Táto slo­ven­ská firma je jed­ným z naj­väč­ších európ­skych pes­to­va­te­ľov bylín

Jakub Jablonický / 6. októbra 2016 / Business

Pes­to­va­nie bylín nie je možno tak sexi ako tech­no­lo­gický star­tup, no na Slo­ven­sku máme v tomto odvetví veľ­kého hráča.

Firma Agro­kar­paty Plav­nica vznikla už v roku 1993. Zalo­žil ju agro­nóm Miku­láš Bobuľ­ský ktorý mal s pes­to­va­ním lie­či­vých bylín skú­se­nosti už z pred­re­vo­luč­ných časov.

V Plav­nici totiž už počas socia­lizmu lie­čivé rast­liny pes­to­vala Slo­va­ko­farma Hlo­ho­vec. Tá ale Nežnú revo­lú­ciu nepre­žila. Agro­nóm Bobuľ­ský teda nevá­hal a využil prí­le­ži­tosť obno­viť pes­to­va­nie bylín a výrobu čajov v tejto výcho­do­slo­ven­skej obci neďa­leko Sta­rej Ľubovne.

Od začiatku pro­du­ku­jeme čaje v bio kva­lite, v tomto sme pred­behli dobu. Nepri­far­bu­jeme ich ani nedo­chu­cu­jeme. Pri tvorbe recep­túr spo­lu­pra­cu­jeme aj s odbor­níkmi z uni­ver­zít, pri­ná­šame preto ori­gi­nálne a špe­ci­fické čaje. Pro­dukty neko­pí­ru­jeme,“ hovorí dcéra Bobuľ­ského a súčasná kona­teľka firmy Helena Pet­ru­sová.

liecive-rastliny-z-pienin

foto: Agro­kar­paty Plav­nica

Firma má momen­tálne 15 cer­ti­fi­ko­va­ných bio pro­duk­tov. Okrem toho má v ponuke asi 300 dru­hov čajov. No úspech firmy nestojí iba na jed­nej nohe. Popri lie­či­vých byli­nách a čajoch sa venujú aj výrobe silíc z ruman­čeka, výži­vo­vých dopl­n­kov a pes­to­va­niu zemia­kov či pše­nice.

Okrem pro­duk­cie sa spo­loč­nosť snaží diver­zi­fi­ko­vať aj svo­jich zákaz­ní­kov. Namiesto jed­ného stra­te­gic­kého odbe­ra­teľa sa sna­žia vybe­rať si via­cero men­ších zákaz­ní­kov. Medzi ich odbe­ra­te­ľov pat­ria leká­ren­ské dis­tri­bučné siete, obchodné reťazce aj malé kamenné obchody. Tento prí­stup pra­mení najmä zo zlej skú­se­nosti spred nie­koľ­kých rokov.

caje-agrokarpaty-plavnica

foto: Agro­kar­paty Plav­nica

V roku 2003 sme roz­behli spo­lu­prácu s čes­kou rodin­nou fir­mou sto­ja­cou za znač­kou Apot­heke, kto­rej sme dodá­vali až 60 per­cent našej pro­duk­cie. Slo­ven­ský trh sme preto vôbec nerie­šili. Dostali sme sa však do veľ­kých prob­lé­mov, keď od nás tento par­tner doslova z večera do rána odišiel. Odpo­ze­ral pri­tom od nás know-how týka­júce sa recep­túr, pro­cesu výroby a dokonca i logo, ktoré sme nemali paten­to­vané. Trvalo istý čas, kým sa náš vlak znova roz­be­hol. Berieme to však tak, že to bola naša chyba. S pred­sta­vi­teľmi čes­kej firmy sa dodnes stre­tá­vame, a to aj obchodne. Berieme to ako súčasť života,“ hovorí jeden z kona­te­ľov firmy Jaro­slav Geryk.

Súčasní kona­te­lia sú deťmi troch pôvod­ných zakla­da­te­ľov. Firmu pre­vzali ply­nulo, pre­šli si vo firme rôz­nymi pozí­ciami. Dnes sa Agro­kar­paty Plav­nica môžu pýšiť vedú­cim posta­ve­ním na svo­jom trhu. Zamest­ná­vajú 50 ľudí a plá­nujú inves­tí­cie do roz­ší­re­nia výroby.

maxresdefault

foto: Agro­kar­paty Plav­nica

Spo­loč­nosť úspešne fun­guje v regi­óne, kde pra­covné miesta zrovna nek­vitnú. A to z nej robí jeden z dôle­ži­tých svet­lých bodov na východ­nom Slo­ven­sku.

Mys­lím si, že nejde ani o to, nájsť nejaké know-how, ale udr­žať v dneš­nej dobe zamest­na­nosť, a to na východ­nom Slo­ven­sku a najmä v týchto našich loka­li­tách. Za úspech pova­žu­jem to, že nepre­púš­ťame. Ja od života viac nech­cem,“ hovorí kona­teľ Agro­kar­paty Plav­nica Peter Vančo.

j

foto: ozm.sk

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Agro­kar­paty Plav­nica

Pridať komentár (0)