Tes­la Model X prí­de na trh už ove­ľa skôr!

Lukáš Gašparík jr. / 5. augusta 2015 / Tech a inovácie

Sen sa stal sku­toč­nos­ťou. Čaka­nie na prvé SUV od Tes­ly sa pre pár vyvo­le­ných neuve­ri­teľ­ne skrá­ti­lo. Tes­la to ozná­mi­la dnes v štvrť­roč­nej sprá­ve pre akci­oná­rov.

V naj­nov­šej štvrť­roč­nej sprá­ve Tes­la Motors, kto­rá bola dnes doru­če­ná všet­kým akci­oná­rom sa obja­vi­li veľ­ké novin­ky. Dlho oča­ká­va­né prvé SUV od Tes­ly prí­de na trh ove­ľa skôr, ako sa pôvod­ne oča­ká­va­lo. Prvý, men­ší počet tých­to vozi­diel by mal byť maji­te­ľom doru­če­ný už kon­com sep­tem­bra! “Tým­to kro­kom sa sna­ží­me zva­li­do­vať našu novin­ku a zís­kať si tak dôve­ru na trhu. Momen­tál­ne pre­bie­ha­jú už záve­reč­né tes­to­va­cie prá­ce a tech­nic­ké kon­tro­ly. Novú Tes­lu Model X už vyrá­ba­me vo fab­ri­ke s 500 robot­mi, kto­rých dola­ďu­je­me, aby boli bez­chyb­ne pri­pra­ve­ný na ostrú výro­bu,” pre­zra­dil Elon Musk v sprá­ve pre akci­oná­rov.

Výro­ba Mode­lu X pre­bie­ha na rov­na­kej lin­ke ako výro­ba Mode­lu S, tak­že všet­ko sa deje v závo­de Tes­la Motors v kali­forn­skom Fre­mon­te. Tes­la ďalej pre­zra­di­la, že svet­lo sve­ta už uzre­lo zopár naj­nov­ších Tesiel Model X, kto­ré poslú­ži­li na otes­to­va­nie celé­ho výrob­né­ho pro­ce­su. Pôvod­ne však mala byť výro­ba toh­to SUV-éčka spus­te­ná už kon­com roka 2014, avšak ako tomu býva, nie vždy všet­ko ide pod­ľa plá­nov. Ten­to krát sa však zdá, že Elo­no­ve plá­ny sa napl­nia na 100%. Keď­že v júli toh­to roka vyhlá­sil že nový model Tes­ly prí­de na trh už do dvoch mesia­cov.

Elon však pri­pus­til, že stá­le sa môžu vyskyt­núť aké­koľ­vek neplá­no­vá prob­lé­my, kto­ré by moh­li doda­nie oddia­liť. Pod­ľa našich infor­má­cií sa ten­to prob­lém týka kon­krét­ne jed­né­ho dodá­va­te­ľa, čo by mohol zní­žiť štvrť­roč­nú pro­duk­ciu nové­ho mode­lu až o 800 kusov. Avšak nič nie je ešte, tak­že zatiaľ sa budú­ci maji­te­lia nemu­sia obá­vať. “Ak by som si mal vybrať medzi skve­lým pro­duk­tom ale­bo dodr­ža­ním štvrť­roč­ných plá­nov, urči­te si vybe­riem skve­lý pro­dukt. Našou hlav­nou pri­ori­tou bolo vždy vytvo­re­nie skve­lé­ho pro­duk­tu, čo je zákla­dom pre vytvo­re­nie dlho­do­bých hod­nôt, kto­ré v Tes­la Motors uzná­va­me, dodal na záver Musk.

Kon­takt na šéf­re­dak­to­ra zod­po­ved­né­ho za člán­ky Startitup.sk: [email protected]

zdroj: The Ver­ge

Pridať komentár (0)