Táto škol­ská jedá­leň doka­zuje, že veci sa dajú robiť aj inak. Cukor vyme­nili za med a varia z bio mäsa

Jakub Jablonický / 30. septembra 2016 / Zo Slovenska

Škol­skú jedá­leň na Tilg­ne­ro­vej v Bra­ti­slave vedie pro­fe­si­onálny šéf­ku­chár. Odra­zilo sa to aj na kva­lite jedál.

Názory na škol­ské jedálne sú tak rôzne, ako deti, ktoré sa v nich stra­vujú. Nie­ktoré zje­dia všetko, čo nezje ich a iné zase už z prin­cípu ohrnú nos nad čím­koľ­vek, čo im v škole ponúknu.

No bez ohľadu na to, či si mal ako ško­lák sladké sny o ryžo­vom nákype alebo ťa zo spánku budili nočné mory o tar­honi, musíš uznať, že v škol­ských jedál­ňach bol vždy pries­tor na zlep­še­nie.

cevabcici_s_brambory_cibuli_a_horcici

foto: chillin.sk

Myslí si to aj Marián Mas­zay. Bývalý šéf­ku­chár hote­lov Devín či Grand Castle sa roz­ho­dol vyme­niť stres luxus­ných hote­lov za rela­tívny pokoj škol­skej jedálne v Kar­lo­vej Vsi.

A vyzerá to tak, že člo­vek, ktorý vyrás­tol mimo štá­tom dik­to­va­ného sys­tému, bol presne tým, čo jedá­leň na Tilg­ne­ro­vej potre­bo­vala.

Kuchárky a kuchári sa pred mojim prí­cho­dom museli striktne držať neja­kých recep­tov, všetko muselo byť odvá­žené na gramy. Nebolo pod­statné ako jedlo chutí, ale či sa dodr­žala norma. Ak však majú byť ľudia, pre kto­rých varíte spo­kojní, jedlo im musí v prvom rade chu­tiť, ale musí aj nejako vyze­rať a voňať. A všetko toto bolo až na posled­nom mieste. Prvo­radé boli normy,“ opi­suje Mas­zay situ­áciu, ktorá je bež­ným javom v mno­hých jedál­ňach.

maszay

foto: skutocnezdravaskola.sk

Od jeho prí­chodu v roku 2011 sa počet strav­ní­kov v jeho jedálni tak­mer zdvoj­ná­so­bil. Dnes ich tam pra­vi­delne chodí asi 800. Okrem kla­sic­kých gra­na­dí­rov a prí­var­kov dostá­vajú aj lososa, či šaláty s ruko­lou.

Nie sú to žiadne expe­ri­menty, len sa sna­žím, aby sme varili chutne. Ľudia sa dnes stra­vujú moder­nej­šie, takže vychá­dzam z toho, že deti sú zvyk­nuté aj doma jesť inak.“

Čerstvá zele­nina vraj pred jeho prí­cho­dom v jedálni tak­mer neexis­to­vala. Kuchárky jeho prí­stup vítajú. Dnes pou­ží­vajú bio hovä­dzie a kura­cie mäso a cukor vyme­nili za med. A naj­dô­le­ži­tej­šie je, že s ino­vá­ciami sú spo­kojné aj deti.

connect_photo

foto: tilgnerka.edgupage.sk

Deti sú rôzne. Samoz­rejme, sladké milujú všetky, ale doho­vá­rame im, že musia jesť aj zele­ninu a mäso. Nie­ktoré sú doma vedené k zdra­vej strave, sú zvyk­nuté na zele­ninu, na ryby, nie­ktorí aj na mor­ské plody. Potom máme deti, ktoré neje­dá­vajú mäso, len prí­lohy. Ďal­šia sku­pina žia­kov zje všetko a ešte si aj pýtajú recept, že si to skú­sia spra­viť doma s mami­nou,“ hovorí kuchárka Ľubica Ger­ma­lová, ktorá na Tilg­ne­ro­vej varí už 20 rokov.

Naj­čas­tej­šími výho­vor­kami, prečo veci v škols­tve nero­biť inak, sú štá­tom určené normy a nedos­ta­tok peňazí. Jedá­leň na Tilg­ne­ro­vej je dôka­zom zná­meho klišé „kde je vôľa, tam je cesta“. A darí sa jej aj napriek štát­nym a finanč­ným obme­dze­niam.

No už aj minis­ter­stvo škols­tva si začína uve­do­mo­vať, že škol­ská strava by mohla byť zdrav­šia. Minulý rok zve­rej­nilo zoznam nových jedál, kto­rým chce zmo­der­ni­zo­vať a ozdra­viť stra­vo­va­nie ško­lá­kov.

14387_625x

foto: FB/Fear Fac­tor Škol­ská jedá­leň

Pri jed­lách ako vyprá­žané tofu alebo nápoj z čer­ve­nej repy je síce oči­vidné, že pri­ori­tou pri ich výbere bolo aby zneli zdravo a nie aby ich deti reálne chceli zjesť. No stále to môžeme pova­žo­vať za pozi­tívny sig­nál.

Naj­lep­ším rie­še­ním by ale možno bolo, aby minis­ter­stvo jed­no­du­cho ustú­pilo z cesty ľuďom ako je Marián Mas­zay a nechalo pries­tor zmene zdola. Samotné jedálne majú záu­jem ponú­kať zdravú stravu. Tak­tiež vedia čo ich deťom chutí. Mini­málne určite lep­šie ako nejaký náhodný byrok­rat.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Jedáleň Vazo­vova aneb ako pre­žiť obed bez ujmy, skutocnezdravaskola.sk

Pridať komentár (0)