Taxi­kári v Paríži pros­tes­tujú proti Uber-u a pod­pa­lujú autá

Lukáš Gašparík jr. / 25. júna 2015 / Tools a produktivita

V Paríži je momen­tálne cel­kom husto. Fran­cúz­ski poli­cajti zasa­hujú proti pro­tes­tu­jú­cim taxi­ká­rom, ktorí sú pobú­rení a jasne dávajú najavo, že sú proti ame­ric­kej službe Uber­POP.

O tom, že situ­ácia je vážna, svedčí aj to, že poli­cajti pou­žili proti pro­tes­tu­jú­cim slzný plyn a sna­žia sa tak zasta­viť nepo­koje, ktoré roz­pú­tali. Pro­tes­tu­júci zablo­ko­vali prí­stu­pové cesty k letis­kám a vla­ko­vým sta­ni­ciam v Paríži, ale aj v ostat­ných mes­tách. Paríž­ske letisko Char­les de Gaulle ozná­milo, že cesty k nemu sú úplne zablo­ko­vané a dokonca varo­valo všet­kých ces­tu­jú­cich, aby nevy­chá­dzali z budovy ter­mi­ná­lov a pre od odchod z letiska pou­žili rad­šej pod­zemné vla­kové dráhy. Fran­cúzke média počas celého dňa situ­áciu moni­to­rujú a pri­ná­šajú zábery, na kto­rých je vidieť, že pro­tes­tu­júci zablo­ko­vali pre­jazd hlav­ným obchva­tom Paríža. Na nie­kto­rých zábe­roch sa dokonca obja­vili hro­madné bitky medzi pro­tes­tu­jú­cimi taxi­kármi a oko­lo­idú­cimi vodičmi. Na via­ce­rých miesto k tomu horia zapá­lené pneuma­tiky.

Taxi­kári okrem prí­stu­po­vej cesty k letisku zablo­ko­vali aj hlavnú cestu k paríž­skej vla­ko­vej sta­nici Gare du Nord, odkiaľ denno denne odchá­dzajú vysoko rých­lostné vlaky Euros­tar do Lon­dýna a Bru­selu. Okrem Paríža sa pro­testy roz­ší­rili aj do mesta Mar­se­ille a Aix-en-Pro­vence v juho­vý­chod­nom Fran­cúz­sku. V tejto oblasti sú takisto zablo­ko­vané prí­stu­pové cesty k letisku a vla­ko­vým sta­ni­ciam.

Dôvod pro­tes­tov je jasný. Miest­nych taxi­ká­rov nahne­valo roz­ši­ro­va­nie služby Uber­POP do ostat­ných fran­cúz­skych miest, ktorá spája ces­tu­jú­cich s taxi­kármi cez smartp­hone appku. Ľudia začí­najú služby Uberu využí­vať viac, ako kedy­koľ­vek pred­tým. Dôvod je jasný, niž­šie ceny. Tým pádom pri­chá­dza množ­stvo miest­nych tra­dič­ných taxi­ká­rov o prácu.

Sme veľmi neradi, že musíme ces­tu­jú­cich držať ako ruko­jem­ní­kov. Nech­cem ich pri tom nijako ohro­ziť, avšak iné momen­tálne rie­še­nie neexis­tuje,” pove­dal zástupca taxi­ká­rov.

Služba Uber­POP pôsobí v Paríži už od roku 2011 a týmto rokov padlo roz­hod­nu­tie roz­ší­riť ju aj do ostat­ných miest. Fran­cúz­ska vláda pri­tom minulý rok schvá­lila zákon, podľa kto­rého musí byť každý taxi­kár ofi­ciálne regis­tro­vaný. Ame­rický posky­to­va­teľ taxi slu­žieb však práve túto pod­mienku nespĺňa, keďže sa taxi­kári sa regis­trujú priamo u neho a nie u štát­nych úrad­ní­kov. Celá zále­ži­tosť bola pre to v uto­rok posu­nutá ústav­nému súdu v Paríži, ktorý má za úlohu tento spor vyrie­šiť.

zdroj: dailymail.co.uk

Pridať komentár (0)