Tesla Model X príde na trh už oveľa skôr!

Lukáš Gašparík jr. / 5. augusta 2015 / Tech a inovácie

Sen sa stal sku­toč­nos­ťou. Čaka­nie na prvé SUV od Tesly sa pre pár vyvo­le­ných neuve­ri­teľne skrá­tilo. Tesla to ozná­mila dnes v štvrť­roč­nej správe pre akci­oná­rov.

V naj­nov­šej štvrť­roč­nej správe Tesla Motors, ktorá bola dnes doru­čená všet­kým akci­oná­rom sa obja­vili veľké novinky. Dlho oča­ká­vané prvé SUV od Tesly príde na trh oveľa skôr, ako sa pôvodne oča­ká­valo. Prvý, menší počet týchto vozi­diel by mal byť maji­te­ľom doru­čený už kon­com sep­tem­bra! “Týmto kro­kom sa sna­žíme zva­li­do­vať našu novinku a zís­kať si tak dôveru na trhu. Momen­tálne pre­bie­hajú už záve­rečné tes­to­va­cie práce a tech­nické kon­troly. Novú Teslu Model X už vyrá­bame vo fab­rike s 500 robotmi, kto­rých dola­ďu­jeme, aby boli bez­chybne pri­pra­vený na ostrú výrobu,” pre­zra­dil Elon Musk v správe pre akci­oná­rov.

Výroba Modelu X pre­bieha na rov­na­kej linke ako výroba Modelu S, takže všetko sa deje v závode Tesla Motors v kali­forn­skom Fre­monte. Tesla ďalej pre­zra­dila, že svetlo sveta už uzrelo zopár naj­nov­ších Tesiel Model X, ktoré poslú­žili na otes­to­va­nie celého výrob­ného pro­cesu. Pôvodne však mala byť výroba tohto SUV-éčka spus­tená už kon­com roka 2014, avšak ako tomu býva, nie vždy všetko ide podľa plá­nov. Tento krát sa však zdá, že Elo­nove plány sa napl­nia na 100%. Keďže v júli tohto roka vyhlá­sil že nový model Tesly príde na trh už do dvoch mesia­cov.

Elon však pri­pus­til, že stále sa môžu vyskyt­núť aké­koľ­vek neplá­nová prob­lémy, ktoré by mohli doda­nie oddia­liť. Podľa našich infor­má­cií sa tento prob­lém týka kon­krétne jed­ného dodá­va­teľa, čo by mohol zní­žiť štvrť­ročnú pro­duk­ciu nového modelu až o 800 kusov. Avšak nič nie je ešte, takže zatiaľ sa budúci maji­te­lia nemu­sia obá­vať. “Ak by som si mal vybrať medzi skve­lým pro­duk­tom alebo dodr­ža­ním štvrť­roč­ných plá­nov, určite si vybe­riem skvelý pro­dukt. Našou hlav­nou pri­ori­tou bolo vždy vytvo­re­nie skve­lého pro­duktu, čo je zákla­dom pre vytvo­re­nie dlho­do­bých hod­nôt, ktoré v Tesla Motors uzná­vame, dodal na záver Musk.

Kon­takt na šéf­re­dak­tora zod­po­ved­ného za články Startitup.sk: lukas.gasparik@startitup.sk

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)