Tesla má kon­ku­renta a volá sa Fara­day Future. Prvé auto príde v roku 2017

Rudolf Nečas / 9. novembra 2015 / Tools a produktivita

Má sa Elon Musk a jeho Tesla Motors začať báť? V USA vzniká ďalší veľký výrobca elek­tro­mo­bi­lov – Fara­day Future.

V prie­my­sel­nom rohu mesta Gar­dena, v blíz­kosti cin­to­rína pre domá­cich milá­či­kov, stojí budova s malým bie­lym nápi­som “Fara­day Future”.

Je to jediná známka o high-tech dianí vnútri, kde sa for­muje star­tup plá­nu­júci výrobu elek­tric­kých vozi­diel. Inšpi­rá­cia spo­loč­nos­ťou Tesla Motors sa pri Fara­day Future asi nedá pop­rieť. Tiež nesie meno sláv­neho fyzika, v tomto prí­pade Micha­ela Fara­daya a plá­nuje vyrá­bať elek­tro­mo­bily, tak ako Tesla. Fara­day Future má naozaj ambi­ci­ózne plány, čo doka­zujú aj týmto vyhlá­se­ním:

We’re not Tesla. But we’re not Fis­ker eit­her. We’re not fuc­king around.”

Po prvých infor­má­ciách o tomto star­tupe v uply­nu­lých týžd­ňoch, spo­loč­nosť aktu­álne ozná­mila inves­tí­ciu až jed­nej miliardy dolá­rov do plá­no­va­nej továrne. Má to byť pri­tom len inves­tí­cia v prvej fáze. Spo­loč­nosť zva­žuje loka­litu pre tová­reň v šty­roch ame­ric­kých štá­toch, Nevade, Kali­for­nii, Geor­gii a Lou­isiane, a defi­ni­tívny výber má ozná­miť v najb­liž­ších týžd­ňoch. 

Spo­loč­nosť, ktorá navrhuje aby ju ľudia skrá­tene nazý­vali FF hovorí, že svoje prvé baté­riami pohá­ňané elek­trické vozidlo pred­staví nie­kedy počas roka 2017. Prvý model bude vyš­šej triedy za úče­lom budo­va­nia značky, až ďal­šie modely majú byť určené pre šir­šie sku­piny. 

Vytvo­riť elek­tro­mo­bil, ktorý bude naozaj stáť za to, však nie je len tak. Je k tomu treba veľmi šikov­ných ľudí so zna­los­ťami a kopu moder­ných tech­no­ló­gií. A všetko z toho stojí peniaze. Lep­šie pove­dané ohromné peniaze. Veď aj Tesla potre­bo­vala miliardy dolá­rov v pôžič­kách. Správy ale hovo­ria, že Fara­day Future je „dobre finan­co­vaná“. Podľa Los Ange­les Times za spo­loč­nos­ťou stojí čín­sky miliar­dár Jia Yue­ting.

Fara­day Future mala byť zalo­žená asi pred rokom a pol a v súčas­nosti zamest­náva viac ako 400 ľudí. Naprí­klad, Nick Sam­pson, pomá­hal s výro­bou šasi pre Tesla Model S, Por­ter Har­ris sa podie­ľal na vývoji baté­rií pre Spa­ceX, a Silva Hiti pomo­hol vyvi­núť hna­cie ústro­jen­stvo Chev­ro­letu Volt. Okrem nich je vo FF via­cero význam­ných býva­lých zamest­nan­cov z BMW, Fer­rari, Land Roveru, a Lam­borg­hini.

Musíte byť tro­chu odvážni, aby ste spra­vili niečo takéto,” pove­dal Richard Kim, šéf dizajnu, ktorý pred­tým pra­co­val v BMW, Pors­che a Audi. “Budeme robiť inte­li­gentné vozidlá. Budu­jeme značku.”

Pridať komentár (0)