Táto vila, ktorú nájdeš na Slovensku, je zhmotnením funkčného a udržateľného bývania

Linda Cebrová / 1. decembra 2018 / Architektúra

  • Je zrejmé, že ar­chi­tek­túra nie je jed­no­du­chá pr­vo­plá­nová dis­cip­lína. Nie je to iba o ma­te­riá­loch a vý­sled­nej forme.
  • Je to o po­znaní. O schop­nos­tiach. O poc­ti­vom prí­stupe k prob­lému, zruč­nos­tiach a ta­lente ar­chi­tekta a v ne­po­sled­nom rade i o in­te­li­gen­cii kli­enta
zdroj: archinfo.sk
  • Je zrejmé, že ar­chi­tek­túra nie je jed­no­du­chá pr­vo­plá­nová dis­cip­lína. Nie je to iba o ma­te­riá­loch a vý­sled­nej forme.
  • Je to o po­znaní. O schop­nos­tiach. O poc­ti­vom prí­stupe k prob­lému, zruč­nos­tiach a ta­lente ar­chi­tekta a v ne­po­sled­nom rade i o in­te­li­gen­cii kli­enta

Vy­vá­žené vý­sledné rie­še­nie (aj keď sa mno­ho­krát zdá jed­no­du­ché) si vy­ža­duje ce­lo­stný prí­stup, vzá­jomný dia­lóg a re­špekt. Ak in­ves­tor vie čo chce, a ar­chi­tekt sa vy­zná vo svo­jom re­mesle, vý­sle­dok by mal iba po­te­šiť. Nie­len dobre vy­ze­rať, ale aj dobre slú­žiť. Tak, ako to s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou bude i v tomto prí­pade.

Zau­jí­ma­vou čr­tou pre­zen­to­va­ného diela je, že máme “z pr­vej ruky” aj sta­no­viská všet­kých troch roz­ho­du­jú­cich sub­jek­tov po­die­ľa­jú­cich sa na kaž­dej stavbe (in­ves­tor, ar­chi­tekt/pro­jek­tant, do­dá­va­teľ stavby). Príz­načné (a nie veľmi časté) je, že ko­nali vo vzá­jom­nej zhode, spo­ločne sa sna­žiac o čo naj­lepší vý­sle­dok.

Slovo au­tora- Pa­vol Po­korný

Ar­chi­tektonický kon­cept domu je veľmi jed­no­du­chý – všetko dô­le­žité, čo sa deje v dome, má kon­takt s juž­ným ex­te­ri­é­rom a ho­ri­zon­tom záh­rady. Cen­trálna po­zí­cia obyt­nej časti (so šesť met­ro­vou výš­kou) a sa­mos­tat­nej ku­chyne je ob­ko­le­sená na se­vere tech­no­lo­gic­kými pries­tormi domu („mokré“ pre­vádzky), na vý­chode spál­ňou a pra­cov­ňou, na zá­pade ga­rá­žou. Na po­schodí sú dve hos­ťov­ské izby s hy­gie­nic­kým zá­ze­mím. Je sa­moz­rej­mos­ťou, že od­kedy po­znám be­ne­fity ener­ge­ticky úspor­ného sta­vi­teľ­stva, stal sa tento spô­so­bom uva­žo­va­nia o ar­chi­tektúre zá­kla­dom kaž­dého kon­ceptu.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk.

K bez­du­chosti li­ne­ár­nej „kra­bice s ok­nami na juh“ má však dom ďa­leko vďaka so­fis­ti­ko­vane na­vr­hnu­tým rie­še­niam. Južná fa­sáda je po ce­lej dĺžke pre­krytá tri metre hl­bo­kým gán­kom po­sky­tu­jú­cim pl­no­hod­notný krytý pries­tor na po­me­dzí in­te­ri­éru a záh­rady. V mieste kon­taktu gánku s ku­chy­ňou a je­dál­ňou je gá­nok hl­boký až šesť met­rov a jeho sk­le­nená stre­cha tvorí sve­telný di­fú­zer priamo oproti hlav­nému vstupu do domu zo se­ver­nej strany. To, že pre­sk­lená stre­cha má horné ro­le­tové pri­tie­ne­nie a vet­ra­cie po­lia je sa­moz­rej­mos­ťou.

Šesť met­rov vy­soký au­dio pries­tor je se­kun­dárne pri­svet­lený ba­zi­li­kál­nym spô­so­bom, takže na­priek hl­bo­kému gánku na juhu nie je obytný pries­tor ochu­dob­nený o denné osvet­le­nie, eli­mi­ná­cia pria­meho sl­neč­ného žia­re­nia je ví­ta­ným nie­len ar­chi­tektonic­kým ale aj sta­veb­no­tech­nic­kým efek­tom. Roz­ho­du­jú­cim prv­kom tvo­ria­cim zá­kladný po­cit v dome je spo­ločné roz­hod­nu­tie ar­chi­tekta a in­ves­to­rov po­sta­viť celý dom ako mon­to­vanú drevostavbu. Kon­štrukčný sys­tém Lig­not­rend s in­teg­ro­va­ným akus­tic­kým stro­pom v pre­ve­dení ma­sívny dub na­tu­ral a pri­ro­dzené svetlo vy­tvá­rajú v dome vy­ni­ka­júcu akus­tiku a ne­na­po­do­bi­teľnú at­mo­sféru. Po­vr­chová úp­rava fa­sád je v bie­lej omietke a ka­nad­skom cédri.

Mik­ro­klímu obo­ha­cuje s bio­ja­zierko na kon­takte s gán­kom a záh­ra­dou. Zdro­jom tepla a chladu sú dva geoter­málne vrty. Dom má pod­la­hové vy­ku­ro­va­nie a ste­nové chla­de­nie. Je vý­bor­nou sprá­vou, že dom fun­guje vý­borne aj bez tech­no­ló­gií po­mo­cou pa­sív­nych prv­kov, o čom sme sa mohli pre­sved­čiť po­čas vý­stavby v let­ných me­sia­coch, keď v dome bola aj bez za­po­je­nia tech­no­ló­gií mi­mo­riadne prí­jemná klíma vďaka pa­sív­nemu tie­ne­niu a prieč­nemu ko­mí­no­vému pre­vet­rá­va­niu.

Slovo hlav­ného in­ži­niera pro­jektu

Vila v Zá­hor­ských sa­doch síce ne­spĺňa kri­té­riá pa­sív­neho štan­dardu, ale je kva­lit­ným, ul­tra níz­ko­ener­ge­tic­kým do­mom, ktorý vy­užíva dô­le­žité prvky pa­sív­neho štan­dardu. Sú nimi do­ko­nale izo­lo­vaná obálka domu s izo­lá­ciou 30 až 40 cm, okná v pa­sív­nom štan­darde, kva­litne pre­ve­dená vzdu­cho­tes­nosť a opti­ma­li­zo­vané te­pelné mosty. Vý­po­čet mer­nej spot­reby ener­gie na kú­re­nie je len o 4 kWh/m2 nad po­žia­dav­kou pa­sív­neho štan­dardu a pri 19 kWh/m2/rok vy­chá­dzajú sa­motné ná­klady na kú­re­nie len okolo 20€/me­sačne.

Dbalo sa aj na vy­soký kom­fort v lete. Kú­re­nie aj chla­de­nie je rie­šené tými is­tými níz­ko­tep­lot­nými ste­no­vými pa­nelmi, ktoré po­sky­tujú v lete chlad a v zime teplo. Oc­hla­dzo­va­nie je za­bez­pe­čené úspor­nými obe­ho­vými čer­pad­lami, ktoré pre­čer­pá­vajú chla­diaci roz­tok zo zem­ného vrtu priamo do ná­sten­ných pa­ne­lov, pri­čom ich chla­diaci po­ten­ciál vy­ho­vuje takto dobre izo­lo­va­nému domu. Von­kaj­šie tie­ne­nie ža­lú­ziami alebo pre­sahmi stre­chy sú sú­čas­ťou efek­tív­nej ochrany proti pre­hrie­va­niu stavby v lete.

Stavba je ukáž­kou toho, ako môžu správne ap­li­ko­vané ma­te­riály, kom­po­nenty a tech­nika vy­tvá­rať tr­vácny a úsporný dom z eko­lo­gic­kých ma­te­riá­lov a so zdra­vým vnú­tor­ným pro­stre­dím.

Slovo ge­ne­rál­neho do­dá­va­teľa

Ro­biť s Po­korny ar­chi­tekti je pre nás ra­dosť, pre­tože vieme, že bude do­sta­točný pries­tor na kon­štrukčnú tvorbu a pre­zen­tá­ciu na­šej práce, čo dá vy­nik­núť nášmu tímu. Vý­ber do­dá­va­teľa sa robí v troch ko­lách (po vy­pra­co­vaní ar­chi­tektonic­kej štú­die, po vy­pra­co­vaní pro­jektu pre sta­vebné po­vo­le­nie a po re­a­li­zač­nom pro­jekte). V kaž­dom kole pre­bieha stret­nu­tie s in­ves­to­rom a ar­chi­tektom a pod­robne sa pre­zen­tuje roz­po­čet, pri kto­rom sa zá­ro­veň na­vrhujú al­ter­na­tívne rie­še­nia, ktoré opti­ma­li­zujú kva­litu diela. Na pro­jekte spo­lu­pra­co­valo via­cero od­bor­ní­kov, ktorí sa na pre­zen­tá­ciách aj ak­tívne zú­čast­ňo­vali (pro­jek­tant sta­veb­nej časti s dô­ra­zom na sta­vebnú fy­ziku, po­žiarnu odol­nosť a akus­tiku, sta­tik, roz­poč­tár a príp­ra­vár. In­ves­tor ma dl­ho­ročné skú­se­nosti s ria­de­ním a vý­stav­bou väč­ších pro­jek­tov, takže na nás ne­ne­chal nitku su­chú. Bol tvrdý, ale fé­rový a hlavne ve­del presne čo chce a dô­sledne na tom trval.

Fi­nálny re­a­li­začný pro­jekt je die­lom ate­li­éru Cre­at­tera a Kon­trak­ting spra­co­vá­val vý­robnú a mon­tážnu do­ku­men­tá­ciu. Vzni­kol vlastne pa­ra­lelný pro­jekt hru­bej kon­štruk­cie drevostavby, ktorý sa po­mo­cou „ifc“ expor­tov po­sú­val me­dzi Cre­at­te­rou a Kon­trak­tin­gom a pro­jekt sa tak do­la­ďo­val do po­sled­ného de­tailu.

Ob­jekt bol za­lo­žený na pe­no­vom skle, čo pre nás ne­bola prvá re­a­li­zá­cia za­kla­da­nia týmto spô­so­bom, ale tu bolo nutné vziať do úvahy aj na mierny svah po­zemku, takže pod­mienky boli zlo­ži­tej­šie.

Prvý krát sme sa v praxi stretli s kon­štrukč­ným sys­té­mom Lig­not­rend, na ktorý sme sa už dl­h­šiu dobu chys­tali a ten­to­krát sa do pro­jektu do­stal. Ide o pre­fab­ri­ko­vané dre­vené, krí­žom le­pené ste­nové pa­nely v men­ších skla­dob­ných roz­me­roch, s  kto­rými je možná ma­ni­pu­lá­cia aj bez že­riavu.  Naj­väč­šia pri­daná hod­nota je ale v sys­té­mo­vých strop­ných a streš­ných pa­ne­loch, ktoré ok­rem nos­nej fun­kcie pl­nia vy­ni­ka­júco aj fun­kciu pries­to­ro­vej akus­tiky, kro­ko­vej akus­tiky (du­tiny v strop­ných pa­ne­loch sú vy­pl­nené jem­ným štr­kom) a v ne­po­sled­nom rade vy­ze­rajú fan­tas­ticky. Spolu so zau­jí­ma­vými veľ­kými pre­sk­le­nými plo­chami v át­ri­ovej obý­va­cej časti vlastne tento dom ro­bia v in­te­ri­éri vý­ni­moč­ným.

Vý­sle­dok

Po­ze­mok v no­vo­vzni­ka­jú­cej vi­lo­vej štvrti na okraji Bra­ti­slavy má mierny sklon na vý­chod a vý­hľad na lesy na juhu. Ar­chi­tektonický kon­cept domu je jed­no­du­chý – všetko dô­le­žité, čo sa deje v dome, má kon­takt s juž­ným ex­te­ri­é­rom a ho­ri­zon­tom záh­rady.

Cen­trálna po­zí­cia obyt­nej časti (s výš­kou šesť met­rov) a sa­mos­tat­nej ku­chyne je ob­ko­le­sená na se­vere tech­no­lo­gic­kými pries­tormi domu, na vý­chode spál­ňou a pra­cov­ňou, na zá­pade ga­rá­žou.

Na po­schodí sú dve hos­ťov­ské izby s hy­gie­nic­kým zá­ze­mím. Be­ne­fity ener­ge­ticky úspor­ného sta­vi­teľ­stva sú in­teg­rál­nou sú­čas­ťou uva­žo­va­nia o ar­chi­tektúre a zá­kla­dom kaž­dého kon­ceptu ate­li­éru Po­korny ar­chi­tekti. Južná fa­sáda je po ce­lej dĺžke pre­krytá tri metre hl­bo­kým gán­kom po­sky­tu­jú­cim pl­no­hod­notný krytý pries­tor na po­me­dzí in­te­ri­éru a záh­rady. V mieste kon­taktu s ku­chy­ňou a je­dál­ňou je gá­nok hl­boký až šesť met­rov a jeho sk­le­nená stre­cha tvorí sve­telný di­fú­zor priamo oproti hlav­nému vstupu do domu zo se­ver­nej strany.

Ex­te­ri­é­rová pre­sk­lená stre­cha má horné ro­le­tové tie­ne­nie a vet­ra­cie po­lia. Šesť met­rov vy­soký au­dio pries­tor je se­kun­dárne osvet­lený ba­zi­li­kál­nym spô­so­bom, takže na­priek hl­bo­kému gánku na juhu nie je obytný pries­tor ochu­dob­nený o denné svetlo. Eli­mi­ná­cia pria­meho sl­neč­ného žia­re­nia je ví­ta­ným ar­chi­tektonic­kým a sta­vebno-tech­nic­kým efek­tom.

Roz­ho­du­jú­cim prv­kom tvo­ria­cim zá­kladný po­cit v dome je spo­ločné roz­hod­nu­tie ar­chi­tekta a in­ves­to­rov po­sta­viť celý dom ako mon­to­vanú drevostavbu. Kon­štrukčný sys­tém s in­teg­ro­va­ným akus­tic­kým stro­pom z ma­sív­neho duba a pri­ro­dzené svetlo za­bez­pe­čujú dobrú akus­tiku a prí­jemnú at­mo­sféru v in­te­ri­éri.

Fa­sády sú omiet­nuté na bielo, ma­te­riá­lové rie­še­nie do­pĺňa ob­klad z ka­nad­ského cédra. Mik­ro­klímu obo­ha­cuje bio­ja­zierko v kon­takte s gán­kom a záh­ra­dou.

Zdro­jom tepla a chladu sú dva geoter­málne vrty. Dom má pod­la­hové vy­ku­ro­va­nie a ste­nové chla­de­nie. Ob­jekt si vďaka pa­sív­nemu tie­ne­niu a prieč­nemu ko­mí­no­vému pre­vet­rá­va­niu udr­žiava prí­jemnú klímu aj bez za­po­je­nia tech­no­ló­gií, o čom sa bolo možné pre­sved­čiť už po­čas vý­stavby v let­ných me­sia­coch.

zdroj:ar­chinfo.sk

Pridať komentár (0)