te lep­šie ako neja­ký náhod­ný byrok­rat.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Jedáleň Vazo­vo­va aneb ako pre­žiť obed bez ujmy, skutocnezdravaskola.sk

Pridať komentár (0)